2014-09-28

Ny lag 1 juli 2014: På arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner med sanktionsavgifter för att bli effektivare

För att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem på arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner (böter) med sanktionsavgifter. Straffsanktioner behålls för vissa överträdelser, bl.a. brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite. Arbetsmiljöverket reviderar alla sina föreskrifter (AFS) och beslutar om sanktionsavgifter (se AFS 2014:1- AFS 2014:34). En sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller oaktsamhet. Högsta avgiften höjs från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor. För att undvika att någon drabbas av både vite och sanktionsavgift alternativt straff, införs en konfliktlösningsregel. Regeln innebär att en sanktionsavgift inte tas ut och det ska inte dömas ut straff om gärningen omfattas av ett föreläggande eller förbud som utfärdats av tillsynsmyndigheten.
På arbetstidsområdet görs det ändringar i bl.a. arbetstidslagen och lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. På samma sätt som för arbetsmiljöområdet ersätts där straffsanktionerna av sanktionsavgifter men vissa överträdelser leder fortfarande till straff. (Prop. 2012/13:143)
Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Lag (2013:612) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Lag (2013:614) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-21

Who is responsible and obligated to pay for water damage in my apartment

Hello, firstly apologies for the English.

I am hoping you can provide some help here - either with a simple answer to my question or advise on who I should contact to get some free legal advice.

I have some water damage in my apartment that was caused through a leak in the apartment building (either a leak in the roof or a leak in the balcony belonging to my neighbour above us).

My insurance company is stating that as the water leak has come through the "frame" of the building, the bostadsförening is responsible to both fix the leak AND fix the damages (so my insurance company will not pay for any damages).

The bostadsförening states that they are only responsible to fix the leak and that fixing the damage is my responsibility (and I should discuss with my insurance company).

I am now in a position where neither my insurance company or the bostadsförening will take responsibility - each states the other is responsible.

Is there a "simple" law or ruling on this matter as I am sure this is something which happens quite often?

Thanks in advance for any help!! Peter


Hi Peter

It is a common problem that often occurs when there are multiple parties involved.

Normally if you have a good insurance company, they will help you to pay for repair of damage. And then the insurance company requires compensation of the person who caused the damage.

In your case:
Is the question of where the water damage started? Was it in the apartment above you, or if it was outside at the balcony and the property owner housing association (Bostadsrättsföreningen) that caused your water damage.

For the one who caused the water damage, shall pay all those who have been affected by it, according to the law.

So you have to first find out where the water damage startarde, and document this so you have proof for the future of who caused the damage.

Then once you know this, you can claim compensation from those who caused the damage.

If those who have caused the damage, do not want to pay you. Can you turn to a court and sue the person responsible for the water damage.

If you do not have knowledge of the Swedish legal system. We recommend that you contact and hire an attorney or a lawyer, and are available here at us. Or you can find one among them various ads on our site here.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-14

Ny lag 1 juli 2014: Dammsäkerhet för vattendammar införs och skall utredas samt anmälas och deklareras till länsstyrelsen

I miljöbalken införs en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet. Syftet är att stärka tillsynen av dammsäkerheten och förebygga dammbrott. De dammar som omfattas av de nya reglerna ska klassificeras utifrån vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri skulle kunna ha. De aktuella dammarna ska indelas i klasserna A, B eller C, beroende på om ett haveri skulle leda till nationella, regionala eller lokala konsekvenser och störningar. De nya reglerna innebär att en damminnehavare blir skyldig att utreda vilka konsekvenser ett dammhaveri skulle kunna medföra. Utredningen ska lämnas till länsstyrelsen som på grundval av utredningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass. Länsstyrelserna får också en utökad möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att komma till rätta med dammsäkerhetsbrister. En damminnehavare ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem som fastställs av damminnehavaren. Damminnehavaren ska också lämna in en dammsäkerhetsrapport till länsstyrelsen varje år och vart tionde år låta genomföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet. För tillsynen ska innehavaren av en klassificerad damm betala en årlig avgift utformad som en schablonavgift. (Prop. 2013/14:38)
Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken
Förordning (2014:214) om dammsäkerhet
Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-09-07

Ny lag 1 juli 2014: Nu följer p-böterna bilen och inte bliägaren längre vid bilköp och överlåterlser samt kan beslagtas

Från den 1 juli följer p-böter och skatter med bilen, inte den juridiske ägaren. Målvaktsbilar med jätteskulder kan då beslagtas och skrotas och säljas om skulderna inte blir betalda. Syftet är att täppa till en juridisk lucka som gjort det möjligt för tiotusentals att strunta i parkeringsregler, trafikföreskrifter och skatter. Den nya lagen innebär att det blir möjligt att ta i anspråk ett fordon för att betala av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet med lagen är dels att minska de restförda fordonsrelaterade skulderna till det allmänna, dels minska incitamentet att använda s.k. fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt stå som registrerad ägare för ett fordon, har ägaren och brukaren sluppit det betalningsansvar som följer av ett fordonsinnehav. Fordonsmålvakten är normalt en person som saknar tillgångar. Kronofogdemyndigheten kan nu ta i anspråk ett fordon som genererar kostnader i form av skatter och avgifter. (Prop. 2013/14:176)
Lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter
Förordning (2014:449) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall
Förordning (2014:450) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.