2013-04-28

Polisen lägger ned förundersökning om misshandel av barn, vad gör jag?

Fråga: Jag funderar på hur det kan vara möjligt för polisen att inte ta upp och lägga någon vikt vid en anmälan mot att barn far illa och misshandlas. Då alla mina anmälningar som har lämnats in för barns rättigheter alltid kommer tillbaka med förundersökning nedlagd och dom har inte förhört barnen och föräldrarna.

Svar: Jag förstår den frustration som du känner över situationen. Förundersökningsledaren har uppenbarligen beslutat lägga ned undersökningen, och detta på grund att man bedömt att brott inte kan styrkas.

Ett tillvägagångssätt för att uppmärksamma myndigheterna på att barn far illa, är att man anmäla misstanke om missförhållanden till socialförvaltningen i den aktuella kommunen. För enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen (SOL) stadgas att den som får kännedom om att ett barn far illa, bör anmäla detta till nämnden. Det skall också påpekas att man har rätt att anmäla anonymt, om man så önskar.

Då anmälan inkommit till socialtjänsten, skall en prövning av dess rimlighet ske. Det är vanligt förekommande att en utredning inleds från socialtjänstens håll, i enlighet med 11 kap. 1-4 §§ SOL. Socialtjänsten har också att fatta beslut om en polisanmälan skall göras, utifrån vad utredningen ger.

Socialtjänstens utredning skall inledas utan dröjsmål, och vara avslutad inom högst fyra månader.

Jag rekommenderar dig därför att kontakta socialförvaltningen om du misstänker att det förekommer misshandel (fysisk och/eller psykisk) riktat mot barnen, eller om det lever under andra missförhållanden. Socialförvaltningen kan då göra en utredning av situationen, som också ger mer "tyngd" vid en eventuell polisanmälan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-21

Vad gäller vid en uppsägning på arbetet och jobbet?

Jag har blivit uppsagd, vad kan jag göra åt saken?

Till att börja skall du förslagsvis undersöka om arbetsgivaren följt LAS (lagen om anställningsskydd) och dess regler om uppsägning. Om du vill bestrida uppsägningen med syfte av att ha anställningen kvar ska du inom 2 veckor från det att du blev uppsagd bestrida uppsägningen skriftligt. Anledningen till ett sådant bestridande kan exempelvis vara fingerad (påhittad) arbetsbrist, att arbetsgivaren inte sett över omplaceringsmöjligheter eller följt turordningsreglerna enligt LAS. Det kan också röra sig om att arbetsgivaren sagt upp dig av personliga skäl utan att erbjuda avgångsvederlag. Om du vill ställa ett anspråk på ersättning (skadestånd) skall detta göras senast 4 månader från det att du blev uppsagd.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-14

Vem kan få ekonomisk bidstånd till rättshjälp

Vad gäller och hur ansöker jag om rättshjälp?

Rättshjälp ansöker man om hos rättshjälpsmyndigheten. Förutsättningen för att ansöka om rättshjälp är att man tjänar under 260 000 kr om året (man får lägga till 15 000 kr per barn, det vill säga har man ett barn är maxbeloppet 275 000 kr och så vidare).

Exempel på ärenden som innefattas av rättshjälp är vårdnads/umgängestvister (i första hand rättsskydd), arbetsrättsliga tvister, tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp (i första hand rättsskydd).

Notera att man i ärenden där man kan få rättsskydd alltid ansöker om det i första hand. Läs mer på rattshjalp.se

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-12

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

God eftermiddag

Tack för ert svar som har hjälpte mig mycket, så jag vet hur jag skall göra med mitt testamente.

Varma hälsningar

Nils Hagfeldt

Nils Hagfeldts referens på frågan: Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-04-07

Kan föräldrarna göra sina barn arvlösa genom ett testamente?

Kan mina föräldrarna göra mig som barn arvlösa genom att skriva ett testamente?

Nej. Enligt svensk lag kan barns arv aldrig minskas med mer än hälften, vad som än skrivs i ett testamente.

En bröstarvinge har alltid rätt att minst få ut sin laglott, som är hälften av det som han/hon skulle fått ärva normalt (om inte testamentet funnits). Bröstarvingar är den avlidnes barn, och om någon av den avlidnes barn också är avliden så har dennes eventuella barn nu rätt till sin avlidne förälders laglott efter dennes förälder."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.