2014-03-30

Google raderar anmälda personuppgifter i sökresultaten och sökmotorerna enligt Europa domstolens beslut

Google har blivit dömda till och måste ta bort sökresultat som inte är aktuella och relevanta för en privatpersoners namn på sökmotorn Google i Europa. Detta enligt Europeiska domstolens pressmeddelade som citeras här:

”Ett unionsdirektiv1 har till syfte att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter (särskilt rätten till privatliv) i samband med behandling av personuppgifter, samt att avlägsna begränsningar av det fria flödet av personuppgifter.”

”Den berörda personen får direkt tillställa sökmotorleverantören en sådan begäran, varvid sökmotorleverantören i vederbörlig ordning ska pröva huruvida begäran är välgrundad. När den registeransvarige inte vidtar några åtgärder med anledning av en sådan begäran får den berörda personen vända sig till tillsynsmyndigheten eller den rättsliga myndigheten för att dessa ska genomföra nödvändiga kontroller och förelägga den registeransvarige att vidta vissa angivna åtgärder till följd av kontrollerna.”

Detta innebär att Google nu har ett anmälningsformulär. Där man kan fylla i och skicka in vilka länkar som man begär att sökmotorn Google skall ta bort ifrån sina sökresultat på Google.

På direkt länken här hittar och kan du göra din anmälan direkt till Google. Rörande vilka länkar som du vill att Google skall radera ifrån sina sökresultat angående dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-03-23

Nya konsumentregler för e-handel och e-shopping i hela EU

Alla EU-länder måste ha en minimum konsumentskyddsnivå vid e-shopping och e-handel som anges här i EU direktivet, men varje EU land har rätt att införa ett bättre och utökat konsumentskydd än vad som anges här.

Vid e-shopping och e-handel ingår du ett distansavtal med en näringsidkare och om ni inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig måste näringsidkaren ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Några exempel på distansavtal är när ett köp sker via en e-handels- och e-shoppingsida på Internet, eller en telefonförsäljare ringer, samt via postorder och tv-shopping osv.

Information vid ett köpet som sker via en e-handels och e-shoppings webbplats skall alltid ange information om:
 • Att det finns möjlighet att ångra sig
 • Hur ångerfristen räknas
 • Hur du ska göra om du vill ångra dig
 • Vad som gäller när du utnyttjat din ångerrätt
 • Namn och adress till den som ångerrätten kan utövas mot
 • Upplysningar angående garantier och service
 • Villkoren för att säga upp avtalet om det gäller tills vidare eller längre än ett år
 • Informationen ska ges till dig snarast efter det att avtalet har ingåtts eller senast vid leveransen även om den skett vid ett tidigare tillfälle. Informationen ska ges i en handling som du kan spara. Det är näringsidkaren som ska kunna bevisa att du har fått informationen.
Leveranstider

E-shoppen och e-handelsplatsen ska leverera varan, eller om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.
Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om du häver avtalet är näringsidkaren skyldig att återbetala det du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.

E-shoppens webbplats och e-handelsplatsen skall innehålla följande information när den marknadsför varor och tjänster till privatkonsumenter:
 • Företagets namn och adress
 • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • Varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • Leveranskostnader
 • Sättet för betalning och leverans
 • Din ångerrätt
 • Hur länge erbjudandet gäller
 • I tillämpliga fall, avtalets kortaste löptid
 • Informationen ska vara lätt att hitta på webbplatsen.
 • Kostnader för att använda tekniker för distanskommunikation när de inte är beräknade efter normaltaxa
Hittar du inte denna information kanske du ska välja en annan e-handlare.

Direktivet avser inte distansavtal som gäller:
 • Försäkringar, krediter eller andra finansiella tjänster
 • Uppförande av och försäljning av fast egendom
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-03-16

Tåg reseersättning vid försenat eller inställda tågresor enligt EU:s minium regler

PGA av alla inställda tågavgångar och tågresor i Sverige idag. Så har vi fått in en massa frågor om vilka regler och ersättningar det är som gäller vid tågresor.

Följande gäller som ett minimum krav för samtliga tågbolag enligt de gemensamma EU reglerna och direktivet. Utöver dessa minimum krav är det upp till vart och ett tågbolag att ha mer generösa resevillkor och reseregler.


Vid inställd tågavgång eller inställd tågresa skall tågbolaget lämna:
 • Ersättning som motsvarar hela biljettpriset för den eller de
  delar av resan som inte fullföljts.
 • Ersättning som motsvarar biljettpriset för hela resan, om
  den blivit meningslös med tanke på din ursprungliga resplan
  och du föredrar att omedelbart resa tillbaka.
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet snarast
  möjligt och på likvärdiga transportvillkor, till exempel med
  ett annat tåg, med buss eller med taxi.
 • Fortsatt resa eller ombokning till det slutliga målet vid ett
  senare datum som passar dig.

Rätt till ersättning av tågbiljettpriset vid försenat eller inställt tåg under tågresor mellan länder

När din resa blir försenad med mer än en timme har du rätt till ersättning. Det har ingen betydelse om förseningen uppkommer före eller efter resans avgång. Tågbolaget får inte minska ersättningen
till dig genom att ta ut avgifter för att täcka egna kostnader. Vid en internationell tågresa har du rätt till följande ersättning:
 • 25 procent av biljettpriset om resan blir försenad mellan 1 och 2 timmar
 • 50 procent av biljettpriset om resan blir försenad mer än 2 timmar.
 • Inom en månad från att du begärt ersättningen ska du få dina pengar, antingen i form av ett värdebevis eller i kontanter. Särskilda ersättningsregler gäller för tågpass, bland annat Interrailresa, Eurailresa och säsongsbiljetter.

Assistans och information vid försenat tåg eller inställda tågresor

Om tåget avgår för sent eller beräknas komma fram efter utsatt ankomsttid har du rätt till information om förseningen från tågbolaget så fort informationen är tillgänglig. Vid varje försening som överstiger en timme ska du dessutom kostnadsfritt erbjudas:
 • Gratis mat och dryck på tågstationen eller på tåget och det du
  skall få skall stå i proportion till förseningen
 • Gratis boende och transport mellan boendet och järnvägsstationen om du är tvungen att övernatta på grund av förseningen.
 • Transport från tåget till järnvägsstationen eller till det slutliga målet om tåget har blivit stående på linjen, om detta är fysiskt möjligt
 • Ett annat sätt att nå ditt resmål om resan avbryts, och det ska ske snarast möjligt.

Resenärer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet

Alla personer ska ha samma möjlighet att resa med tåg. Tågbolagen får därför inte neka dig att resa på grund av att du har en funktionsnedsättning eller har svårt att röra dig. De får inte heller ta ett högre pris om du behöver extra hjälp.


Vart kan jag vända mig om min rättigheter har kränkts, och om tågbolaget inte följer EU reglerna?

Kontakta tågbolaget som har utfärdat biljetterna om du anser att dina rättigheter har kränkts på något vis. Du kan även lämna in klagomål till andra tågbolag som är inblandade i transporten. Om du inte är nöjd med deras svar kan du klaga hos ett nationellt tillsynsorganet i Sverige som är Konsumentverket.

Gäller det ett tågbolag i ett annat EU-land kan du kontakta Konsument Europa.

Om du behöver information och råd kan du kontakta Konsument Europa/ECC Sweden

Konsument Europa/ECC Sweden
Telefon: + 46 54 19 41 50
Fax: + 46 54 19 41 59

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-03-09

Affärsöverlåtelse av och köp av firma och företag

Jag hade ett solarium, solstudio, som egen firma.

I december föra året skrev jag kontrakt om övertagande med en köpare. Han skulle omedelbart ta över intäkter och utgifter och senast i februari skriva över firman och ta över mina kontrakt med hyresvärden, elleverantören, leasing osv.

Det har han inte gjort än. Varje faktura kommer fortfarande till mig och sen jagar jag honom för att kunna betala det. Varje månad får jag inkasso på mig för att han är sen med betalningar.

Finns det någon laglig sätt att tvinga honom att ta över allt för att det är han som driver det sen i december alltså, och nu har det gått mer än 5 halv månader.

Jag bifogar kontraktet med mejlet till er.

Mvh Aleksander


Hej Aleksander

För att börja med att klar lägga lite fakta:

Den enskild firma kan du inte sälja eftersom den är knuten till direkt till ditt personnummer. Så den enskilda firman får du istället avveckla när själva verksamheten har upphört.

Därför är det ända som du har sålt är själva inventarierna och eventuellt goodwill.

Plus det finns ett villkor i köpekontraktet mellan er om att köparen skall ta över dem hyres- och leasingkontrakten som finns för att man skall kunna bedriva verksamheten.

Du har även ett förbehåll i avtalet om att du är ägare till samtliga inventarierna också vidare fram tills att köpet har fullföljt enligt ert kontrakt.


Mot bakgrund av ovanstående har du följande alternativ:

 1. Du kan skicka en påminnelse till köparen om han skall fullfölja avtalet mellan er genom att skriva över samtliga hyres- och leasingavtal inom 1 månadstid, och om han inte fullföljer detta enligt ert avtal så kommer hela köpet att återgå.
 2. Du skicka en skrivelse om att du nu häver hela köpet samt tar över verksamheten själv eftersom att inte köparen har fullföljt köpeavtalet mellan er.
 3. Har du fått fullt betalt av köparen, och vill komma ifrån problemen med att få fakturorna för verksamheten. Kan du säga upp samtliga hyres- och leasingavtal som du har. Då sätter du press på köparen om att denna måste själv teckna nya hyres- och leasingavtal under förutsättning att köparen vill driva verksamheten vidare. Risken du står nu är att köparen inte kommer att betalar dig för dem kostnaderna som uppstår under själva uppsägningstiden av hyres- och leasingavtalen. Plus om du blir tvingad att häva köpet samt ta tillbaka och själv vill bedriva verksamheten vidare, så risker du nu med att stå helt utan både några hyres- och leasingkontrakt kvar. Men mer kostnaderna som du haft på grund av att inte köparen har uppfyllt köpeavtal kan du kräva ersättning av köparen för.

Men med tanke på att detta är ett granska komplext ärende som innehåller flera olika inblandande avtalsparter osv. Så rekommenderar vi dig om att du först kontakta en jurist som går igenom alla dina avtal, och detta innan du väljer och bestämmer dig för hur du skall agera vidare i den här affären. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-03-02

Lagligt sätt att inkassera skuld på kronofogden pga annan person

Hej

En vän utan svenskt medborgarskap kom till mig och frågade om jag kunde vara snäll o skriva en bil på mitt namn som han ville köpa, det jobb han kunde få krävde en bil, och dem svenska myndigheter som vi pratade med sa att ett jobb var första steget emot ett liv i Sverige och för att man skulle kunna registers sig som ägare för en bil.

Jag sa JA, då jag var blåögd och fick bilden av att han skulle jobba och få uppehållspapper och egen identitet som då också skulle berättiga till att kunna äga och vara registrerad för en svensk bil.

Idag sitter jag med bilen på mitt namn. Och nu p.g.a. fogdeskulder kan jag heller ej införskaffa en egen bil till då de genast troligtvis skulle ta någon av dessa både bilarna i beslag, och därför kan jag alltså inte heller köpa den andra bil till hushållet som behövs.

Bilen som står i mitt namn är värd ca 7-10 000 idag. Plus jag har också någonstans mellan 30-40000 på fogden nu p.g.a. parkeringsböter som han har dragit på sig (alltså på mig) som i januari 2015 kommer ingå i det som då ska utmätas på min lön.

Vad gör jag – Vad kan jag göra för att bilen skall komma bort ifrån mitt namn, och kan jag få han att stå för och betala dem skulder han har försatt mig i?


Hej Jimmy

Det var en mycket tråkig historia att läsa, och speciellt med tanke på att du bara har varit vänlig med att ställt upp och försökt att hjälpa en annan person.

Det finns två saker du kan göra.

För det första kan du vända dig till kronofogdemyndigheten, och be dem om att utmäta samt ta bilen i beslag i förstahand för dina skulder som du har hos kronofogdemyndigheten.

På det här viset tar och får kronofogdemyndigheten kontroll över bilden, och när kronofogden säljer bilen får dem in en del pengar som dem kommer att räkna av som en avbetalning gentemot dem skulder som du har till dem. Plus på det här viset får du även ett slut på att skulderna inte kan ökar mer, detta eftersom han inte har och kan använda bilen längre och därmed inte kan få fler parkeringsböter osv.

Efter att bilen är såld och den resterande skuld nu återstår hos hos kronofogden kommer du får att betala av och in till kronofogden.

För det andra och därefter kan du nu kräva och därmed stämma han som använt bilen för dem kostnaderna och på de pengarna som du har blivit tvingad att lagt ut och har haft på grund av att han har nyttjat bilen.

Men tänk på att du måste nu kunna bevisa att han nyttjat bilen, och att det är han som är den ansvariga för dessa kostnaderna m.m. Å detta kan vara väl så svårt att bevisa om det inte finns något avtal mellan er osv. Plus har han inga pengar eller tillgångar, så finns det gammalt ordspråk som säger: - Att man kan inte lugga en flintskallig person.

Så innan du ger dig på och in i denna andra delen. Rekommenderar vi dig att ta kontakta med en jurist som kan gå igenom saken och göra en bevisvärdering av möjligheterna, samt göra en ekonomisk bedömning om han har några pengar och om det därmed skulle vara lönt att kräva honom på dessa kostnader och pengarna.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.