2013-06-09

När är och blir det jäv i statlig eller kommunal verksamt?

När föreligger och uppstår det jäv i en statlig eller kommunal verksamhet?

En förtroendevald eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta i eller närvara vid handläggningen av ärendet. De jävsgrunder som gäller för nämnderna är följande:

Sakägarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår honom själv, det vill säga han intar ställning som part eller har sådant intresse som grundar besvärsrätt.
Intressejäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om ärendets utgång kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för honom själv.
Släktskapsjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om saken angår hans make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för sådan närstående.

Ställföreträdarjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han eller någon närstående är ställföreträdare för den saken angår eller för någon som kan tänkas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

Ombuds- respektive biträdesjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om han fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken. Den som fört talan i saken som ombud för en part får således inte handlägga ärendet.

Delikatessjäv är det när en förtroendevald / anställd är jävig om det finns andra skäl som kan rubba hans/hennes opartiskhet i ärendet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar