2014-07-27

Ny lag 1 juli 2014: Ändrade regler av och om äktenskap som ingås under tvång och barnäktenskap

Brotten äktenskapstvång och vilseledande till tvångsäktenskapsresa införs. Möjligheten för omyndiga att få tillstånd att ingå äktenskap tas (nästan) bort. Brottet äktenskapstvång innebär att det blir straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år. Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa införs. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och s.k. fullmaktsäktenskap kan bara erkännas då det finns synnerliga skäl, d.v.s. väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkändes förr utan begränsning medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kunde erkännas om det fanns särskilda skäl. (Prop. 2013/14:208)
Lag (2014:381) och (2014:382) om ändring i brottsbalken
Lag (2014:376) om ändring i äktenskapsbalken
Lag (2014:377) om ändring i föräldrabalken
Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Lag (2014:379) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Lag (2014:380) om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund
Lag (2014:412) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-07-20

Ny lag 1 juli 2014: Kraftigt höjda avgifter vid domstolarna

Avgiften för att vända sig till domstol med allmänna ärenden, som t.ex. skilsmässa, höjs från 450 kronor till 900 kronor. Kostnaden för mål som gäller mer än ett halvt basbelopp eller något annat än pengar höjs till 2 800 kronor. Från den 1 juli 2014 kommer tingsrätten ta ut en tilläggsavgift för ansökningar om betalningsföreläggande och vanlig handräckning som har inletts hos Kronofogden och som har överlämnats till domstolen för vidare handläggning. Tilläggsavgiften, som är 600 kr eller 2 500 kr beroende på hur målet kommer att handläggas vid domstolen, ska betalas till tingsrätten.
Förordning (2014:256) om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-07-13

Ny lag 1 juli 2014: Rättegångsbalken ändras angående frånvaro och om mna uteblir ifrån en rättegång

Ändringarna innebär bl.a. att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Vidare utökas möjligheterna att använda förenklad delgivning till den tilltalade. Tydligare bestämmelser införs om sanktioner och tvångsmedel när den som kallats till en förhandling inte kommer. Dessutom införs större möjligheter att avgöra delar av ett brottmål mot en person. Ändringarna leder sammantaget till att det blir möjligt att genomföra fler huvudförhandlingar. (Prop. 2013/14:170)
Lag (2014:320) om ändring i rättegångsbalken
Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-07-06

Ny lag 1 juli 2014: Lagen om dataintrång utvidgas till grovt och skärps i brottsbalken

Ett nytt brott, grovt dataintrång, införs i 4 kapitlet brottsbalken. Ett dataintrång bedöms som grovt om det har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit särskilt farlig. Straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och max sex år. Tidigare var det högsta straffet för dataintrång fängelse i två år. I och med lagändringen anpassas svensk lag till ett EU-direktiv om angrepp mot informationssystem. (Prop. 2013/14:92)
Lag (2014:302) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.