2013-05-26

Kan jag förbjuda en köpare att sälja eller ge bort varor?

Jag vill inte att köparen ska kunna sälja en vara vidare eller göra sig av med varan utan mitt godkännande, kan jag lägga till det villkoret i avtalet?

Nej, det kan du inte göra. Det strider mot och dessutom en inskränkning i äganderätten att upprätta sådana villkor.

Säljer du en vara övergår äganderätten till köparen och det är helt och hållet upp till den nya ägaren att bestämma om exempelvis en eventuell försäljning också vidare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-19

Såld bostadsrätt med bråk om antalet kvadratmeter, vad är det som gäller då?

Fråga: Jag sålde i våras en bostadsrätt om 26,2 kvm i stockholms innerstad via mäklare. I efterhand har köparen mätt upp bostaden och hävdar att den är 2,2 kvm mindre än vad som stod i köpekontraktet. De uppgifter som använts i köpekontraktet kommer från bostadsrättsföreningens register.

Köparen kräver nu tillbaka pengar för de 2,2 kvm och tänker troligen föra ärendet vidare till tingsrätt om jag inte går med på det. Då lägenheten köptes till ett pris av 64 000 kr per kvm rör det sig om ganska mycket pengar. 

Min fråga är om sådana ärenden brukar tas upp av tingsrätt eller om det anses gå under köparens undersökningsplikt att innan köpet går igenom mäta upp bostaden. Jag har helt handlat i god tro då jag alltid trott att lägenheten varit så stor som står i bostadsrättsföreningens register.


Svar: Situationen gäller bostadsrätt, som räknas till lös egendom. Undersökningsplikten är därför inte lika långtgående, som den vid köp av fast egendom.

Den utfästa ytan är efter köparens uppfattning inkorrekt, vilket anses vara ett fel, enligt 17§ Köplagen (KöpL). Detta medför att köparen har rätt till prisavdrag, något som uttrycks i 30 KöpL.

I frågan nämner du ej huruvida det i avtalet mellan dig och köparen intagits en reservationsklausul, avseende eventuella fel beträffande uppskattningen av angiven area. Om detta dock framgår av avtalet, är det inte på något sätt givet att köparen har rätt till ovannämnda prisavdrag.

Skulle det däremot inte ha intagits någon sådan reservation i avtalet, och frågan ej heller diskuterats på annat sätt, anses handlingen utfästa ytans riktighet. Effekten av en garanti av detta slag, blir att köparens undersökningsplikt minskar. Särskilt om det ej heller finns anledning för denne att betvivla korrektheten.

Vid osäkerhet huruvida köparen mätt riktigt eller inte, kan Du ta hjälp av sakkunnig inom området. Jag vet att bland annat att Anticimex brukar tillhandahåller denna tjänst.


Länk:
-Anticimex

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-12

När hamnar man i polisens register?

Vad krävs och när kommer jag med i polisens register?
Det som i dagligt tal oftast menas med polisregister är belastningsregistret. Där registreras uppgifter om alla som dömts för brott, inklusive strafförelägganden för t.ex. fortkörning som utdelats direkt av polisman och accepterats av föraren. Även vissa andra uppgifter registreras, t.ex. om den som belagts med besöksförbud. Uppgifter om domar som lett till fängelse tas bort ur registret 10 år efter frigivningen, uppgifter om domar som lett till böter tas bort efter 5 år. Uppgifterna kan kvarstå längre om samma person begår nya brott.

Misstankeregistret gäller personer som är skäligen misstänkta för brott i brottsbalken eller andra brott som kan ge fängelse, dvs det används i samband med förundersökning. Om förundersökningen eller eventuellt åtal läggs ner skall uppgifterna tas bort ur registret (och om man blir dömd, då läggs en uppgift om detta i stället in i belastningsregistret).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-05-05

Vad innebär offentlighets- och sekretesslagen inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården och vid upphandling, och Vad gäller vid utlämnande av uppgifter till massmedia genom meddelarfrihet?

Vad innebär sekretess?
Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt eller genom att en allmän handling lämnas ut eller på något annat sätt, utom i de fall som offentlighets- och sekretesslagen medger det.

Gäller offentlighets- och sekretesslagen även myndigheter emellan?
Offentlighets- och sekretesslagen gäller i princip även mellan myndigheter. Dock gäller att sekretessbelagda uppgifter kan lämnas från en myndighet till en annan myndighet bland annat efter samtycke av den i vars intresse sekretessen är uppställd eller om uppgifterna kan lämnas ut efter en menprövning.

Möjligheten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter gäller även då det sker som ett nödvändigt led i den utlämnande myndighetens egen verksamhet. Sekretess hindrar inte heller att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om det vid en avvägning mellan intresset av att uppgiften lämnas ut och det intresse som sekretessen ska skydda är uppenbart att det förstnämnda intresset väger över. Denna så kallade generalklausulen är inte tillämplig i alla fall till exempel gäller den inte för socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

För vilka uppgifter gäller sekretessen inom hälso- och sjukvården?
Sekretess inom hälso- och sjukvården gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter om enskilds personliga förhållanden såsom sjukdom, behandling eller privata situation utan att den berörde själv har godkänt det. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut endast om det står klart, att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (stark sekretess). Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess normalt inte mot patienten själv.
Vilka uppgifter är sekretessbelagda inom socialtjänsten?
Sekretess inom socialtjänsten gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess gäller dock inte för beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. Det betyder att sådana beslut är offentliga. Detsamma gäller i frågor om domar i LVU- (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och LVM- ärenden (lag om vård av missbrukare i vissa fall), som innehåller beslut om vård utan samtycke. Andra beslut till exempel i biståndsärenden, omfattas däremot av socialtjänstesekretessen. Sekretessbelagda uppgifter får lämnas ut endast om det står klart, att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men (stark sekretess).

Sekretess inom färdtjänsten?
Sekretess inom färdtjänst gäller för uppgift om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretess i ärende om färdtjänst och riksfärdtjänst gäller således för alla uppgifter om enskilds personliga förhållanden. Sekretessen i färdtjänsten och riksfärdtjänsten gäller på samma sätt hos en kommunal nämnd som hos en trafikhuvudman och även om den sistnämnda är ett aktiebolag.

Vilka sekretessregler gäller vid upphandling, överlåtelse och förvärv?
Det finns särskilda regler om sekretess vid anbudsförfaranden. För det som är till skada för kommunen råder sekretess.

Om ärendet angår upphandling får uppgift som rör anbud eller motsvarande erbjudande inom en myndighet, en kommun eller ett landsting inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett anbudet/erbjudandet förrän alla anbuden/erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattas eller ärendet dessförinnan har slutförts.

Anbudssekretessen är absolut det vill säga uppgifter är hemliga och någon skadevärdering ska inte göras. När den absoluta sekretessen upphör (vanligtvis efter beslut om leverantör) gäller ett rakt skaderekvisit. Det föreligger då en presumtion för offentlighet och uppgifter får därmed inte lämnas ut om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, samt i vissa fall om leverantören kan antas lida skada.

Sekretess gäller även för förfrågningsunderlag eller motsvarande innan de har annonserats eller på annat sätt kungjorts.
Övrigt
Särskilda sekretessregler finns även inom till exempel. barnomsorg, skola, överförmyndarverksamhet, televäxel samt biblioteksverksamhet.
Vad gäller vid utlämnande av uppgifter till massmedia (meddelarfrihet)?
Huvudregeln är att ingen får straffas för att ha lämnat uppgifter till massmedia för publicering, eller för att ha gett journalister bakgrundskunskap. Om meddelaren har begärt anonymitet får journalisten, vid straffansvar, inte avslöja sin källa.

Inom den offentliga sektorn råder ett så kallat efterforskningsförbud. Om en tjänsteman eller förtroendevald har läckt uppgifter till pressen är det förbjudet att försöka ta reda på vem meddelaren är. Kvalificerat hemliga uppgifter får dock inte läckas och när sådana har kommit ut får/ska källan efterforskas. Att många sekretessbelagda uppgifter meddelas till pressen beror på att tjänstemän får berätta för journalister om dem. En tjänsteman eller förtroendevald får däremot inte lämna ut handlingarna där uppgifterna återfinns.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.