2013-09-29

Hur och vilka tidsgränser gäller för att överklaga ett förvaltningsbeslut och myndighetsbeslut?

Vem har rätten att överklaga ett förvaltningsbeslut?
Förvaltningsbeslut kan endast överklagas av den som beslutet angår (det vill säga är part i ärendet), om det har gått honom emot och det kan överklagas, vilket anges i berört beslut. Vid förvaltningsbesvär kan domstolen pröva både beslutets laglighet och faktiska innehåll.

Laglighetsprövning får göras av kommunmedlem det vill säga den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där (Kommunallagen 1:4, 10:1). Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?
Förvaltningsbesvär ska vara skriftligt och ges in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då enskild klagande fått ta del av beslutet. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

Begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen måste vara skriftligt. Den ska ges in till den förvaltningsrätt inom vars område kommunen är belägen senast inom tre veckor räknat från den dag då bevis angående justering av det aktuella protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. I skrivelsen ska den klagande ange det beslut som överklagas samt de omständigheter som överklagandet grundas på. Efter överklagandetidens utgång får den enskilde inte anföra nya omständigheter till grund för sitt överklagande.

Kan man ompröva ett beslut som inte kan överklagas?
Även om ett beslut inte går att överklaga kan den som berörs av beslutet alltid begära att den beslutande instansen omprövar sitt beslut. En begäran om omprövning kan göras såväl skriftligt som muntligt och ska tas upp till prövning i den beslutande instansen oberoende av hur lång tid som har förlöpt från det att beslutet gavs.
Har myndighet möjlighet att själv rätta beslut som blivit felaktigt?
Det finns möjlighet för en myndighet att rätta beslut som till följd av myndighetens eller någon annans, till exempel parts, skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet. Felet får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet (Förvaltningslagen 26 §).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-22

Måste ett juridiskt ombud vara jurist /advokat för driva ett ärende i domstol?

Måste man anlita ett juridiskt ombud som är jurist / advokat för att driva ett ärende i domstol?

Man behöver inte anlita ett ombud som är jurist eller advokat för att driva ett ärende i domstol. Du har din fulla rätt att företräda dig själv i rätten eller ta hjälp av vem du vill som kan föra din talan. Men det kan i många fall vara en rekommendation att anlita en sakkunnigt ombud som är jurist eller advokat för att öka sina chanser att nå framgång med sitt ärende.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-15

Vad gäller vid fel på saker och varor vid en gåva?

Kan jag bli ersättningsskyldig för fel på en vara och sak som jag har givit bort som en gåva?

Som givare av en gåva har man inte samma ansvar för fel i varan som vid en försäljning. Man utgår från att den som tog emot gåvan inte kan kräva ersättning för en bristfällig vara. Har gåvogivaren agerat i ond tro eller genom särskilt svek kan dock utgången bli en annan."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-08

Hur anmäler jag felbehandling och vårdskador?

Jag har blivit utsatt för vårdskador och felbehandling i vården, vad gör jag?

Om du råkat ut för felbehandling i vården så kan du anmäla detta hos Inspektion för vård och omsorg (IVO) som utreder saken närmare. Läs mer om IVO

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-03

Bodil Perssons referens på frågan: När sambos separerar, vem äger hunden då?

Hej

Tack för hjälpen med ett bra och snabbt e-post svar på min fråga om vem som får hunden.

Hälsningar

Bodil Persson

Bodil Perssons referens på frågan: När sambos separerar, vem äger hunden då?

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-09-01

När sambos separerar, vem äger hunden då?

Jag och min sambo ska separera, vem av oss äger hunden?

Enligt sambolagen § 7 räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål till sambors gemensamma bohag. Vem som äger hunden beror på vem som köpte hunden. Att ni är sambor påverkar inte äganderättsfrågan utan man får se till allmänna äganderättsliga principer. Köpte ni hunden tillsammans blir samäganderättslagen tillämplig. Är ni inte överens om exempelvis vem som ska ha hunden boende hos sig kan rätten utse en god man att förvalta egendomen."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.