2013-08-25

Kan jag kräva ersättning för skador en hund har orsakat?

Jag och min hund har blivit biten av en annans hund, vad kan jag kräva för ersättning?

Du kan kräva ersättning för de kostnader som skadan medför. Det kan innefatta exempelvis veterinärvård, medicinering och rehabilitering.

Som hundägare har man ett strikt ansvar för de skador ens hund orsakar. Du kan kräva att den andra hundägaren ersätter de veterinärvårdskostnader som uppstod med anledning av skadan. Även mediciner och andra hänförliga kostnader kan ersättas. Vanligen ersätts detta genom den andra hundägarens hemförsäkring."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-18

Vad är ett samboavtal och vad ingår i en bodelning efter samboskap?

Vad innebär det vara sambo och ingå ett samboavtal samt bodelning efter ett samboskap?

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i lägenheten. När ett samboförhållande upphör görs en bodelning av samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen.

I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad(fastighet/bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats under tidens gång. Begäran om bodelning efter samboskap skall göras senast 1 år från det att samboskapet upplöstes.

Sambor kan upprätta ett avtal, så kallat samboavtal, som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtals bort och egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning. Samboavtalet kan utformas hur man vill och det behöver inte registerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-11

Vad gäller när jag skall sälja och exportera en hund?

Jag ska sälja och exportera en hund till ett annat land, vad bör jag tänka på?

Det beror på vilket land det gäller. För aktuella regler kring export kontakta Jordbruksverket.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-08-04

Får man kopiera musik?

Får jag kopiera musik som jag har lånat på biblioteket?

Ja och nej. Du får bara kopiera enstaka exemplar för eget bruk. Däremot får man inte göra många kopior och sprida till allmänheten och hela verk.

Så länge man framställer ett nytt exemplar själv, och endast använder det för sitt eget personliga bruk är det tillåtet. Tidigare rättsfall har även ansett att det är tillåtet att göra ett fåtal kopior till en liten, begränsad krets av personer, t.ex. sin närmaste vän. Det är däremot inte tillåtet att tillverka många kopior och sälja, byta eller ge bort dem till ett större antal personer.

Tillägg: Ny upphovsrättslagstiftning har införts. Den mest omdebatterade skillnaden är att framställning av kopior från exemplar som utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd gjorts tillgängliga via internet har kriminaliserats. Kopiering från exemplar som gjorts tillgängliga med upphovsrättsinnehavarens tillstånd är till stor del tillåten på ett liknande sätt som tidigare, det är till exempel tillåtet att kopiera musik för eget bruk från en original-CD man köpt så att man kan använda den kopierade musiken i sin MP3-spelare.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.