2015-09-29

Om man blir dömd och fälld för ringa narkotikabrott. Vilka konsekvenser får det, samt kan man överklaga detta beslutet till hovrätten?

Hej

Jag fick en dom för narkotikabrott av ringa brott och bruk samt få betala böter.

Detta eftersom polisen hade inget bevis innan dem gick i min lägenhet, och dem gömde det utan att ha lagliga bevis.

Ska jag överklaga till hovrätten eller är det bästa att bara betala böterna. Vad tycker ni?

Mvh
Florens


Hej Florens

Du kan titta på de här videoklippet på länken här nedan. Om vad de innebär och kan innebära om man blir fälld för ett ringa narkotikabrott för ens liv i framtiden.


Alla har rätt att överklaga en dom till hovrätten om man anser att den är felaktig Men i detta aktuella fallet som rör ringa narkotikabrott, så krävs det att hovrätten först beviljar prövningstillstånd innan dem tar upp ärendet till prövning i hovrätten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-27

Om man sitter häktad skall denna tiden dras av och räknas av från det fängelsestraff och fängelsetid som man har blivit dömd till?

Hej

Hur räknas tiden när man tillbringar den i utländskt fängelse, medans man väntar på att utvisas till Sverige? Räknas denna tiden senare som straff tid?
Till exempel:
- Man är häktad i sin frånvaro i Sverige, i januari.
- Man är häktad i Storbritannien i mars och säte i fängelset, väntar på att utlämnas
- Man utlämnas till Sverige 6 månader senare, i september.
-----
Har de 6 månader som man var i häkte i Storbritannien, räknar i det av på straff tiden, och får man går 6 månader tidigare från fängelset, eller inte?

Nico


Hej Nico

Ja, du har helt rätt. Den tiden som man sitter i häktet skall avräknas från den tiden som man blir dömt till vid rättegången. Man räknar alltså av häktningstiden från den tiden man sitter i fängelse. 

I detta fallet skall 6 månader skall dras av från den utdömda fängelsetiden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-26

Vilka regler och vad gäller vid en uppsägning respektive ett avskedande vid tjänstefel?

Hej!

Jag har en fråga angående uppsägning och tjänstefel.

Jag arbetar på en kundservice, inom kundservice har man rutiner och regler som måste följas för varje kund som ringer in. Vissa regler är hårdare än andra, Vilket detta gäller framgår inte alltid jättetydligt. Frågar man våran kvalitetssäkrare får man inte samma svar som om man kollar i våran databas för rutiner. Flera saker som framgår som absolut förbjudna blir förvandlade till en "bedömningsfråga" om man frågar våran kvalitetssäkrare.

Jag har nu brutit mot en av dessa rutiner vid ett flertal tillfällen på grund av att jag sett rutinen som en "bedömningsfråga". Jag har nu haft ett möte angående grovt tjänstefel. Hur ser situationen ut här? Vi har vissa rutiner som är stenhårda i databasen men "bedömningsfrågor" om man pratar med en kvalitetssäkrare.

Jag känner mig dum men samtidigt känner jag mig osäker, man får olika information beroende på vem man frågar och vissa "strikt förbjudna" rutiner är inte alls så förbjudna, medan vissa av dem tydligen är det.

Finns det någon form av försoning att hämta på grund av den varierande information man får beroende på vem man frågar?

MVH Fredrik


Hej Fredrik

Din fråga känns nästan lite filosofisk ställd här när du frågar om det finns ”någon form av försoning att hämta på grund av den varierande informationen” och de kan vi inte tyvärr inte svara på här.

Men ur ett rent juridiskt perspektiv är de följande som gäller utifrån lagen om uppsägning och avskedande på grund av tjänstefel begångna av den anställda.

När det gäller uppsägning av personliga skäl och avskedande gäller enligt anställningsskyddslagen att sådana åtgärder får vidtas endast om vissa krav är uppfyllda.

Avskedande är en mer ingripande åtgärd än uppsägning och är tänkt att användas vid de allvarligaste fallen där arbetstagaren grovt har brutit mot sina skyldigheter i anställningen.

Vid uppsägning gäller en viss uppsägningstid. Arbetsgivaren måste enligt anställningsskyddslagen iaktta en uppsägningstid som varierar mellan en och sex månader beroende i första hand på anställningstidens längd. Under uppsägningstiden har arbetstagaren rätt till fulla anställningsförmåner. Vid avskedanden upphör anställningen omedelbart.

Enligt paragraf 7 i anställningsskyddslagen måste en uppsägning vara sakligt grundad. En uppsägning är enligt denna bestämmelse inte sakligt grundad om det skäligen kan krävas att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren annat arbete.

Vid uppsägning måste alltså arbetsgivaren göra en så kallad omplaceringsutredning och undersöka om det finns ett alternativ till den planerade uppsägningen. Arbetsgivaren skall då undersöka om det finns ett lämpligt ledigt arbete som kan erbjudas arbetstagaren trots de personliga skäl som åberopas mot arbetstagaren.

Kravet på saklig grund är vid uppsägning av personliga skäl är ett högt ställt krav. Utgångspunkten för bedömningen måste vara det som ligger arbetstagaren till last och vilka slutsatser som därifrån kan dras av arbetstagarens fortsatta lämplighet. Därvid tas ofta hänsyn till sådana faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetstagarens ställning och ansvar, anställningstidens längd och om det handlar om en upprepad förseelse. I många fall bör arbetsgivaren ge en varning innan det blir aktuellt med en uppsägning. Som exempel på situationer där det i allvarliga fall kan förekomma uppsägning av personliga skäl är olovlig frånvaro, arbetsvägran, olämpligt uppträdande, brott mot den lojalitetsplikt som ingår i anställningen, brottsliga handlingar, alkoholmissbruk, samarbetssvårigheter och dåliga prestationer.

För att få vidta ett avskedande är kraven ännu strängare. Enligt paragraf 18 i anställningsskyddslagen får avskedande endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Situationer som skulle kunna utgöra skäl för avskedande är allvarliga lojalitetsbrott och brottsliga handlingar med koppling till arbetsplatsen. Vid avskedande finns inget krav på att arbetsgivaren skall försöka omplacera arbetstagaren.

Arbetsgivaren har bevisbördan för att lagens krav för att få vidta en uppsägning eller ett avskedande är uppfyllda. Detta gäller både de faktiska omständigheterna och att dessa når upp till den nivå som krävs. Som framgått ovan finns här flera svårbedömda faktorer. När väl arbetsgivaren gjort bedömningen att det finns grund för uppsägning eller avskedande måste man normalt agera snabbt.

Både vid uppsägning och avskedande gäller att sådana åtgärder inte får grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.

I ditt aktuella fall med väldigt motstridiga och oklara samt otydliga instruktioner om vad som gäller. Så måste man fråga sig om det är du eller arbetsgivaren som har gjort fel och brustit. Å därmed kan man klart ifrågasätta om din uppsägning är giltigt grundad enligt dem ovan angivna lagarna och reglerverket? 

Vi rekommenderar dig att ta kontakt med en advokat eller jurist som är specialist på arbetsrätt, och som kan gå igenom ditt ärende ordentligt och göra en bedömning på om du blivit uppsagd på giltiga grunder eller inte av din arbetsgivare i det här fallet.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-25

När kan kronofogdemyndigheten göra en utmätning i ett hus och egendom för skulder som man har på kronofogden?

Hej.

Jag ligger under skilsmässa, flyttat ut förra året ur vår gemensamma hus. Jag har nu hamnat på Kronofogden och dem har gjort en utmätning av lön. Men fanns inget att ta ifrån den.

Kan de komma utmäta huset och det trots jag inte bor där?

Kan jag påverka så att han inte mister huset?

Med Vänliga Hälsningar

Anna


Hej Anna

Det som påverkar om kronofogden kan mäta ut huset för dina skulder eller inte är följande:

Står du skriven som ägare eller delägare till huset på lagfarten. Så räknas de som dina tillgångar och kronofogden kan dem mäta ut den del av huset som du är registrerad för, och för att få in kapital och pengar till dina skulder som du har hos kronofogden.

Det andra som styr kronofogdens utmätningen möjligheter av huset. Är om ni är gifta och man räknar huset som samägande av giftorättsgods, och har ni inget bodelningsavtal och äktenskapsförord som reglerar att de är din makes enskilda egendom. Så kan kronofogden utmätning i huset och i den delen av huset som du äger, och som motsvarar dina skulder. 

Samt de att du har flytta där ifrån påverkar alltså inte kronfogodens möjligheter att göra en utmätning i huset.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-24

Vad är det för skillnad på att yrka om en fullgörelsetalan respektive en fastställelsetalan?

Hej

Min förre detta man har sålt /överlåtit sin lägenhet till sina barn för att undanhålla medel under pågående process.

Jag har till TR yrkat återvinning.

De vill nu veta om jag vill föra en fullgörelsetalan eller fastställelsetalan.

Vilket ska jag yrka?

Mvh Nina


Hej Nina

Utifrån de du skriver och eftersom vi inte är insatt i detaljerna i ditt ärende. Kan vi inte råda dig om vilket som du nu skall yrka på.

Men här är en förklaring till vad de innebär att yrka på en fullgörelsetalan respektive en fastställelsetalan.

Fullgörelsetalan
En talan för att få en annan part att fullgöra något.
En fullgörelsetalan väcks av en part (käranden) för att få en annan part (svaranden) att fullgöra något, exempelvis betala pengar enligt skuldebrev eller utge viss egendom. Om talan bifalles blir domen en exekutionstitel.

Fastställelsetalan
En talan för att slå fast om ett visst rättsförhållande föreligger.
En fastställelsetalan kan väckas för att avgöra huruvida ett visst rättsförhållande består, om ovisshet råder om detta och denna ovisshet är till nackdel för käranden ("denna länder käranden till förfång", RB 13:2). Yrkandet får inte gälla rättsfrågor i allmänhet, och inte heller ett rent faktiskt förhållande.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-23

Får en polisman sätta handfängsel på ett oskyldigt barn under 15 år som var lugn, sansad & samarbetsvillig?

Hejsan!

Jag skulle vilja veta om en polisman får sätta handfängsel på ett oskyldigt barn under 15 år som var lugn, sansad & samarbetsvillig.

Mvh Linda


Hej Linda

Så här står det i polislagen (1984:387)

8 § En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 5.

Så som du beskriver situationen så borde de inte behövas och vara förenligt med polislagen här ovan att belägga personen med handfängelse i den aktuella situationen.

Men frågan är vad som har förevarit innan själva gripandet sker? Det framgår inte av din redogörelse och fråga. Till exempel har de varit mycket bråk och stökigt samt förekommit flykt försök långt innan gripandet sker och personen beläggs med handfängsel. Så kan de vara motiverat att man sätter handfängelse på en person, och detta även om denna var lugn när själva gripandet sker.

Så vad man måste göra för kunna bedöma saken korrekt. Är att man måste ta hänsyn till hela situationen och händelseförloppet, detta för att kunna komma fram till en riktig bedömning och slutsats.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-21

Vem betalar skatten vid en försäljning och köp av en rörelse samt företagsöverlåtelse av ett företag och dess verksamhet?

Hej

Se våra svar i kursivstil efter respektive fråga här.

Jag sålde en verksamhet förra året 2014 i Oktober, och hade lagt ut den på blocket med en summa 140 000 kr för få se om de fanns något intresse.

Gäller affärsöverlåtelse. En personen ringde sa jag vill ha firman, och frågade efter mitt konto och satte in pengar direkt utan ta kvitto eller överlåtelse papper.

Jag sa det tillkommer skatt också annars så kommer detta kosta 210000. Men då sa han att jag betalar vad som står i annons. Men då sa jag det är inte det priset med inräknad skatt. Så det betyder vi har en tvist.

Min fråga är måste jag skriva kvitto på detta trots jag inser att skatten borde läggas på. För annars betyder det att jag sänder in kvitto och får en skatteskuld på mig och har sålt en firma för 70 000 kr och om jag ska dra skatt på de som personen bara satt in 140 000 kr. Nu undrar om jag blir skyldig eller om han blir skyldig?

Som du beskriver det så blir och är det du som är skyldig att betala skatten på dem pengarna som du har tjänat och sålt din firman för.

Personen som köpt anser få kvitto och jag anser att personen ska betala skatt själv på detta belopp. Har även frågat om vi kan komma överens mellan oss men personen vill ha kvitto på mitt personnummer vilket jag blir skrämd av då de inte är den summan jag tänkt mig. Nu undrar jag också om jag kan kräva personen på skattillägg och skicka papper på överlåtelse av firma nu eller om jag ska låta det vara också?

Som du beskriver det så har du annonserat ut din firman för 140 000 kr på blocket. De innebär att du har begärt och sålt din firman för denna summan. Att komma och kräva skatt på försäljningspriset nu i efterhand är inte något som är vedertaget vid överlåtelser av företag.

Samt att enligt avtalslagen gör man bedömningen att du i praktiken har sålt din firma för 140 000 kr till köparen dessvärre, och eventuella skatter får var en av respektive säljare och köpare stå för och detta var för sig.

Har ej sänt papper då jag väntat in skatten snart ett år from och med oktober nu 2015.

Mvh
Lisa

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-11

Hur exporterar jag samt vilken dokumentation och deklaration behöver jag göra för att exportera?

Hej!

Jag vill skicka till min bror i Vitryssland en mjölk anläggning från EU land. Den kommer levereras med en last bil, han kommer skriva full transportdokumentation.

De säger att jag bör göra en tull dokumentation för export av anläggningen. Vilken dokument är det och hur jag bör gå vidare med det?

Med vänliga hälsningar,
Elchin


Hej Elchin

När du vill exportera en vara ska du deklarera varan för export. Det gör du genom att lämna en exportdeklaration så kallat en elektronisk tulldeklaration själv, eller genom att ta hjälp av ett ombud.

Möjlighet att lämna exportdeklaration på blankett finns bara för resande privatpersoner och som reservrutin om Tullverkets system är ur funktion. Om uppgiftslämnarens system (ditt eget ett ombudets) tillfälligt inte fungerar kan du i vissa fall få tullklareringsexpeditionens godkännande att lämna exportdeklaration på blankett.

När du deklarerar elektroniskt behåller du de styrkande handlingarna på företaget. Du ska vara beredd att presentera styrkande handlingar som visar att uppgifterna i din deklaration är korrekta.

Om du deklarerar på blankett lämnar du den tillsammans med styrkande handlingar till tullklareringsexpeditionen på den ort/plats där varorna lastas eller packas för export. Styrkande handlingar är dokument (till exempel faktura och exporttillstånd/licens) som visar att uppgifterna i din deklaration är korrekta.

Tulldeklarationen kan du lämna:
  1. elektroniskt via EDI eller Tullverkets internetdeklaration, TID till Tulldatasystemet, TDS eller
  2. som privatperson när det avser icke kommersiella varor och om reservrutin används skriftligt på blanketten Enhetsdokument, ED.
Blanketter
Enhetsdokument (Word)Word 
Länkar
Deklarera elektroniskt 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-02

Hur skall ett arv fördelas mellan syskon och syskonbarn när ett syskon avlider precis efter att de första syskonet avlidit?

Hej igen Eje

Intressant svar ni har fått samt fråga som du ställer till oss här.

Vårt första svar till dig som finns på länken här. Bygger på dem uppgifter som du har givit till oss, och på dem förutsättningar som är dem mest vanligt förekommande.

Se våra övriga svar här nedan i kursivstil efter dina frågor.

Alla svar som vi har lämnat här bygger på att de inte finns något testamente som påverkar hur arvet skall fördelas o.s.v.


Hej Juristen och tack för ditt svar.

Följdfrågor:

1. En annan jurist gav ett annat svar till en av de inblandade i detta dödsbo.
Det svaret var att om dödsfallet inträffar innan arvskiftet var klart
så stannar arvet kvar i dödsboet, dvs det blir bara en dödsbo (del-) ägare kvar.

Men i väldigt sällsynta och unika fall kan delningen av ett arv bli annorlunda. T.ex. om de inte rör sig om bröstarvingar och väldigt avlägsna släckningar långt ut på vardera kant. Så kan den andra juristens svar vara rätt, och om denna jurist har mer ingående fakta och kunskap i ärendet än vad vi har fått av dig här. Men som du själv skriver troligtvis är det inte så.

Plus frågan är om den andra personen som har frågat en annan jurist. Har ställt exakt samma och har presenterat frågan på exakt samma sätt, och som du har gjort till oss här tidigare? För har hen inte gjort detta, så kan svaren bli väldigt olika.

De skulle vara mycket intressant att höra hur den andra juristen har resonerat, och till varför denna har kommit fram till att arvingarna efter den nu avlidne 2, inte skall ha något arv efter den avlidne nr 1. Får du något svar på denna frågan av den andra juristen, så får du gärna återkomma och redovisa de svaret till oss här.

2. Om detta ovan svar är fel, vilket förefaller troligt, så måste det finnas en
tidpunkt/brytpunkt i tidskedjan när ditt svar börjar gälla.
Dvs vid vilken tidpunkt skall den ene av två dödsbodelägarna dö för att
ditt svar skall gälla?

Det är bara titta på dödsfalls intygen om på vilken dag och tid som dem båda är dödförklarade. Vårt svar utgår ifrån att bouppteckningen är gjord och registrerad samt godkänd av skatteverket (och de var tidigare tingsrätten som registrerade samt godkände bouppteckningar), och detta var gjort före de att dödsbodelägaren avlider. 


3. Hen kan uppenbarligen inte dö före den man skall ärva, eller?

T.ex. om de är gift par, så skall den överlevande sitta kvar i orubbat bo tills denne avlider, och barnen som moren då har ifrån ett tidigare äktenskap ärver inte förrän deras styvfar avlider, i de här exemplet. Så ja, man kan dö innan man får ut sitt arv vid vissa omständigheter.

4. Tillfogas skall att personen som avlidit och därmed hennes dödsbo
inte har några andra arvsberättigade anhöriga.
Dvs den avlidne har inga andra arvingar än sina syskon = de två dödsbodelägarna.

Om en som avlider inte har några barn, så är de dennes föräldrar som i första hand ärver den avlidne. Skulle den avlidnes föräldrar vara döda. Så är de den avlidnes syskon och syskonbarn som ärver den avlidne. Finns inte detta så tillfaller arvet vanligtvis allmänna arvsfonden.

Vänligen
Eje

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2015-09-01

I vilket land skall man ansöka om att försätta någon i personlig konkurs, eller begär att ett företag skall försättas i konkurs?

Hej
  1. Jag har en laga kraft vunnen dom i Sverige.
  2. Jag ska begära min före detta sambo i personlig konkurs.
  3. Han var folkbokförd den 1 november 2013 i Sverige och 1 november 2014 i Norge.
Min fråga:

I vilket land ska jag ansöka om konkurs?

Enligt huvudregel i Norge där han var folkbokförd den 1 november 2014, eller enligt undantag i Sverige där skulden uppkom och fortfarande finns?

Tacksam för hjälp.

Mvh Eva


Hej Eva

Normalt sätt ansöker man om att försätta någon i konkurs i det aktuella landet där företaget har sitt huvudsäte och huvudkontor, och man ansöker om personlig konkurs i det landet där personen är folkbokförd vid ansökningstillfället.

Men finns de tillgångar i andra länder, så kan man även undantagsvis ansöka om konkurs i dessa länder, och då begär man kvarstad samt utmätning för sina ekonomiska krav i alla dessa olika länder, och i dem olika tillgångarna och egendomarna som finns i dem aktuella länderna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.