2013-06-30

Var gör jag när jag blivit attackerad av en farlig hund?

Jag har blivit attackerad av en arg hund! Vart vänder jag mig?

Har du problem med en farlig / aggressiv hund kan du göra en anmälan eller tipsa Polisen. Det krävs ofta att det har inkommit fler anmälningar eller att hunden har skadat någon allvarligt för att Polisen ska kunna agera. Polisen kan i vissa fall omhänderta hunden och genomför då ofta en mentaltest på hunden.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-23

Vad är och innebär lagen om offentlig upphandling?

Vad innebär och säger lagen om offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”försörjningslagen”) innebär att all offentlig upphandling som sker ska följa denna lagstiftning.

Därmed ska all upphandling hos kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag med flera (upphandlade myndigheter / upphandlande enheter) följa lagen vid anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. Bestämmelserna är olika över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-16

Vad innebär bodelning och äktenskapsförord vid ett äktenskap och en skilsmässa?

Hur gör man en bodelning och vad innebär ett äktenskapsförord före och efter ett äktenskap och en skilsmässa?

En bodelning i samband med skilsmässa är enkelt förklarat ett avtal som reglerar vem som ska ha vad i samband med skilsmässan. Man har rätt till mellan 10-50 % i varandras eventuella överskott på tillgångar (tillgångar - skulder) i samband med en bodelning beroende på hur länge man har varit gifta (10 % per år man varit gifta inkluderat år som sambos). Dock så kan det finnas äktenskapsförord som förändrar situationen och reglerar viss eller all egendom som enskild egendom.

När ett äktenskap tar slut ska en bodelning av makarnas giftorättsgods göras. Makarnas enskilda egendom ingår inte i en bodelning. Makarna kan i ett avtal dem emellan, ett så kallat äktenskapsförord, avtala att viss egendom ska vara enskild egendom och således inte ska ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord kan skrivas både innan och efter att äktenskapet har ingåtts. Äktenskapsförordet kan utformas hur man vill. Det finns inga formkrav förutom att det ska vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Äktenskapsförordet ska registrerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-09

När är och blir det jäv i statlig eller kommunal verksamt?

När föreligger och uppstår det jäv i en statlig eller kommunal verksamhet?

En förtroendevald eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ärendet. De jävsgrunder som gäller för nämnderna är följande:

Sakägarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår honom själv, det vill säga han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt.
Intressejäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om ärendets utgång kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för honom själv.
Släktskapsjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår hans make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.

Ställföreträdarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han eller någon närstående är ställföreträdare för den saken angår eller för någon som kan tänkas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

Ombuds- respektive biträdesjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Den som fört talan i saken som ombud för en part får således inte handlägga ärendet.

Delikatessjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om det finns andra skäl som kan rubba hans/hennes opartiskhet i ärendet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-06-02

Kan köpet gå tillbaka om barnen har köpt något utan föräldrarnas tillstånd?

Kan jag få tillbaka pengarna för något olämpligt som barnen har köpt utan mitt tillstånd?

Ja, det finns det goda möjligheter för. En omyndig person (under 18 år) har inte rätt att ingå avtal, men det finns några undantag. Det viktigaste undantaget gäller den som fyllt 16 år: Denne får ingå avtal, t.ex. köpa saker osv, för pengar han/hon själv tjänat ihop. Om det inte var fråga om pengar barnet själv tjänat, eller över huvud taget om barnet är under 16 år, är köpet ogiltigt.

Detta regleras i föräldrabalken, 9:e kapitlet, 1:a paragrafen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.