2014-12-28

Skulder, krediter kreditupplysning samt kreditutredning och skuldsanering pga borgenslån, borgenärslån

Hej, mitt namn är Monica och jag undrar om ni kan hjälpa mig med mina bekymmer.

Jag skrev på som borgenär på banken för över 20 år sedan. Dessutom samlade min bror på sig hyres skulder på lägenheten och som stod på mig.

Jag har bott utomlands sedan 2003. Sist jag hörde något om skulderna var år 2003.

Jag vill flytta hem till Sverige nu och undrar om skulderna finns kvar?

Snälla kan ni hjälpa mig. Jag flyttade från Sverige 1998. Bodde i Sverige under en period mellan 2002-2003. Jag har bott utomlands sedan dess.

Tack för er hjälp på förhand. Monica


Hej Monica

Tack för dit mejl och förfrågan om hjälp.

De var ju en ledsam historia att läsa, och som du har råkat utför angående dem uppkomna skulderna.

Vi kan hjälpa dig med att försöka lösa detta på bästa sätt för dig. Å de finns lite olika saker som man kan göra beroende på hur det ser ut med dina ekonomiska skulder idag.

De första man måste göra för att få en överblick över hur läget är idag, är att vi får ditt svenska personnummer av dig.

När vi har har fått ditt personnummer så kan vi göra en komplett kreditupplysningsutredning angående dig och din skyld situation. Å då kan vi se vilka registrerade skulder som finns och är aktuella idag. När vi har dessa uppgifter om skulderna, så kan vi föreslå och diskutera vilka olika alternativ som finns, och vad som är den bäst lösningen för den aktuella situationen av idag och just för dig.

Vill du att vi skall hjälpa dig och gå vidare med en kreditupplysningsutredning rörande dina ekonomiska skulder. Var god återkommer här till oss på denna e-post adressen och bekräfta detta, samt bifoga ditt svenska person nummer i mejlet till oss.

I redovisningen av kreditupplysningsutredning ingår det samt anger vilka olika alternativ som de finns, och som kan vara aktuella för att försöka lösa dina ekonomiska skuld problem på bästa sättet rörande den aktuella situationen just för dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-21

Vem och hur söker man rotavdrag vid ett bestridande av faktura

Hej hittade er på Google och det lät som en bra tanke att pröva er.

Fråga

Min dotter anlitade en firma att installera deras ny inköpta kök. Företaget var dåligt och slarvigt och höll inga tider trots överenskommelse. Det fans många brister men min dotter ville inte bråka och betala överenskommit pris.

I Februari 2014 kommer en tilläggs faktura på rent påhittade extra tider. ca 21 000:- Min dotter bestrider detta på det bestämdaste men brev och mejl.

I dag den 18/12 2014 får de en ny faktura som är reducerad med tre tusen och ska vara betald den 23/12 annars kommer företaget inte att lämna in Rot avdraget och då går de miste om detta bidrag.

Hur ska vi gå vidare?

Vänliga hälsningar

Gustafsson


Hej Gustafsson

Först och främst rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket och kontrollera om firman är registrerad, och om dem har blivit godkänd för rotavdrag enligt skatteverket.

I vilket fall som helst, och även om inte firman kommer att lämnar in och begär rotavdrag. Så kan din dotter självmant anmäla och begära rotavdrag på de utförda arbetet.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-17

Avtal och kontrakt angående bouppteckningen med instruktioner om så här gör du

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

Bouppteckningens funktion
En registrerad bouppteckning har följande funktion:
Legitimationshandling för dödsboet. Eftersom det står på bouppteckningen vilka som är dödsbodelägare kan de avsluta bank­konton och sälja fastigheter, bostadsrätter och värdepapper. Innan bouppteckningen registrerats kan inga sådana transaktioner göras. Läs mer om detta längre fram i avsnittet om skulder. Bouppteckningen behövs också tillsammans med arvskiftet för att den som har fått en fastighet ska kunna få lagfart eller för att den som har fått aktier ska kunna få dem överförda till sig.
Underlag för arvskifte. Bouppteckningen innehåller en förteckning över vilka tillgångar som kommer att kunna skiftas. Detta gör också bouppteckningen till ett skydd för arvtagare och lega­tarier. Dessutom förebygger en korrekt bouppteckning onödiga arvs­processer.
Underlätta för fordringsägare att bevaka sina fordringar på ­dödsboet.

Bouppteckningen kan också behövas i framtiden, till exempel för att bedöma efterarvingarnas rätt.

Skatteverket registrerar
Bouppteckningshandlingen ska lämnas in till Skatteverket. Det är skattekontoren i Härnösand, Visby och Kalmar som hand­lägger bouppteckningar.

Bouppteckningen ska egentligen lämnas in till rätt skattekontor men du kan lämna in den till närmaste skattekontor. Skattekontoret vidarebefordrar bouppteckningen till rätt kontor.

Bouppteckningen med bilagor
Bouppteckningen ska lämnas in i original och med en bestyrkt kopia (en vidimerad kopia, dvs när någon skrivit under och intygat att kopian överensstämmer med originalet). Du ska också lämna in kopior på testamente, testamentsgodkännanden och alla bilagor till bouppteckningen.

Om den avlidne var änka eller änkling ska en kopia av den gamla bouppteckningshandlingen samt av en eventuell delningshandling pga bodelning och arvskifte bifogas vid inlämningen av den nya bouppteckningen.

Kostar inget
Det är avgiftsfritt att registrera bouppteckningar. Däremot kan Skatteverket ta ut en avgift för kopior om du inte skickat med de kopior som behövs, men det görs nog rätt sällan.
Dödsbo

När någon avlider blir arvingarna inte genast ägare till den avlidnes kvarlåtenskap, dvs de tillgångar och skulder som den avlidne ­lämnar efter sig. Äganderätten övergår till arvingarna i regel först vid ett arvskifte. Fram till dess ingår den avlidnes kvar­låtenskap i dödsboet, som är en egen juridisk person.

Det är dödsbodelägarna som företräder dödsboet och förvaltar det till dess att det upphör. Läs mer om dödsbodelägare längre fram.

Boutredningsman
Eftersom alla dödsbodelägarna måste vara överens om vad som ska göras med boet kan det ibland bli problem. Är dödsbodelägarna så oense att de inte ens kan utse en boutredningsman, kan vilken som helst av dödsbodel­ägarna vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en boutredningsman.

Boutredningsmannen ser till att bouppteckning och arvskifte görs. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersätt­ningen beror på hur mycket arbete han har varit tvungen att lägga ner. I första hand ska han få sin ersättning från boet, men om det inte räcker blir den eller de delägare som har begärt att en boutredningsman ska utses skyldiga att själva betala arvodet.

Vem ska ordna bouppteckningen?
Det är den dödsbodelägare som har hand om den egendom som finns – ofta änkan, änklingen eller en nära släkting som bor i närheten – som har ansvar för att bouppteckningen blir gjord.

Dödsbodelägare är i första hand legala arvingar och universella testa­mentstagare. Dessutom är efterlevande make eller sambo i de allra flesta fall också dödsbodelägare. Du kan läsa mer om detta längre fram.

Om det inte finns någon dödsbodelägare som har hand om sak­erna är det någon annan som har egendomen i sin vård och som då ska se till att boet tas om hand och att en bouppteckning görs. En hyres­värd t ex kan bli skyldig att åtminstone vända sig till socialnämnden för att berätta att det inte finns någon som tar hand om boutredningen. Han kan också vända sig till Skatteverket, som kan utse en särskild bouppteckningsförrättare.

Den som är ansvarig för att bouppteckningen görs ska
 • bestämma när bouppteckningen ska hållas,
 • kontakta förrättningsmän,
 • om inte någon av förrättningsmännen gör det – se till att de andra dödsbodelägarna och efterarvingarna kallas till bouppteckningen samt att värdeintyg och kontoutdrag skaffas fram. Detta torde dock vara mycket ovanligt eftersom förrättningsmännen normalt gör detta.
Vem ska göra bouppteckningen?
Dödsbodelägare eller den person som ska lämna uppgifter om boet ska utse två förrättningsmän. Det är dessa som ska göra själva bouppteckningen.

Förrättningsmännen måste vara människor, de kan inte vara jurid­iska personer. De får inte vara dödsbodelägare, efterarvingar eller företrädare (t ex fullmaktshavare eller förmyndare) för någon av dessa. De kan vara mer avlägsna släktingar till den avlidne, eller helt utomstående personer. Det finns inga jävsregler, utan den som är gift med någon av dödsbodelägarna kan vara förrättnings­man.

Det finns inga andra kvalifikationskrav än att förrättnings­männen ska vara kunniga och trovärdiga. Trots att det inte ställs särskilt höga krav på förrättningsmännens kunskaper och trovärdighet ­anlitar man ofta experter, till exempel begravningsbyråer, bank­jurister eller advokater.

Förrättningsmännen ska skriva under bouppteckningen och intyga att allt blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Förrättningen
Bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. Det är då dödsbodelägarna, och övriga som har kallats, träffas för att gå igenom vilka tillgångar och skulder som finns efter den avlidne.

Två stycken förrättningsmän ska förrätta boupppteckningen. Det finns inget krav på att de båda förrättningsmännen måste närvara samtidigt vid förrättningen. En av dem kan i efterhand kontrollera och granska att allt har blivit riktigt antecknat samt att alla tillgångar har tagits upp och blivit korrekt värderade.

Bouppgivaren ska också vara närvarande vid bouppteckningen. Det är den som bäst känner till boet brukar vara bouppgivare. Det kan t ex vara den efterlevande maken eller något barn.

Bouppteckningens innehåll
Om den avlidne
Du ska skriva den avlidnes fullständiga namn, personnummer och civilstånd (gift, sambo, änkling eller ogift) samt adress till dödsboet och döds­datum. Den bouppteckningsblankett som automatiskt ­skickas ut från Skatteverket har uppgifter hämtade från folkbok­föringen förtryckta.

Kallade personer
I bouppteckningen ska namnen på de personer som ska kallas till bouppteckningena anges.

Du ska anteckna om det finns kallelsebevis samt vilka som har varit närvarande vid förrätt­ningen, själva eller ­genom ombud. Om någon som blivit kallad inte är närvarande, vare sig personligen eller genom ombud, ska kallelsebevis bifogas bouppteckningen.

Du ska skriva namn och adress på de kallade. Du ska också ange hur de är släkt med den avlidne. Det är viktigt, för om du inte gör det måste du komplettera bouppteckningen innan Skatteverket kan registrera bouppteckningen. Det ska också anges om de kallade är dödsbodelägare eller inte.

Det är frivilligt att ange personnummer för de kallade. Om någon av dödsbodelägarna eller efterarvingarna är under 18 år, ska du ange födelseåret och vem som företräder barnet.

Ingivare
Ingivare av bouppteckningen är den person som företräder dödsboet gentemot Skatteverket. Ingivare av bouppteckningen är av praktiska skäl oftast någon av förrättningsmännen.
Tillgångar
I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Det är inte värdet när du gör bouppteckningen som räknas, utan värdet när ägaren avled. Tillgångarna ska tas upp till marknads­värdet. När det gäller fastigheter och näringsverksamhet (företag) anser dock Skatteverket att man av förenklingsskäl kan använda taxerings­värden respektive substansvärden.

Skulder
Den avlidnes skulder på dödsdagen ska också finnas med i bouppteckningen. Den avlidne kan exempelvis haft inteckningsskulder, hyresskuld, avgifter för hushållsavgifter (el, vatten renhållning mm) och skatteskulder. Du får också ta med begravningskostnader och bouppteckningskostnader.

Skillnad mellan bouppteckning och arvskifte
När dödsbodelägarna gör arvskiftet är de inte alls bundna av de ­värden som finns i bouppteckningen – arvingarna kan komma överens om att helt andra värden ska gälla.

Både vid bouppteckningen och arvskiftet utgår man normalt från tillgångarnas marknadsvärde. Har man i bouppteckningen varit noggrann med att värdera samtliga tillgångar till marknadsvärdet med hänsyn till latenta skatteskulder mm kan man använda bouppteckningen som underlag vid arvskiftet.

Tänk dock på att om det har gått lång tid mellan bouppteckningen och arvskiftet kan tillgångarnas värde ha förändrats. Vid arvskiftet brukar man använda dagsaktuella värden. Även om det bara har gått en kortare tid kan mycket ha hänt. Vissa tillgångar, t ex aktier, kan ändra värde på mycket kort tid.

Äktenskap
Om den avlidne var gift ska du skriva upp den efterlevande makens egendom också. Du ska skilja på vad som var giftorättsgods och vad som var enskild egendom både för den efterlevande maken och för den avlidne. Du måste också skriva varför egendomen är ­enskild, om det är på grund av äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente.
Sambo
Om den avlidne var sambo, och efterlevande sambon säger att hon vill att en bodelning enligt sambolagen ska göras, ska du dels skriva upp vad av den avlidnes saker som kan bodelas, och dels skriva upp de av efterlevande sambons saker som ska ingå.
Övriga upplysningar
Alla uppgifter som har betydelse för bouppteckning, bodelning, ­arvskifte, mm ska tas med i bouppteckningen.

Det kan t ex vara att
 • det finns ett äktenskapförord
 • det finns ett testamente
 • en arvinge har gjort ett arvsavstående
 • efterlevande sambo begärt bodelning (ej tvungen att göra det)
 • en arvinge har har avsagt sig sitt arv
 • det finns en bouppteckning efter tidigare avliden make.
Förrättningsdag

Du ska datera bouppteckningen, dvs skriva vilken dag ni höll ­bouppteckningen. Detta datum kallas förrättningsdatum. Om ni har hållit på i flera dagar (det är nog ovanligt, men det kan förstås dra ut på tiden om det finns mycket att gå igenom) ska du skriva att bouppteckning har förrättats under tiden från startdatum till och med den dag ni är ­färdiga.
Underskrifter
Alla behöver inte skriva på bouppteckningen utan de enda som ­måste skriva på bouppteckningen är bouppgivaren och förrättningsmännen.

Bouppgivaren och förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen under försäkran att bouppteckningen och uppgifterna i den är riktiga.

Tidsfrist för förrättning och inlämning
Bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till Skatteverket senast en månad efter förrättningen.
Lättanvänd mall

Vi har tagit fram en tydlig och lättanvänd mall för bouppteckningen. I mallen finns kommentarfält inlagda som förklarar vad du ska ange i de olika rutorna i blanketten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-16

Avtal och kontrakt vid arvskifte i ett dödsbo efter avliden

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

När bouppteckningen är registrerad återstår bara den egentliga fördelningen av den avlidnes tillgångar.

Bodelningsavtal

Som nämnts under bouppteckning ska det – om den avlidne var gift eller sambo – även upprättas en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon. Detta bodelningsavtal kan du läsa mer om och beställa här, och de reglerar egendomsfördelningen mellan dödsboet och den efterlevande. Det är dock vanligt att detta inte görs för det fall att den avlidne var gift och det bara finns barn som är gemensamma med den efterlevande. I detta fall ärver som bekant den efterlevande maken oftast hela kvarlåtenskapen och något avtal behöver i regel inte upprättas. Av praktiska skäl brukar bodelningsavtal och arvskifte upprättas i samma handling.

Arvskiftesavtal

För att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare så krävs ett arvsskifte. Arvsskifteshandlingen är en handling av vilken det framgår till vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska tillskiftas, till exempel att bostadsrättslägenheten ska tillskiftas en viss person. En arvsskifteshandling ska vara skriftlig och kan beställas av oss här, samt att den skall vara undertecknas av samtliga dödsbodelägare.
Bouppteckningen tillsammans med arvskiftet är de handlingar som behövs för att sedan kunna verkställa en egentlig fördelning och utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få viss egendom. Detta innebär att om det finns bankmedel krävs det ofta att en kommer in med båda handlingarna på ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till en dödsbodelägares konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs även att skifteshandling och bouppteckning skickas till föreningen eller lantmäteriet.
Arvskifte behöver inte förrättas om det bara finns en dödsbodelägare (s.k. enmansdödsbo). Då utgör den registrerade bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar, t ex bostadsrättslägenhet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-15

Avtal och kontrakt vid försäljning av fastighet

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Du som säljare har inte någon laglig skyldighet att upplysa om fastighetens fel och brister. Du kan dock bli ersättningsskyldig för så kallade dolda fel upp till tio år efter försäljningen, om en domstol anser att fastigheten var i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med.

Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig om domstolen anser att du kände till eller borde ha känt till felet redan då du sålde fastigheten. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Fastighetens skick
Lagen förutsätter att köparen gör en noggrann och ingående undersökning av den fastighet han tänker köpa. Många gånger kan det vara lämpligt att köparen tar hjälp av en fackman. Detta är något som du som säljare bör ha full förståelse för.


För att ett köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska bli giltigt finns vissa krav. Det viktigaste är att ett köp blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat ett skriftligt köpekontraktet som ni kan beställa här av oss. När ett köp kommit till stånd är detta bindande för bägge parter.

Villkor
För fastigheter och tomträtter gäller att villkor för köpet måste tas in i köpekontraktet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen vill sätta som villkor för köpet att han beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får överta vissa lån, att han får sin gamla bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga fastigheten.

Fast och lös egendom
Köparen ska kunna räkna med att egendomen har kvar det utseende och de funktioner som fanns när den visades. Därför ska byggnadstillbehör, som till exempel en diskmaskin, stå kvar i huset om inget annat har avtalats mellan dig och köparen. Det bästa är dock att skriva in det i kontraktet så att det inte råder några oklarheter. Man skiljer på fast och lös egendom, och på byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.

Handpenning
Handpenningen betalas av köparen i samband med kontraktsskrivningen, som en markering av att köparen har för avsikt att genomföra köpet och flytta in. Normalt är handpenningen 10 % av köpesumman.

Köpebrev
Man ska inte förväxla köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet skrivs när du och köparen kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. Där står eventuella villkor för köpet som kan hävas om de inte uppfylls. Köpebrevet kan beställas av oss här och skrivs när hela affären är klar och bekräftar dels att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet, dels att hela köpeskillingen är betald. Köpebrev kan beställas av oss här och innehåller normalt inga villkor.

Betalningen
Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen, samtidigt som säljaren lämnar över alla nycklar till bostaden. Vanligtvis träffas parterna hos en jurist eller på banken för att slutföra köpet. Då förs även de befintliga lånen över till köparen, om han har valt att ta över dem. Annars löser säljaren dem, om det inte är gjort tidigare.

Likvidavräkning
Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen och så vidare.


Här följer några exempel på olika klausuler som kan läggas in i
köpekontrakt i olika situationer. Dessa klausuler skall endast ses som
exempel och måste givetvis anpassas efter den specifika situationen. Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med en jurist inför tecknandeav köpekontrakt och det är alltid bra att diskutera utformning och betydelse av olika klausuler med en jurist. Samt att om en säljaren eller köpare lämnar en garanti i något avseende ligger det i både köparens och säljarens intresse att få med det skriftligt i köpekontraktet.

Här följer några exempel på sådana klausuler:
 • Säljaren garanterar att garaget är nybyggt och felfritt.
 • Säljaren garanterar att fastighetens areal är X m2 (och att fastighetens gränser stämmer överens med bifogad karta).
 • Säljaren garanterar att byggnaden är uppförd med bygglov.
 • Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av något servitut.

En säljare kan också friskriva sig från ansvar i någon del och då ligger
det i säljarens intresse att få med den friskrivningen i köpekontraktet.
Antingen helt och hållet för alla dolda fel eller för någon del i köpet.

Exempel på total friskrivning för dolda fel:
 • Köparen har upplysts om att säljaren, (som avser att köpa en annan villa, flytta utomlands etc. – ange gärna motiv) inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.
 • Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot säljaren p g a fastighetens skick.

Exempel på mer begränsad friskrivning från säljarens sida:
 • Säljaren friskriver sig från allt ansvar för dricksvattnets kvalitet. Vi rekommenderar alltid att köparen besiktigar fastigheten innan någon köpehandling skrivs under. Det förekommer dock av olika anledningar att någon part vill att kontrakt skrivs innan någon besiktning har hunnit företas. Det är då vanligt att en s.k. besiktningsklausul läggs in i kontraktet. För att undvika tvister angående tolkningen av dessa klausuler, så rekommenderar vi att klausulen görs så öppen som möjligt under en kort tid. För säljarens del bör avtalet och kontraktet vara upplagt så att ett eventuellt mäklararvodet erläggs först om köparen väljer att stå fast vid köpet.
 • Köparen bereds tillfälle att senast den (datum) undersöka fastigheten. Om det framkommer något som köparen inte anser sig kunna acceptera, äger köparen senast den (datum) genom skriftligt meddelande till säljaren eller utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning eller påföljd kräva att köpet återgår. Erlagd handpenning skall i sådant fall i sin helhet omgående återbetalas till köparen.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-14

Avtal och kontrakt vid försäljning av bostadsrätt

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Det finns inga krav på att du måste anlita en mäklare om du ska sälja din bostad. Om du ska sälja din bostad utan att anlita en mäklare krävs det att du gör mer av jobb själv, men du kan komma billigare undan.

Här har vi samlat generell information om vad som kan vara bra att tänka på när du ska sälja din bostadsrätt utan mäklare. Här kan du beställa avtal och kontrakt av oss som du behöver för att sälja din bostadsrätt själv.

Checklista
Börja med att värdera bostaden. Vilket pris ska du sätta?
Utforma en säljannons. Var och hur ska du annonsera?
Lägg upp en plan och avsätt tid för visningen av bostadsrätten.
Sätt ett utgångspris. Därefter kan spekulanterna börja buda via sms:a eller mejl.
Kolla upp köparens ekonomi. Begär att få se lånelöfte, kolla upp personens deklaration och eventuella betalningsanmärkningar.
Informera köparen om dolda fel.
Sist men inte minst är det dags att få ihop det juridiska avtalet och kontraktet som du kan beställa av oss här.

Värdering
Det första du bör göra är att värdera bostadsrätten. Om du tycker att det är svårt att värdera din bostadsrätt kan du titta på motsvarande objekt på säljsajter, om du har en bostadsrätt kan du kontakta din bostadsrättsförening för att höra vad andra lägenheter i fastigheten sålts för och du kan söka på internet. Du kan också välja att anlita en värderingsman, till exempel via Sveriges Handelskamrar.
Försäljning
När du har värderat bostaden är det dags att få ut information om att bostadsrätten är till salu. Det kan vara svårt att nå ut till en lika stor kundkrets som en mäklare, men det finns sajter där du kan annonsera ut din bostad. Kolla runt på internet och prata med vänner och bekanta om var de letar bostäder.

Visning
Lägg upp en plan och avsätt tid för visningen av bostadsrätten. Var bredd på att visningen kan behövas göras i flera omgångar.

Budgivning
Efter visningen har du förhoppningsvis fått in kontaktuppgifter till spekulanter. Nu är det dags att höra av sig till intressenterna och fråga om de vill lägga ett bud. Budgivningen sköter du smidigast via mejl eller telefon. Tänk på att informera alla intressenter om eventuella bud som inkommit, så att alla vet vilket det högsta budet är för tillfället. Som säljare är det du som bestämmer till vem och till vilket pris du vill sälja. Både säljare och köpare kan ångra sitt bud fram tills att ett köpeavtal skrivits under. Ingen är bunden innan dess.
Välja och kontrollera köparen
Det kan vara klokt att kontrollera att eventuella köpare verkligen kan fullfölja affären. Här kan du bland annat kolla lånelöfte, kolla med Skatteverket om köparens deklaration och du kan kolla med Kronofogden om köparen har några betalningsanmärkningar.
Kontraktsskrivning
Vi rekommenderar att ni använder ett köpekontrakt, det vill säga ett köpeavtal i skriftlig form. Vid köp av hus, ägarlägenhet och bostadsrätt krävs att avtalet är i skriftlig form för att det ska vara bindande för säljaren och köparen. Mallar för köpekontrakt finns att köpa via oss här.
Det är väldigt viktigt att du sköter det juridiska korrekt. Reglera allt och skriv upp vad ni kommer överens om för att slippa problem efter tillträdet. Konsumentverket råder personer som vill sälja privat att kontakta en jurist om det blir det minsta komplext. 

Dolda fel
Som säljare är det viktigt att du noga upplyser om de fel som du vet finns på bostadsrätten, för att undvika eventuella problem med dolda fel i framtiden. Som säljare har du ingen plikt att berätta om vilka fel och brister som finns i bostadsrätten. Däremot har du ansvar för dolda fel i upp till tio år från köparens tillträde till bostadsrätten. Gör en tydlig lista över bostadsrättens fel och brister och bifoga i köpekontraktet. Det innebär att du som säljare uppfyller din upplysningsplikt och att du friköper dig från ansvar. Då kan köparen inte komma i efterhand och ställa krav. I köpekontraktet kan du lägga in en friskrivningsklausul mot dolda fel. Det i sin tur kan innebära att köparen vill pruta något på priset. Tänk på att fel som normalt inte är dolda, kan bli dolda om köparen frågar dig om felen och du utelämnar information om felen eller förminskar felen. 

Särskilt om att sälja bostadsrätt
En bostadsrätt innebär inte att du äger en lägenhet utan att du äger en andel i en bostadsrättsförening. Denna andel är knuten till rätten att utnyttja en viss lägenhet. Det är viktigt att både köpare och säljare är på det klara med detta för att undvika konflikter under eller efter en försäljning.
Till skillnad från hus och ägarlägenhet kan en bostadsrättshavare friskriva sig mer generellt från ansvar för dolda fel genom svepande formuleringar som "bostadsrätten säljs i befintligt skick". Detta gäller givetvis under förutsättning att köparen accepterar en sådan klausul. Du kan däremot inte friskriva dig från dolda fel som du känt till, utan att upplysa köparen om dessa fel.
Om din make/maka, registrerade partner eller sambo är bostadsrättshavare tillsammans med dig, säljs bostadsrätten gemensamt. Även om du ensam är bostadsrättshavare, men bostadsrätten är er gemensamma bostad, krävs samtycke från din make/maka, registrerade partner eller sambo för att sälja lägenheten.

Skriva på kontraktet
För att avsluta försäljning skriver ni på köpekontraktet. Kontraktet ska upprättas i två exemplar. När köpekontraktet skrivs betalas handpenningen, som ofta brukar vara cirka tio procent av vad bostadsrätten kostar. Tänk på att inte låta köparen komma in i förväg för att till exempel renovera. Innan avtalat tillträdesdatum kan det bli ditt ansvar om något händer i bostadsrätten. Håll inte heller köpet öppet för senare kontroller, exempelvis en radonmätning. En lösning är snarare att antingen klara av alla kontroller innan försäljningen eller sänka priset och låta köparen ta hand om det.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Falsk ryktesspridning är förtalsbrott och ärekränkningsbrott av familjeförhållande och familjen

Hej!

Min familj består av sambo och ett barn. Jag har en anhörig som nu har ställt till det rejält för oss.

Se våra juridiska svar i kursivstil efter respektive fråga som du här ställt här.

Hen har påstått för åtminstone en person att min sambo misshandlar mig och vårt barn. Det har aldrig skett! Till saken hör att min sambo aldrig har gillat min släkting, och han har ganska tydligt visat det. Jag har genom åren förstått att min släkting är en elak person, och jag har mer och mer dragit mig undan allt umgänget med denna personen.

I somras var vi på en gemensam fest där min släkting be fann sig. Hen drack sig ganska berusad. När jag skulle åka från festen kom hen och fram och sa "Hur har du det?". "Vad då?" Jag fattade ingenting!
Hen tyckte att min sambo hade varit otrevlig mot mig och vårt barn på en tidigare avslutning. Hen säger att hen är orolig för att min sambo inte är snäll mot mig och vårt barn. osv. Jag sa att hen inte behöver vara orolig, och att min sambo är en bra sambo samt pappa till vårt barn.

Sen har jag alltså hört av flera personer att hen har sagt bl.a. "Tycker du att det är ok att sambon misshandlar sin egen kvinna och sitt barn?". Då hen är en person som missbrukar sprit och gärna pratar med "allt och alla". Gör att vi är nu oroliga för att hen skall sprider detta illvilliga rykte vidare, och därför känns det nu mycket oroväckande.

Vad jag förstår skulle vi kunna polisanmäla hen för förtal, är det så?

Ja, om hen sprider falska rykten om er familj och som kränker er, så klassas de som förtal enligt lagstiftningen.

Men förtalsbrott är tyvärr inget prioriterat brott i Sverige idag. Så räkna inte med att en polisanmälan mot hen kommer att leda till att polisen och åklagaren kommer att inleda och starta en utredning om förtals- och ärekränkningsbrott mot hen.

Ni kan själva välja att stämma hen och därmed väcka enskilt åtal mot hen för förtals- och ärekränkningsbrott, om ni önskar att få hen fälld för dessa brottsliga handlingarna, och som ni anser att ni ha blivit utsatta för. 
Men detta är förenat med en viss risk. För om man förlora ett enskilda åtalet så måste man bekosta motpartens rättegångskostnader. Därför rekommenderar vi er att först konsultera en jurist innan ni bestämmer om att ni skall väcka ett enskilt åtal eller inte mot hen.

Vi har även funderat på att skicka ett brev till hen, eventuellt då skrivet med hjälp av en jurist, i vilket vi typ skriver. - Att om vi hör fler sådan här falska illvilliga rykten, så kommer vi att polisanmäla hen för att ha spridit dessa falska anklagelserna och ryktena osv.

Detta är mer en psykologisk än en juridisk fråga. Men det kan ju helt klart vara värt ett försöka att ta kontakt med en diplomatisk jurist, och som kan förklara på ett bra och pedagogiskt för hen, och om hur ni upplever situationen, samt vilka allvarliga judiska konsekvenser detta kan få för hen, och speciellt om hen väljer med att fortsätter med sitt ”pladdrande” om er och er familj fram över och detta ”till allt och alla”. Plus detta är garanterat ett mycket mer riskfritt samt mindre kostsamt försök att göra, än att bestämma sig för att stämma och få hen fälld för ett förtalsbrott samt ärekränkningsbrott.

Å om vi hör att hen har sagt detta till någon mer efter denna kontakten från juristen, och om hen dementera att hen har sagt detta till flera olika personer. Vad gör vi då?

Om de fortsätter efter detta. Kan ni fundera över om ni skall stämma hen på ett civilrättsligt skadestånd, och detta för att hen är upphovsmannen till och har medverkat till att startat samt fortsatt med att sprida dessa falska rykten om er och er familj.

Men tänk på att det är ni som har bevisbördan och skall kunna bevisa att ni blivit utsatta för denna falska ryktesspridningen av hen. Därför är det mycket viktigt med att ni alltid dokumentera allt som ni både har hört samt vad ni ser och de som händer. Så att ni kan bevisa vad som hen har sagt och gjort, och detta fram tills dess att ni i så fall bestämmer er för att stämma hen på ett civilrättsligt skadestånd.

Mvh Xxxx

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-13

Avtal & kontrakt vid bodelningsavtal mellan gifta och sambors

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Vi tillhandahåller både bodelningsavtal för gifta och sambors. Här skall vi ge lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal.

Alla dokument är upprättade av jurister och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar görs både under bestående äktenskap och i samband med skilsmässa. En bodelning under bestående äktenskap är frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andre maken. Bodelning vid skilsmässa är däremot obligatorisk och omfattar all giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Vid skilsmässa är det viktigt att makarna upprättar ett bodelningsavtal så ingen av parterna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal för makar som ni kan beställa hos här. Ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridiskt korrekt bodelning under bestående äktenskap:
Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur egendomen skall fördelas.
Registreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet då ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet har bodelats så måste den make som erhållit fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset skall fördelas mellan er.
Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet bodelas så måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen genomföras inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats. Det är endast så kallad samboegendom som skall bodelas, dvs sådan egendom som samborna skaffat för det gemensamma boendet. Det är viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand

I det bodelningsavtal för sambor som ni kan beställa hos här anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen och det finns naturligtvis även möjlighet för er att nedteckna precis hur ni fördelat er egendom samt era skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastighet i bodelningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-07

Skillnaden emellan ett arbetsgivare intyg och betyg, samt vad gäller vid utbetalningen av övertidsersättning?

God morgon

Kan ni ge mig några råd. Min svenska är inte så bra, men min fru är svenska och kan översätta för mig.

Jag är en sydafrikansk medborgare som bor i Sverige, och jag har ett permanent svenskt uppehållstillstånd sedan februari 2014.

Jag arbetade för ett företag här i Sverige ifrån 2012- fram juli 2014, totalt 18 månader. Arbetet organiserades genom Arbetsförmedlingen, och jag blev erbjuden fyra timmars arbete per dag. Mitt kontrakt förnyades var sjätte månad.

Jag arbetade ofta övertid och erbjöds "svarta pengar" av min arbetsgivare. Plus jag tog aldrig en hel fikapaus eller en full lunchrast, och detta eftersom att jag ofta i stället jobbade för att bli klar snabbt.

Jag fick veta i juni 2014 om att min arbetsgivare inte längre kunde erbjuda mig mer arbete, eftersom saker och ting började bli "lugnare". Han föreslog att jag skulle söka ett "riktigt jobb" - Ett där jag kunde arbeta hela dagar och få en bättre lön.

Jag hade ett möte med min handläggare på Arbetsförmedlingen i juli 2014. Hon förklarade för mig att jag behöver ett arbetsgivare intyg ifrån min arbetsgivare. Jag fick ett mejl samma dag från min handläggare på Arbetsförmedlingen. - Om att hon hade pratat med min arbetsgivares fru och att hon hade lovat att tala med sin man om att skriva och skicka mig ett arbetsgivare intyg.

Jag har väntat nu i nästan tre månader med att få en referens eller ett arbetsgivare betyg. Jag har även varit på sin arbetsplats, samt att jag har ringt och skickat mejl flera gånger för att påminna dem om mitt arbetsbetyg.

Jag väntar fortfarande på mina övertidspengar från 2013 till 2014. Samt att i fredags mejlade jag även en komplett lista av min övertid som jag har jobbat. De har ännu inte svarar på min e-post.

Jag har varit arbetslös i nästan tre månader nu och jag kan inte gå på anställningsintervjuer eller skicka en komplett CV till potentiella ny arbetsgivare så länge jag inte har något arbetsgivare betyg.

Vänligen hjälpa mig om de är möjligt. Jag bifogar min korrespondens som jag haft med min tidigare arbetsgivare till dig, så att du kan läsa det som jag har sagt till dem.

Jag känner att jag har blivit både utnyttjad och orättvist behandlad nu.

Med vänlig hälsning
Andrew


Hej Andrew

Enligt lagen så skiljer man emellan arbetsgivare intyg och arbetsgivare betyg.

Ett arbetsgivare intyg måste en arbetsgivare alltid utfärda enligt lagen. Arbetsgivare intyget skall innehålla ditt namn samt person nummer, och emellan vilket datum som din anställning har ägt rum.

Ett arbetsgivare betyg måste inte arbetsgivaren utfärda enligt lagen. Men dem flesta arbetsgivare gör det om man begär det. Å ett arbetsgivare betyg som man även ofta kalla dagligdags för för anställningsintyg och anställningsbetyg. Innehåller nästan alltid samma uppgifter som ett arbetsgivare intyg.
Men man kompletterar ett arbetsgivare intyg med uppgifter om vilka arbetsuppgifter du har utfört på din arbetsplats, samt ofta innehållande ett omdöme om hur du har skött och utfört dina arbetsuppgifter också vidare och då blir det ett arbetsgivare betyg eller anställnings betyg och anställnings omdöme.

Angående övertidsersättningen. Så skall denna alltid betalas ut i samband med att en anställning upphör och avslutas enligt lagen om anställningsskydd.

Om inte arbetsgivaren följer lagen, kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och begära att få den innestående lönen och övertidsersättningen utmätt och indriven.

Du kan kontakta en arbetsrättsjurist, eller oss här så kan vi hjälpa dig med att framföra och driva in dina lönekrav som du har.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-30

Vad för regler gäller vid publicering av personuppgifter när de finns en ansvarig utgivare?

Hejsan mitt namn är XXXX.

Jag känner att jag vill anmäla det jag ser och som allmänheten kan se om mig på t.ex. Flashback. Det räcker att Googla mitt namn Xxxxx Xxxxx så är där spridit väldigt allvarliga saker om mig, speciellt inne på forumet Flashback. Jag skulle väldigt gärna vilja att ni läste igenom de som står där om mig och se om vi delar uppfattningen, och i så fall om jag kan driva dessa olustiga uttalanden och kränkningar om mig rättsligt.

Snälla jag ber er hjälp mig genom att läsa det som står om mig och som har förstört i princip hela mitt liv, och jag vet ej hur jag ska kunna gå vidare. Mvh Xxxxx Xxxxx

Hej

Vi har Googlat ditt man och läst igenom vad de står om dig. Men ut ifrån de du har skrivit till oss här, så kan vi varken värdera vad som är sanna eller falska uppgifter av det som har blivit skrivet om dig. Detta får du själv utvärdera och avgöra eftersom vi inte känner till din bakgrund och historik.

Men i båda fallen när det gäller Flashback samt nät Tidningen Realisten, så har dem en ansvarigutgivare, och där med faller det som har skrivits om dig där underlagen samt reglerna och paragraferna som finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL).

Detta innebär att den som är ansvarig utgivare kan ställas till svars för tryckfrihetsbrott om man publicerar uppgifter som är personligen kränkande och är helt osanna rykten med mera. 

När man bedömer ansvarigheten vid och inför olika publiceringar, så utgår man ifrån Pressens Opinionsnämnd och dem pressetiska regler som branschen har kommit överens om, och som du hittar här under dem pressetiska reglerna.

För att vi skall kunna göra en närmare och mer exakt bedömning om och av vilka uppgifter om dig som kan bryta emot dem pressetiska reglerna, så måste vi tillsamman sätt oss ned och gå igenom din personliga historik för att kunna avgöra detta mer exakt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-23

Vad gäller vid en app publicering och dess app innehåll?

Hej!

Jag tänkte publicera en text i en app som ska läggas ut på en app-store på Internet. Det är tänkt att det ska finnas en svensk och en engelsk version av appen.

Se våra svar i kursivstil under respektive fråga här.

Texten innehåller livsstilsråd som är ganska vardagliga (exempelvis finns det råd om att det är bra att motionera ett par gånger i veckan).

Jag har skrivit texten själv och tänkte publicera den själv också. Vilket ansvar har jag då för appens innehåll?

Du som författare och publicist har ansvaret för det innehållet som du publicerar, och det blir likt det som man har om man driver en blogg typ som den här.

Gäller svensk lagstiftning, eller blir det den lagstiftningen i det land där appen laddas ned som gäller?

Normalt utgår man ifrån att de landet där man har sin hemvist och sitt driftställe, och i ditt fall blir det Sverige och den svensklagstiftningen som kommer att gälla för det du skriver och publicerar.

Men vissa utländska länders lagstiftning kan vara konstruerad på ett annat vis, och i dessa länder tar man utgångspunkt i: Att där man förbrukar en vara eller tjänst skall anses vara utgångspunkten, och därför skall varan och tjänsten följa det landets egen lagstiftning.

Skulle det göra någon skillnad om den som står för publiceringen av appen på Internet istället var ett företag som mina bekanta äger?

Detta blir en skattefråga om vem som skall beskattas för dem eventuella intäkterna och inkomsterna som du kan få om du säljer appen också vidare.

Dem är villiga att lägga upp appen i deras företags namn, men det är ju fortfarande jag som har skrivit texten?

Detta är en upphovsrättslig fråga där du från början äger texten och innehållet. Men du kan alltid licensiera ut texten och innehållet till företaget, eller så kan du välja att sälja allt som du producerar direkt till företaget.
Men blir du anställd i företag och får lön för jobbet att göra hela appen och innehållet, så tillfaller all upphovsrätt till både texten och innehållet till företaget.

Vänliga hälsningar, Hille

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-16

Vid avslag på migrations ansökan om arbetstillstånd och uppehållstillstånd vid en ny migrations ansökan om anknytnings uppehållstillstånd

Hej,

Min pojkvän har fått avslag på sin ansökan om arbets- och uppehållstillstånd från Arbetstillståndsenheten och Migrationsverket.

Migrationsverket har fastslagit att de avslår den samt ansökan om att upphäva återreseförbud. De menar att hans tillsvidare anställning på heltid ensamt inte är tillräckligt stark anledning till att få arbets- och uppehållstillstånd.

Han har varit gift en gång tidigare och kom hit på det viset, men de skilde sig. Han har befunnit sig utomlands sen 28 juni 2013 i väntan på svar.

Vi önskar nu söka uppehållstillstånd via anknytning istället då vi varit tillsammans ett bra tag nu och har planerat att bli sambo så fort han får komma till Sverige igen.

Vi undrar om Migrationsverket kommer ta hänsyn till hans tidigare historik med hans före detta fru samt ansökningar och avslag?

Mvh, Claudine


Hej Claudine

Varje migrationsansökan skall behandlas enskilt under dem förutsättningar som råder och finns för och vid varje enskilt ansökningstillfälle.

Det innebär att hans migrationsansökan skall behandlas utifrån dem uppgifter som han har angivit i sin migrationsansökan, och som han har angivit som skäl för att att han skall få komma hit till Sverige och skall få stanna för just dessa angivna och aktuella skälen i sin migrationsansökan.

Men migrationsverket har registrerat samt sparat hans tidigare migrationsansökningar i deras register, och därmed har dem möjlighet att gå tillbaka och kan läsa och ta del av dem tidigare migrationsansökningarna och migrationsbesluten som migrationsverket har gjort och avkunnat.

Detta är till för att migrationsverket skall kunna gå in och kontrollera så att dem tidigare angivna migrationsuppgifterna stämmer överens med dem nya migrationsuppgifterna, och som han har lämnat i sina tidigare migrationsansökningar, och detta gentemot dem nya uppgifterna som han har lämnat i sin nya migrationsansökan.

Men tidigare migrationsavslag och migrationsbeslut kan inte åberopas som skäl för att de nya uppgifterna och omständigheterna som kommer fram i en nya migrationsansökan skall avfärdas och avslås på grund av de tidigare migrationsbesluten. Utan varje nya migrationsansökan skall bli prövad fullt ut på dem nya uppgifterna och omständigheterna som finns och som råder vid de aktuella tillfället då en ny migrationsansökan lämnas in på nytt.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-09

Ny lag 1 juli 2104: Rätt att välja hjälpmedel för handikappade blir tydligare och valmöjligheterna blir större

Det blir tydligare i lagstiftningen att den enskilde ska ha möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Hjälpmedlet anses vara tillgängligt om sjukvårdshuvudmannens tillhandahållande är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. Den enskildes val ska tillgodoses om det framstår som befogat med hänsyn till den enskildes behov och vad hjälpmedlet kostar. (Prop. 2013/14:67)
Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-11-02

Ny lag 1 juli 2014: Ökade behörighetskrav till socionomexamen inom barn- och ungdomsvården

Krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom barn- och ungdomsvården. Ändringarna innebär att socialnämnden ska använda handläggare som har avlagt svensk socionomexamen eller annan relevant examen på grundnivå i högskolan, eller som har en utländsk utbildning som är erkänd av Socialstyrelsen, för utförande av vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och ungdom. (Prop. 2012/13:175)
Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Förordning (2014:63) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-10-26

Ny lag 1 juli 2014: Studiemedelsgränserna höjs och ökas på med 2 år

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs med två år, från 54 år till 56 år. Även den s.k. lånetrappan flyttas fram med två år. Nedtrappningen i rätten till studielån påbörjas först vid 47 års ålder och att man får ta studielån t.o.m. 56 års ålder. (Prop. 2013/14:1, utg. omr. 15)
Lag (2013:1119) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-10-19

Ny lag 1 juli 2014: Livstids fängelse ändras till att bli de vanligaste straffet vid mord

Lagtexten ändras i syfte att göra livstids fängelse till det vanligaste straffet för mord. Straffet för mord skärps till fängelse på livstid om omständigheterna är försvårande. Tidigare var straffet för mord fängelse på viss tid, lägst tio år och högst arton år, eller på livstid. Livstidsstraffet dömdes bara ut i de allvarligaste fallen, när ett tidsbestämt straff på arton år inte var tillräckligt. Syftet med skärpningen är att livstidsstraffet ska vara normalstraffet. (Prop. 2013/14:194)
Lag (2014:274) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-10-12

Ny lag 1 juli 2014: Kraven sänks för väcka åtal vid förolämpning, förtal och ärekränkning

Privatpersoner får en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning. Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad kan hjälpa personer som t.ex. har utsatts för förtal på internet. Huvudregeln är dock fortfarande att den som har utsatts för förtal eller förolämpning ska väcka enskilt åtal. En person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål kan nu slippa att betala motpartens rättegångskostnader om det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol. (Prop. 2013/14:47)
Lag (2014:222) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-10-05

Vad gäller vid uppsägning av en fastanställning vid arbetsbrist på min arbetsplats

Hej, vi är tre personer som precis nyligen blivit uppsagda från våra tillsvidaretjänster och har några frågor.

Vi har försökt läsa igenom de gällande lagarna och inte riktigt kunna tolka det på samma sätt som arbetsgivaren uppenbarligen gjort. Vi har frågor på tre områden och vill gärna veta vad vi skulle kunna göra och i så fall vad kan konsekvenserna bli. Vi har alla på samma dag skriftligt mottagit besked om uppsägning helt utan förvarning, information eller diskussion om möjlig lösning som skulle kunna lösa situationen på ett smidigt sätt för alla parter.

Vi har delat in våra frågor i tre områden nedan, till att börja med inleds vardera område med de saker vi tycker är relevanta och sedan följer en beskrivning av den aktuella situationen.

Jurist@2b4y.com: Ni hittar våra respektive svar på era frågor i kursivstil efter varje enskild fråga här nedan.


Arbetsbrist

Om det kan misstänkas att uppsägningen berott på annat än arbetsbrist är det upp till arbetsgivaren att bevisa att arbetsbrist faktiskt har förelegat vid uppsägningen. Om arbetsgivaren kan bevisa att arbetsbrist förelegat blir uppsägningen sakligt grundad. I annat fall kan uppsägningen ogiltigförklaras enligt 34 § LAS. Att en funktion försvinner inom företaget innebär inte automatiskt att personen som innehar den kan sägas upp.

Tre personer har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Det finns samtidigt ett stort antal timanställda samt några vikarier vars arbetsuppgifter som de uppsagda gott och väl har tillräckliga kvalifikationer att utföra. Under den senaste månaden har ett 40-tal personer varit tillfälligt anställda. Även under övriga månader under året använder företaget ett stort antal tillfälligt anställda, i genomsnitt har företaget historiskt sett haft kostnader för tillfälligt anställda på närmare 3000 000 kronor per månad. Inga andra sätt att lösa övertalighet annat än att säga upp de berörda personerna har diskuterats.

Kan det verkligen föreligga arbetsbrist och sakliga skäl för uppsägning i en sådan situation, det finns ju en hel del lediga arbetsuppgifter att utföra som de uppsagda har tillräckliga kvalifikationer för?

Av den beskrivningen som ni har lämnat här. Så skall dem fastanställda i förstahand ta över och utföra dem arbetsuppgifterna som dem timanställda och vikarierna utför idag, och detta innan man har en giltigt grund för uppsägningar på grund av arbetsbrist av er som är fastanställda. Om arbetsgivaren behåller dem timanställda samt vikarierna och ändå säger upp er som är fastanställda, så råder det inte arbetsbrist i lagens mening och därmed är inte era uppsägningar giltiga.


Turordning

Lagens grundregel vid uppsägning på grund av arbetsbrist är att den sist anställde först sägs upp.
Arbetstagaren bör snarast få ta del av sin uträknade anställningstid och möjlighet att yttra sig, innan placering i turordningskretsen sker. Finns det kollektivavtal på arbetsplasten ska turordningskretsen vara för varje kollektivavtalsområde som de anställda tillhör. Här omfattas även de oorganiserade, felorganiserade och direktanslutna medlemmar om deras arbetsuppgifter hör till avtalsområdet.

Om några ska sluta och andra vara kvar måste företaget enligt LAS upprätta en turordning bland de anställda. Turordningsreglerna innebär i huvudsak följande:
- Turordningen ska omfatta de anställda inom den driftsenhet som berörs av uppsägningarna.
- Längre anställningstid ger företräde till fortsatt arbete.
- Den som ska få rätt till annat arbete ska också ha tillräckliga kvalifikationer för detta och är skyldig att godta normal lön för det nya arbetet.
- Felaktig lagturordning kan överklagas.

Ingen turordningslista eller uträknad anställningstid har presenterats för de uppsagda, ingen av de uppsagda tillhör någon arbetstagarorganisation. De uppsagda har tillräckliga kvalifikationer för arbeten som de senast anställda på företaget utför idag. Det kan vara så att det upprättats en avtalsturlista för olika kollektivavtalsområden och i en sådan kan de tre uppsagda ha hamnat långt ner, men som sagt det är inget som presenterats eller diskuterats med de uppsagda. Har arbetsgivaren behandlat de uppsagda rätt? Kan vi göra något på den här punkten?

När det råder arbetsbrist på en arbetsplats. Skall arbetsgivaren begära förhandlingar med dem berörda fackföreningar som arbetsgivaren har kollektivavtal med. Inför denna förhandlingen mellan facket och arbetsgivaren.
Skall arbetsgivaren upprätta en turordningslista över dem anställda som berörs på dem aktuella avdelningarna, och denna turordningslista skall tillhandahållas och godkännas av respektive fackförening. Samt av denna listan skall de framgår i vilken turordning som dem olika anställda skall sägas upp, samt att man skall kunna se sin egen placering på denna turordningslista oavsett om man är fackligt ansluten eller inte.

Normalt bifogar dem flesta arbetsgivaren denna turordningslistan tillsammans med uppsägningarna till dem anställda. Har ni inte fått denna turordningslista tillsammans med era uppsägningarna, så har ni lagligt stöd för att få ut denna turordningslista av arbetsgivaren, och detta även om ni inte är organiserade i någon fackförening.

Samt att om ni inte får denna turordningslista frivilligt av arbetsgivaren. Kan ni vända er till Arbetsdomstolen och stämma arbetsgivaren för att få ut och ta del av denna turordningslistan över uppsägningarna. Samt att om ni inte tycker denna turordningslista stämmer överens med era anställningstider o.s.v. så kan ni stämma arbetsgivaren och klaga på den upprättade turordningslistan.

Men om ni kontaktar de olika berörda fackföreningarna, är det mycket möjligt att ni kan få en kopia på denna turordningslistan av dem istället.


Omplaceringsskyldighet

En arbetsgivares omplaceringsskyldighet innebär att det inte föreligger saklig grund för uppsägning om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren i stället bereder arbetstagaren annat arbete hos sig. I denna skyldighet ligger också enligt fast praxis att arbetsgivaren skall göra en noggrann utredning av omplaceringsfrågan och därvid ta till vara de möjligheter som finns att ordna en omplacering. Underlåter en arbetsgivare att göra en omplaceringsutredning, eller föreligger oklarhet huruvida omplacering har kunnat ske, bör det normalt anses att omplaceringsskyldigheten inte är fullgjord.

Begreppet omplacering avser både ändring av arbetsuppgifter och övergång från en anställning till annan. För att en arbetsgivare ska anses ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet ska individualiserade och tydliga erbjudanden ha lämnats berörda arbetstagare.

Anställningen behöver inte vara av samma slag som tidigare, men arbetstagaren måste ha tillräckliga kvalifikationer, även om arbetstagaren behöver en viss inlärningstid för de nya arbetsuppgifterna. Det bör framhållas att omplaceringsskyldigheten sträcker sig längre än till den turordningskrets som de berörda arbetstagarna tillhör, d v s inom både arbetar- och tjänstemannaområdet.

Inget erbjudande eller utredning har presenterats till någon av de uppsagda personerna. Det finns arbetsuppgifter inom åtminstone sju olika avdelningar som alla de nu uppsagda har tillräckliga kvalifikationer för eller kan tillgodogöra sig kunskaper för inom rimligt kort tid. Arbetsuppgifter som idag sköts av tillfälligt timanställda, vikarier eller personer som klart ligger längre ner i en lagturordning. Är verkligen omplaceringsskyldigheten fullgjord från arbetsgivarens sida, eller saknas saklig grund för uppsägning?

Mot bakgrund av att det som ni skriver. Om att arbetsgivaren inte har presenterat någon omplaceringsutredning för er, så kan man klart ifrågasätta om omplaceringsmöjligheten är ordentligt utredd av arbetsgivaren, och detta före att arbetsgivaren har beslutat sig för att säga upp er ifrån era fastanställningar.

Ni har laglig rätt att få ta del av omplaceringsutredningen som arbetsgivaren skall ha gjort före det att han sade upp er. Samt att om arbetsgivaren inte frivilligt vill lämna ut denna omplaceringsutredning till er. Så kan ni vända er till Arbetsdomstolen och stämma arbetsgivaren för att han inte vill lämnar ut utredningen, samt inte har gjort denna omplaceringsutredning före det att ni fick era uppsägningarna. Samt att ni kan hävda att era uppsägningar är nu helt ogrundade och och inte giltiga uppsägningar på grund av att omplaceringsutredningen inte är genomförd innan ni blev uppsagda ifrån era fastanställningar.


Rättigheter för oorganiserad arbetskraft

Vad kan vi egentligen göra som enskilda arbetstagare utan att vi har facket bakom oss?

Ni har exakt samma rättigheter enligt lagen som fackföreningar har.

Den stora skillnaden ligger i att ni får föra er talan själva samt förhandla om era anställningsvillkor m.m. Detta medför att ni kan sluta olika sorters specialavtal med arbetsgivaren som bara gäller för er egen anställning och som innehåller era egna unika villkor o.s.v.

När man är med i en fackförening. Så för dem en kollektivt talan för er och för alla sina medlemmar. Å ni som individer har inte längre någon rättighet att förhandla om era egna anställningsvillkor individuellt längre o.s.v.

Men med hjälp av våra svar här ovan och om ni anser att era uppsägningar är ogrundade och ogiltiga, så kan ni som inte är fackligt anslutna kontakta en jurist som är expert på arbetsrätt.

Arbetsrättsjuristen som ni kontaktar. Kan då gå igenom era handlingar och lämna konsultation och råd angående just eran specifika situation. Samt att om ni vill efter konsultationen med arbetsrättsjuristen. Kan ni välja anlita arbetsjuristen som ett ombud och som för just er talan vid olika förhandlingar med arbetsgivaren, och i Arbetsdomstolen om de skulle behövas.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-28

Ny lag 1 juli 2014: På arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner med sanktionsavgifter för att bli effektivare

För att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem på arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner (böter) med sanktionsavgifter. Straffsanktioner behålls för vissa överträdelser, bl.a. brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite. Arbetsmiljöverket reviderar alla sina föreskrifter (AFS) och beslutar om sanktionsavgifter (se AFS 2014:1- AFS 2014:34). En sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller oaktsamhet. Högsta avgiften höjs från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor. För att undvika att någon drabbas av både vite och sanktionsavgift alternativt straff, införs en konfliktlösningsregel. Regeln innebär att en sanktionsavgift inte tas ut och det ska inte dömas ut straff om gärningen omfattas av ett föreläggande eller förbud som utfärdats av tillsynsmyndigheten.
På arbetstidsområdet görs det ändringar i bl.a. arbetstidslagen och lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. På samma sätt som för arbetsmiljöområdet ersätts där straffsanktionerna av sanktionsavgifter men vissa överträdelser leder fortfarande till straff. (Prop. 2012/13:143)
Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Lag (2013:612) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Lag (2013:614) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-21

Who is responsible and obligated to pay for water damage in my apartment

Hello, firstly apologies for the English.

I am hoping you can provide some help here - either with a simple answer to my question or advise on who I should contact to get some free legal advice.

I have some water damage in my apartment that was caused through a leak in the apartment building (either a leak in the roof or a leak in the balcony belonging to my neighbour above us).

My insurance company is stating that as the water leak has come through the "frame" of the building, the bostadsförening is responsible to both fix the leak AND fix the damages (so my insurance company will not pay for any damages).

The bostadsförening states that they are only responsible to fix the leak and that fixing the damage is my responsibility (and I should discuss with my insurance company).

I am now in a position where neither my insurance company or the bostadsförening will take responsibility - each states the other is responsible.

Is there a "simple" law or ruling on this matter as I am sure this is something which happens quite often?

Thanks in advance for any help!! Peter


Hi Peter

It is a common problem that often occurs when there are multiple parties involved.

Normally if you have a good insurance company, they will help you to pay for repair of damage. And then the insurance company requires compensation of the person who caused the damage.

In your case:
Is the question of where the water damage started? Was it in the apartment above you, or if it was outside at the balcony and the property owner housing association (Bostadsrättsföreningen) that caused your water damage.

For the one who caused the water damage, shall pay all those who have been affected by it, according to the law.

So you have to first find out where the water damage startarde, and document this so you have proof for the future of who caused the damage.

Then once you know this, you can claim compensation from those who caused the damage.

If those who have caused the damage, do not want to pay you. Can you turn to a court and sue the person responsible for the water damage.

If you do not have knowledge of the Swedish legal system. We recommend that you contact and hire an attorney or a lawyer, and are available here at us. Or you can find one among them various ads on our site here.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-14

Ny lag 1 juli 2014: Dammsäkerhet för vattendammar införs och skall utredas samt anmälas och deklareras till länsstyrelsen

I miljöbalken införs en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet. Syftet är att stärka tillsynen av dammsäkerheten och förebygga dammbrott. De dammar som omfattas av de nya reglerna ska klassificeras utifrån vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri skulle kunna ha. De aktuella dammarna ska indelas i klasserna A, B eller C, beroende på om ett haveri skulle leda till nationella, regionala eller lokala konsekvenser och störningar. De nya reglerna innebär att en damminnehavare blir skyldig att utreda vilka konsekvenser ett dammhaveri skulle kunna medföra. Utredningen ska lämnas till länsstyrelsen som på grundval av utredningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass. Länsstyrelserna får också en utökad möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att komma till rätta med dammsäkerhetsbrister. En damminnehavare ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem som fastställs av damminnehavaren. Damminnehavaren ska också lämna in en dammsäkerhetsrapport till länsstyrelsen varje år och vart tionde år låta genomföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet. För tillsynen ska innehavaren av en klassificerad damm betala en årlig avgift utformad som en schablonavgift. (Prop. 2013/14:38)
Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken
Förordning (2014:214) om dammsäkerhet
Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.