2013-12-29

Hur väljer man rätt jurist / advokat och juridiskt ombud?

Fråga: Vad skall jag tänka på, och hur vet jag vilken jurist eller advokat som jag skall anlita juridiskt ombud för mig?

Svar: När du ska välja ett juridiskt ombud, vare sig det är en advokat eller en jurist, är det viktigt att du känner förtroende för din juridiska representant. Det kan många gånger löna sig att du efterfrågar t.ex. referenter till tidigare klienter eller hur många liknande ärende ditt ombud har drivit osv. För då får du en bra uppfattning om vad för kundbemötande och service som du kan förvänta dig att få som klient.

Advokater och jurister kan ha många olika inriktningar, vissa kan arbeta med humanjuridik (privat-, familje-, och socialrätt) och andra kanske uteslutande specialiserat sig på att arbetar med bolagsjuridik (affärsavtal, bygg- och entreprenad etc.).

Det är därför viktigt att du fråga din advokat eller jurist om inom vilket område som ditt ombud är verksam inom, eller vad som denna har specialiserat sig på. Detta bör därför också ligga till grund för samt spela en stor och viktig roll för vilket ombud som du väljer anlita.

De flesta advokater och jurister frånsäger sig dock med största sannolikhet fall där denne anser att klientens behov bättre kan tillvaratas av någon med specialist kompetens inom ämnesområdet. Å har du riktigt bra tur så kan dem du kontaktar. Rekommenderar dig på vem som du skall ta kontakt med som är specialist på just det aktuella området som ditt ärende avser.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-22

Vad gäller vid dolda fel vid en hus och fastighetsaffär?

Vad räknas som dolt fel i en hus och fastighetsaffär, där man har köpt ett bostadshus?

Kortfattat är ett dolt fel sådant som man inte kan upptäcka under en vanlig överlåtelsebesiktning av legitimerad besiktningsman i samband med ett husköp. Exempel på sådana fel kan vara vattenskada inne i en vägg eller sönderrostade rör. Det är viktigt att komma ihåg att man som både säljare och köpare har en omfattande upplysnings- och undersökningsplikt i samband med ett husköp. Det är därför alltid att rekommendera att anlita en besiktningsman som kan undersöka huruvida det finns fel i huset i samband med köpet.

Fel i fastighet föreligger om fastighetens skick inte stämmer överens med vad parterna har avtalat om vid köpet. Fel föreligger också om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt vid fastighetsköp. Det krävs en noggrann besiktning av fastigheten. Att anlita en besiktningsman är inte ett krav men det är dock att rekommendera om man inte har erfarenhet av fastighetsköp. Om säljaren lämnar en utfästelse om en viss omständighet, muntlig eller skriftlig, befrias köparen från sin undersökningsplikt och behöver därmed inte själv undersöka omständigheten.

Säljaren är också ansvarig för så kallade dolda fel, det vill säga fel som köparen inte kunde förväntas upptäcka vid en noggrann undersökning av fastigheten före köpet. Om felet bedöms vara upptäckbart befrias säljaren från sitt ansvar.

Om det föreligger ett fel i fastigheten kan köparen kräva prisavdrag på köpeskillingen. Prisavdraget ska motsvara kostnaden för att avhjälpa felet. Är felet av väsentlig betydelse för köparen har han rätt att häva köpet. Köparen kan i vissa fall även vara berättigad till skadestånd.

Om köparen upptäcker ett fel på fastigheten ska han reklamera detta till säljaren inom skälig tid. Om reklamation inte sker inom skälig tid kan köparen förlora sin rätt att åberopa felet. Möjligheten att åberopa fel preskriberas under alla omständigheter tio år efter köpet. Vid fel bör därför köparen omgående reklamera felet till säljaren genom ett skriftlig meddelande för att undvika att förlora sin rätt att åberopa fel.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-19

#Lagförslaget om #identitet #stöld kan #träda #ikraft redan nästa #år.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-15

Vad gäller vid ett försenat eller inställt flyg?

Fråga: Om mitt flyg blir inställt eller försenat nu i julhelgen, vad är det för regler som gäller för ersättning och skyldigheter för flygbolagen att ersätta mig då? 

Svar: EU:s regler gäller för alla flygningar från en flygplats inom EU. Reglerna gäller också när ett flygbolag från ett EU-land flyger in i EU. De gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder.

Om din flygning inte omfattas av EU:s regler är det istället flygbolagets egna villkor och Montrealkonventionen som avgör vilka rättigheter du har. I andra hand kan även lagstiftningen i landet du reser ifrån ge dig skydd.

Konsumentverket om regler vid försenat flyg
EG-förordningen om ersättning och hjälp vid försenade flygresor

Plus på respektive flygbolags hemsida kan man ofta läsa vilka regler som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-08

Nu får telefonförsäljare ringa på din mobiltelefon

Nu får telefonförsäljare ringa din mobiltelefon | Nyheter | Expressen | Senaste nytt - Nyheter Sport Nöje TV:

"Från och med den första februari kan du bli uppringd av telefonförsäljare även i mobilen.
Då blir nämligen branschens etiska regler teknikneutrala.
– I stort sätt hela Sveriges befolkning har gått över till mobil telefoni och lämnat den fasta telefonin bakom sig, säger Tina Wahlroth, vd för branschorganisationen Kontakta."


Tips på hur du undviker telefonförsäljare är att:

Kontakta NIX-registret på telefonnummer 077 228 00 00 (för mobil eller fast telefon) eller 020 27 70 00 (endast fast telefon) och följ instruktionerna för att anmäla dig.

Därefter ska du inte få några försäljarsamtal förutom från företag som du har en befintlig kundrelation med.

Anmälan kostar ingenting utöver normal samtalstaxa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-12-01

Bilkörning + Mobiltelefon = Ny lagstiftning nu den 1 dec 2013

Som jurist vill jag informera dig här om att den 1 december 2013 kommer det en ny juridisk lagstiftning som reglerar mobiltelefon användning vid bilkörning.

Så sent omsider tycks det nu som att vi kommer att få ett förbud mot pratandet i mobiltelefon under bilkörning, såvida inte handsfree används. Transportstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder som rör förarens aktiviteter, såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, under färd på väg med motordrivet fordon.

Det har visat sig att skriva sms är så populärt under bilkörning att hela 31 procent av de tillfrågade svarade att de brukar skicka iväg meddelanden när de kör bil. Skulle en regel som stadgar att man inte vid bilkörning får mobiltelefonera utan handsfree gynna säkerheten då? Inget signifikant samband fanns mellan försökspersonernas upplevelse av bilkörning, tidigare körvana eller teorikunskap och Vägverkets körprov.

Däremot är det möjligt att denna kombination täcker ett större område av viktiga faktorer för bilkörning. En lag skulle kunna var en tydlig signal till bilförarna på samma sätt som det är förbjudet att dricka alkohol vid bilkörning, säger Jon Stenbeck, informationschef på Motormännen.

Så nu från den 1 december 2013 kan aktiviteter som avleder uppmärksamheten från pågående bilkörning leda till böter. Men juridisk bara om mobilanvändandet inverkar menligt på bilkörningen. Därför känns nu som jurist att vi rör oss tillbaka mot den typ av lagstiftning man kan hitta i äldre västgötalagen. Där lagen skapas utifrån mycket specifika prejudikat. Å frågan som man nu ställer sig när man är jurist. Är varför man inte istället använda av lagen om vårdslöshet i trafik, och som redan finns av idag.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.