2016-06-30

Vilka regler gäller för och vid en uppsägning av ett hyreskontrakt och hyresavtal angående en affärs- och hyreslokal samt ett garage?

Hej!

Hyr en lokal/garage sedan 4 år tillbaka och nu är fastigheten såld till en ny fastighetsägare och dem har get mig 2 månader att flytta där ifrån på grund av att dem ska renovera upp lokalen och som kompensation så erbjuder dem mig de 2 sista månaderna gratis.

Kan man verkligen göra så? Känns bara så fel!

När jag fick lokalen från början så vara det bara ett muntligt avtal på obestämd tid, och inget annat än det vart sagt. Alltså inget snack om uppsägnings tid.

Så vad gäller och varför?

Med vänliga hälsningar
Jonas


Hej Jonas

Eftersom det rör sig om ett garage så är det enligt lagen att anses som att du hyr en verksamhetslokal.

Å eftersom det inte finns något hyresavtal skrivet så är det lagen om hyreslokaler som gäller.

Den säger att uppsägningstiden är 9 månader angående verksamhetslokaler om inget annat är avtalat mellan parterna.

Så i ditt fall kan dem säga upp dig och dem kan inte begära att du skall flytta ut för om tidigast 9 månader från uppsägnings datumen.

Vill dem att du skall flytta tidigare. Så får ni göra en uppgörelse om detta, och då får dem kompensera dig ekonomiskt för detta så du blir nöjd.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-27

Hur skall man beräkna vistelsetiden och hemvisten när man ansöker om förlängning samt permanent uppehållstillstånd och Svenskt medborgarskap?

Hej

Finns något krav på minsta vistelsetid för en person som har fått arbetstillstånd i Sverige? De vill säga vid ansökan om förlängning efter två år och vid ansökan om permanent uppehållstillstånd efter fyra år, tar verket hänsyn till personens vistelsetid i Sverige under sina två respektive 4 år i Sverige?

Och i så fall, har yrkespositionen någon betydelse, de vill säga om personens yrkesroll kräver långa resor i arbetet (produktionsövervakning i tredje land, teknisk installation, marknadsföring, VD, företagsrepresentation mm)?

Bästa hälsningar

Majid


Hej Majid

Ja, vistelsetiden beräknas enligt följande:

I denna del bör även beaktas vad som uttalats i prop. 1999/2000:147 s. 47 om att frågan om vad som utgör avbrott i hemvistet har betydelse såväl i naturalisationsärenden som i vissa anmälningsärenden.

Det krävs givetvis inte att en utlänning måste ha varit innanför Sveriges gränser under hela den hemvisttid som föreskrivs. Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök och andra liknande besök i utlandet bryter inte hemvistet. De påverkar inte heller beräkningen av hemvisttiden.

Utlandsvistelser av annat slag bör bedömas mot den bakgrunden att en person normalt anses ha sitt hemvist på den ort där han eller hon bor och har för avsikt att kvarstanna. Hemvist på en viss ort anses alltså föreligga om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses vara stadigvarande.

Hemvisttiden bör inte anses avbruten om inte sökanden antingen tagit hemvist i ett annat land eller på annat sätt gett upp hemvistet i Sverige.

Vid bedömningen bör, vid sidan av de faktiska förhållandena, hänsyn tas till sökandens avsikt. De faktiska förhållandena tar sikte på objektivt konstaterbara omständigheter såsom familj, bostad och anställning.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-23

Vad händer om någon tar över och likviderar samt avregistrerar en förening och sedan upprättar en kopia av denna och tar över alla avtal och kontrakt i den nya föreningen?

Bästa,

Min fråga gäller en stadgebrottslig likvidering av en ideell förening.

Fyra personer som inte sitter i styrelsen för föreningen A beslutar sig för att likvidera densamma. Man kallar till ett årsmöte som ingen i den sittandes styrelse får reda på och är inte enligt de rådande stadgarna för föreningen är giltiga. De här personerna likviderar A genom ett beslut på stämman, årsmötesprotokollet skrivs under av de fyra och används sedan att säga upp alla avtal/registrering som föreningen har med skatteverket , kommunen, Swedbank, Securitas, försäkringar…m.m. Vi förstår att de genomfört en kupp och att den procedur de gjort detta förfarande stämmer inte ens överens med stadgarna för föreningen A. De har sett till att de tillgångar som fanns i föreningen A övergår till deras egen förening och att nya kontrakt skrivs med partners som de nyss sagt upp avtalen med i A:s namn.

Enligt mitt förstånd så har de här personerna gjort sig skyldiga till egenmäktigt förfarande, trolöshet mot huvudman, bedrägeri genom ID stöld, och bl.a. medhjälp. Detta är ett för stort ärende för alla detaljer men huvuddragen är som ovan beskrivna.

Föreningen A har genom ett styrelsebeslut gett mig fullmakten att gå vidare med ärendet. Jag undrar vad de här människorna gjort sig skyldiga till och om jag ska polisanmäla eller föredra detta ärende som är lite komplext att förstå, till åklagarämbetet för råd och vägledning. Till saken hör att allt finns dokumenterat med underskrifter på förfarandet och resultaten av gärningen är uppenbar och har ställt till stor skada.

Kan Ni hjälpa mig att uttömma detta ärende så jag vet hur jag ska gå tillväga. Jag ska till skatteverket och få föreningen åter registrerad med sitt organisationsnummer måndag 27/6

Med vänlig hälsning

Thomas


Hej Thomas


Det första ni skall göra är att återställa föreningen och alla dem avtal som ni haft med mera.

Därefter skall ni göra en polisanmälan av händelsen så dem får utreda vad som har hänt, och eventuellt sedan väcka åtal mot dem inblandande enligt dem åtalskriterier som du angivit här ovan.

I samband med att det väcks åtal och i samma rättegångsprocess. Kan ni även passa på att kräva skadestånd för den skada som föreningen har lidit på grund av deras brottsliga handlingar som åklagaren presenterar.

Skulle det vara så att polisen bestämmer sig för att lägga ned utredningen samt att åklagaren väljer att inte väcka allmänt åtal mot dem som har gjort detta mot föreningen. Så kan ni alltid rätten att själva civilrättsligt stämma dem på ett ekonomiskt skadestånd för det som dem har åsamkat föreningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-22

Vilka ny regler gäller angående familjeåterförening om en utvisad förälder till ett svenskt barn ansöker som anhöriginvandrare från sitt hemland?

Hej

Jag har en 5-årig dotter ned en utländsk pappa (Tunisien).

Vad har hon för möjligheter att få tillbaka sin pappa till Sverige nu med dom nya invandringsreglerna?

Hennes pappan blev utvisad ur landet den 22 april 2016, och fick rådet att sök igen från hemlandet, och dem sa att det kommer nog att ordnar sig på Migrationsverket.

Har dock svårt att sen nån lösning nu.

Mvh ledsen mamma


Hej Mamma

Regeringen har föreslagit en ny lag som kommer att begränsa möjligheten för asylsökande att återförenas med sina familjer. Lagen ska vara tillfällig och gälla i tre år. Om riksdagen antar lagförslaget kommer lagen att börja gälla 20 juli.

Regeringen vill att endast den som får uppehållstillstånd i tre år som flykting ska ha möjlighet till familjeåterförening, det vill säga att personens make/maka/registrerade partner/sambo och barn också kan ansöka om uppehållstillstånd.

Den som får uppehållstillstånd i ett år som alternativt skyddsbehövande kan ha rätt till familjeåterförening om han eller hon ansökte om asyl före den 24 november 2015. I vissa fall kan även ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få möjlighet att återförenas med sina familjer, även om de ansökte om asyl efter 24 november 2015.

Nytt försörjningskrav vid familjeåterförening

För den som har rätt till familjeåterförening är kravet att han eller hon ska kunna försörja sig själv och den familj som får uppehållstillstånd. Det krävs också att familjen har en bostad av tillräcklig storlek och standard.

Försörjningskravet ska inte gälla för den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd.

Det ändrade försörjningskravet gäller inte heller barn, eller om den anhörige har ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016 (datum enligt lagförslaget).

Migrationsverkets webbplats kommer att uppdateras med mer information fram till dess att lagändringarna börjar gälla.

Frågor och svar om lagförslaget

Läs mer om lagförslagen på den svenska regeringens webbplats

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-21

Vad kan jag göra om någon sprider ut falska rykten om mig på min arbetsplats?

Hej!

Jag har varit polis anmäld för hot efter en person på jobbet tjuv lyssnade på ett privat konversation jag hade med en kompis.

Hon tog en del av vad jag hade sagt helt ur kontext och gick till en person som, gick till någon annan, som gick till någon annan och sa jag hade hotat honom. Han gick till chefen, och resultatet, jag blev omplacerade på jobbet och han polis anmälde mig för hot.

Polisen har pratat med henne och min kompis och eftersom jag hade aldrig sagt vem det var jag pratade om, och, att jag pratade om någonting och inte till någon har polisen läget ner det, fanns ingen bevis.

Problemet är efter hennes skvallrar har rykten börjat och enligt de har jag, misshandlade personer, kniv huggit någon osv. Jag mår jätte dåligt eftersom jag vet folk viskar och peka åt mig, och att förklara till folk varför jag har blivit omplacerad är jobbigt och pinsamt.

Kan jag anmäl denna person som började skiten för förtal, och hur gör jag det?

Mvh
Sten


Hej Sten

Anser du att denna personen sprider ut falska rykten om dig på din arbetsplats, och att det vållar dig problem.

Så kan du anmäla personen som sprider ut ryktena om dig för förtal och ärekränkning, och en sådan anmälan gör du genom att gå till din lokala polisstation, och där göra du en polisanmälan angående saken.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-20

Kan jag resa utomlands och utanför Sverige och EU emedan jag väntar på Migrationsverkets beslut om mitt arbetstillstånd samt uppehållstillstånd ansökan behandlas?

Hej

Jag har en arbetstillstånd som gäller till februari 2017, och jag ansökte om ett nytt arbetstillstånd på grund av arbetsbyte januari 2016.

Nu jag fick ett brevet som säger att jag måste komplettera ansökan. Det står i brevet att om jag får avslag på min ansökan ska de utvisa mig från Sverige, och jag har 4 veckor tidsfrist.

Min fråga jag undrar över nu är om jag kan komma tillbaka till Sverige, och detta om jag lämnar landet nu och får ett beslut om avslag? Och får jag då komma tillbaka till Sverige under dessa 4 veckorna eller inte?

Är migrationsverket snabba att meddela polisen och gränskontrollen, eller det händer efter först efter dem 4 veckornas tidsfrist har gått?

Mvh
Roya


Hej Roya

Om du får avslag på din arbetstillstånds ansökan och befinner dig här i Sverige när du får den. Så har du 4 veckor på dig att självmant lämna landet.

Om du befinner dig utanför Sverige eller EU och får ett avslagsbeslut på din ansökan, så har du inget giltigt inresetillstånd till EU och Sverige. Därmed kan du inte komma hit till Sverige igen och vistas här dessa 4 veckorna.

Tyvärr hur snabbt dem meddelar polisen och gränskontrollen kan vi inte svara på. För det beror mycket på om Migrationsverket vet att du är här, eller om de vet att du befinner dig utan för EU. Vet Migrationsverket att du befinner dig utanför EU, så skall de omgående meddela att ditt arbetstillstånd har upphört att gälla här, och att du därmed inte har rätt till att resa in i EU området längre.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-17

Vad skall jag tänka på och kolla upp för något om jag funderar på att köpa en butik eller ett företag, samt finns det färdiga företags- överlåtelseavtal och överlåtelsekontrakt att beställa?

Hej vilken bra sida ni har!

Har lite frågor till er.

Jag undrar om jag ska köpa en butik och affär eller nån verksamhet. Hur ska då kontrakten se ut
och avtalet alltså.

Vad ska jag tänka på?
Vad rekommenderar ni det ska stå på avtalet så att inga juridiska problem uppstår?
Finns det färdiga mallar?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning
Elias


Hej Elias

Du skall kolla upp allt väldigt noga och speciellt eftersom det är en affär och ett avtal angående en företagsverksamhet, och då gäller inte någon av alla den konsumentlagstiftning som finns och som skyddar dig normalt sett när du köper något.

Utan det är helt och hållet avtals lagen som gäller i denna typ av affärer, och i denna så anser man att båda parter är helt och hållet jämbördiga både juridiskt och kunskapsmässigt med mera om vad avtalet och affären innebär.

Det är helt omöjligt att rada upp vad som skall ingå i avtalet. För dem är högst individuella och helt beroende på vad typ av företagsverksamhet det är också vidare.

Men det finns färdiga standard avtalsom du kan beställa hos oss här, och sen rekommenderar vi dig att anlita en jurist som oss här på jurist@2b4y.com, eller en advokatbyrå för att få avtalet anpassat och utformat för just den företagsverksamheten som du tänker köpa.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-16

Vad har jag för rättigheter om en bilverkstad inte reparerar min bil enligt utlovat och inte i är klara i rätt tid samt dessutom vägrar att lämna ut min bil när den är klar?

Hej.

Jag lämnade min van en Ford transit hos en bilverkstad för att ljudisolera den inuti. Detta var i slutet av augusti 2015. Detta skulle gå på 5000kr/mån ggr6.

Vid jul frågade jag hur det gick och fick svaret att vanen inte skulle bli klar förrän i mitten av april. Då var den fortfarande inte klar så jag gav ytterligare lite tid, till mitten av maj. När den inte var klar då ville jag ha tillbaka pengarna och vanen så jag kunde ta den någon annanstans istället. De vägrade.

Jag frågade om ersättningsfordon eller om de kunde stå för eventuell hyra. Vägrade.

Jag har fortfarande inte fått hämta min van till denna dag (18 juni). Nu är det dessutom så att de rivit ur och kastat all matta i bilen och inte vill sätta in ny utan hävdar att den är klar, den startar visst inte heller.

Nu åker jag på semester och är bortrest några veckor. Nu vill de ta ut avgift för förvaring trots förseningen, trots att den saknar matta och inte längre startar.

Tyvärr hade vi bara muntligt avtal men jag har fakturor och mejl korrespondens där det framgår vad som skulle göras och till när. Behöver verkligen råd. Tack på förhand.

Mvh Martin


Hej Martin

Eftersom det har dragit ut så mycket på tiden med att få bilen klar, så har du rätt till skadestånd för den tiden som det har dragit över. Till exempel vad hyr bil hade kostat dig under denna tiden.

Samt har dem inte utför jobbet enligt överenskommelsen t.ex. mattan, och har dem inte utfört jobbet fackmannamässigt, så har du rätt till en pris reducering med vad detta skulle kosta dig att får rättat till hos en motsvarande verkstad.

Samt står inte bilen så du kan hämta den själv med dina egna nycklar, samt vägrar dem att lämna ut bilen till dig trots att du betalat allt. Så får du vända dig till kronofogden och begära handräkning så dem kommer och tar tillbaka din bil till dig från verkstaden.

Vägrar dem att reducera priset motsvarande vad det skulle kosta dig att få felen åtgärdade på en annan verkstad, samt vill dem inte ge dig motsvarande kompensation för vad en hyrbil kostar för den tiden som dem dragit över.

Så rekommenderar vi dig att vända dig till en jurist som oss här på jurist@2b4y.com, eller en advokatbyrå som kan hjälpa dig med att driva ärendet för dig också du får dina rättigheter tillgodosedda.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-15

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden intill våra tomter, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra önskemål och behov?

Hej!

Min fritidsfastighet består av en avstyckning från stamfastigheten. Totalt 5 liknande fastigheter är bildade med grönområden emellan som tillhör stamfastigheten. Området är relativt flackt och när vi förvärvade fastigheten 1971 var de flesta träd i omgivningen små, men har nu blivit höga och skymmer solen under en stor del av dagen.

Den tidigare ägaren av stamfastigheten tillät oss att fälla vissa träd, när de blivit så stora att de skuggade känsligare delar av tomten. Nuvarande ägare har inte en lika tillmötesgående attityd och har liten förståelse för våra önskemål. Majoriteten av mina grannar delar mitt problem och skulle vilja avverka ett antal stora träd. Ägarna bor ett hundratal meter bort och träden syns knappast från deras bostad. Vi är medvetna om att träden är fastighetsägarens egendom och virket tillfaller i så fall naturligtvis ägaren.

Har ägaren av stamfastigheten oinskränkt rätt att bestämma vilka träd som får fällas på angränsande grönområden, och behöver han inte ta någon som helst hänsyn till våra behov?

Mvh
Anders


Hej Anders

Ja, i det här fallet som du beskriver det här. Så finns det ingen lagstiftning som ni kan juridiskt åberopa och därmed kräva att dessa träden skall fällas.

Utan det är helt och hållet upp till stamfastighetens ägare att själv råda över om denna vill ge er tillåtelse eller ej att fälla något eller några av hans träd, och han bestämmer själv då helt godtyckligt över exakt vilka träd som skall fällas om han går med på det.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-14

Frågan är om det är någon mening med att söka ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller om man skall bara ansöka om en förläng av sitt befintliga studieuppehållstillstånd?

Hej

Jag och min pojkvän är i från Pakistan. Han har studieuppehållstillstånd nu som går ut 30 juni i år. Han har varit bott i Sverige sedan 2009 och har jobbat i 4 år.

Han fick åka tillbaka till Pakistan för han fick inte jobba åt flera arbetsgivare enligt migrationsverket.

Han kom tillbaka efter 1 månad från Pakistan för att studera på Örebro universitet, och nu
går han på Göteborgs universitet.

Tanken är att han skulle bo här i Sverige med mig och min dotter, och vi planerar att gifta oss.

Nu är frågan om det är någon mening för honom att söka ett permanent uppehållstillstånd i Sverige, eller om han ska bara ansöka om förlängt sitt studieuppehållstillstånd?

Hälsningar
Carina


Hej Carina

Utifrån det du skriver så har din pojkvän vistats mer än 5 år i Sverige, och därmed kan han ansöka om ett parmanet uppehållstillstånd.

Men det som kan ställa till det och göra att han inte får ett permanent uppehållstillstånd beviljat. Är att han har haft ett uppehåll på en månad och har vistats i Pakistan.

Skulle det vara så att han inte får ett parmanet uppehållstillstånd beviljat. Så kan han alltid därefter ansöka om ett studieuppehållstillstånd, och göra detta efter att han har fått ett avslagsbeslutet på sin ansökan om att få ett permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-09

Vad gäller om man har lån och skulder samt man vill amortera och avbetala dessa i förtid och innan dem har löpt ut enligt lånevillkoren?

Hej jag har en viktig skoluppgift som jag skulle behöva hjälp med.

1.Vilka möjligheter finns om du vill låna pengar på en bank? Du arbetar och har fått fast arbete på en servering. Den lägenhet du vill köpa är emellertid så dyr att banken inte vill ge dig den lånesumma som behövs för att du ska kunna köpa lägenheten. Vad kan du göra då och vilka möjligheter finns?

2. Snobben har vunnit 100 000 kr på lotto och vill betala tillbaka en gammal skuld på 70 000 kr som har en ränta på 15%. Nu ligger motsvarade ränta på 8%. Har snobben rätt att betala skulden i förtid?

3. Det visar sig att banken vill ha extra betalt för att dem förlorar räntan för resten av lånetiden. Man kan nu låna ut pengarna till 8%. I lånevillkoren står att man har rätt att till förlorad ränta till förtidsbetalning. Är detta villkor lagligt?

Tacksam för svar!
Sevin


Hej Sevin

Det finns ett stort antal olika låneinstitut på marknaden som låna ut pengar och det med väldigt varierande lånevillkor, och som dessutom gör väldigt olika kredit bedömningar. Så om inte det första stället vill låna ut pengar så kan det vara idé att fråga hos flera olika andra, och sedan detta för att jämföra dessa och se var man får bäst villkor.

Skulle inget låneinstitut vilja låna ut pengar på grund av ett för dyrt köp i förhållande till inkomsten. Så skall man bara var glad. För då hade man förmodligen inte klarat av och kunnat betala tillbaka lånet om man hade fått det. Samt att då får man se sig om efter något billigare.

Ja, det finns inget i lagen som förbjuder någon att amortera av och betala ett lån i förtid.

Eftersom det står i lånevillkoren att banken har rätt att få kompensation för förlorad ränta. Så har banken rätt att kräva och begära att man skall betala den räntan som skulle blivit under hela lånetiden. Men dem flesta banker sänker detta beloppet om man amorterar och betalar av sitt lån i förtid. Det finns inget i lagen om detta, utan det styrs helt och hållet av vad som står avtalet mellan banken och kunden i lånevillkoren.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-08

Hur skall man dela och göra upp bodelningen av gemensam egendom och lösöre när man separerar ifrån ett samboförhållande när man har ett samboavtal?

Hej!

Min situation: Jag står inför separation och vi är sambo med två barn. Det finns ett samboavtal som säger ditt är ditt, och mitt är mitt.

Vi äger en fastighet 50/50. Han vill bo kvar och jag har köpt nytt boende.

Han går inte med på bodelning. Han anser att han har betalt allt för renoveringar och att han mer eller mindre försörjt mig vilket absolut inte är sant.

På en höft skulle jag säga att vi kanske har betalt 40/60, och till saken hör också att jag de senaste åren tjänat betydligt mer än honom och har kunnat betala för resor, god mat och andra "lyxigare" vardagssaker, alltså mycket konsumtion.

Hur kan man bevisa att jag har betalt min del? Om det på fakturor och liknande står hans namn?

Vi har också två bilar som står på honom där han betalt majoriteten av inköpspris.

Vad har jag rätt till angående fastigheten? Vi har inte mycket lån utan ganska mycket är värdeökning samt att gemensamt har betalat av lånen. Hur ska jag gå till väga?

Jag vill använda mig av er gratisrådgivning till att börja med.

Mvh Carin


Hej Carin

Först och främst skall ni följa ert samboavtal så långt det är möjligt.

Det som blir över är er gemensamma egendom enligt lagen, och om man man inte kan bevisa något annat.

När det gäller fakturorna som står i hans namn och som du har betalt. Så kan du ta fram dina kontoutdrag och bevisa att du har betalt dem via ditt konto med din lön. För datum, belopp samt OCR nummer framgår ofta av ett kontoutdrag.

Rörande bilarna så finns dem upptagna i samboavtalet, så skall dem delas efter detta avtalet. I annat fall kan det bli diskussion om dessa är att anses vara hans enskilda egendom, och eftersom som han har betalat för dem och plus att han står som ägare av båda bilarna. Sen kan man titta på och utgå ifrån vem som har har betalat för bilarnas olika omkostnader genom att gå igenom era kontoutdrag osv. Men som du beskriver det så låter det som att bilarna är att anses som hans enskilda egendom.

Angående fastigheten så är ni delägare med vars 50 % i denna, och detta helt enligt ert samboavtalet. Därför om ni skall sälja fastigheten så blir beräkningen. Försäljnings priset minus lån och andra omkostnader för försäljningen som t.ex. mäklararvode osv. Det som finns kvar efter att ni dragit av detta från försäljningspriset skall ni 50 / 50 på mellan er.
  
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-07

Vad är det för skillnad på ha en andel och vara delägare i en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening, och detta emot ha en servitut med rättigheter om att få nyttja någon annans mark och egendom?

Hej

Jag och min kusin har just låtit klyva en gemensam tomt i varsin del. Till tomterna hör ett servitut för en väg som belastar båda tomterna (min ande 2/17-delar).

Utan att fråga mig har nu min kusin låtit ordna en förbättrad väg (då den befintliga var i dåligt skick) och anlitat en firma som gjort detta för ca 150000kr.

Nu vill hon att jag ska betala. Jag har inte haft insyn i processen och har ingen aning om firman som gjorde det var den jag hade valt. Jag har heller inte skrivit på något avtal/ räkning för den firman som gjorde jobbet (det gjorde min kusin själv).

Kan hon nu kräva att jag betalar enligt servitutet?

Tack på förhand
Mvh
Zandra


Hej Zandra

En servitut är endast en rättighet som du har att få utnyttja någon annans egendom enligt det som står i själva servitutet som du har, och en servitut ger dig inga direkta skyldigheter mot markägaren som berörs av din servitut och dem rättigheter som du har att få nyttja denna.

Men eftersom du skriver till oss att ”min andel är 2/17-delar” i servitutet. Så nu funderar vi nu på om det inte istället rör sig om en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening.

För är det en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförenings är detta som om du vore och är delägare i ekonomisk förening, och då har du rösträtt enligt ditt andelstal i gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen. Samt att du har även rätt till att ta del av och få full insyn i alla dem handlingar som gemensamhetsanläggningen och gemensamhets samfällighetsföreningen har. Plus att du bli och är även skyldig att betala det som en gemensamhetsanläggning och gemensamhets samfällighetsförening kräver dig på.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-06

Måste jag lämna och flytta ut ur min lägenhet som jag fick när jag anställdes nu när min anställning har avslutas och upphört hos företaget?

Hej

Jag fick min bostad via mitt gamla jobb som är ägt av Immanuels kyrkans AB och som bl.a. äger fastighetsföretaget Probitas som har fastigheter på söder och Norrmalm i Stockholm.

När jag skrev på mitt kontrakt frågade jag om jag fortfarande fick bo kvar även om jag slutade och jag inte jobbade kvar på företaget. Jag fick till svar "ja absolut, du behöver inte oroa dig över att bli av med lägenheten även om du slutar på företaget. Du får fortfarande behålla lägenheten".

När jag ringde för att omförhandla mitt kontrakt efter att jag sagt upp mig från jobbet fick jag nu höra att jag behöver flytta ut rätt omgående då jag bor i en tjänstebostad, och eftersom jag sagt upp mig från företaget får jag inte bo kvar längre. Mitt kontrakt har en bilaga till den där jag inte riktigt förstår innebörden och skulle behöva hjälp med att tolka det, och om det står där att jag inte kan bo kvar om jag inte längre jobbar för företaget.

"Lägenheten har vid sidan om sedvanliga bostadsköer tilldelats hyresgästen via hyresvärden Probitas AB. Hyresvärden har därmed tagit i anspråk en lägenhet ur den kvot som hyresvärden själv kan förmedla och som inte lämnas till bostadsförmedlingen. Sådana lägenheter används för Probitas AB behov.
Hyresvärden förväntar sig därför att hyresgästen vid hyresavtalets upphörande återlämnar lägenheten till hyresvärden så att den åter kan användas av Probitas AB."

Behöver hjälp med att förstå om dem har rätt att nu kasta ut mig. För som dem har sagt när jag skrev på hyresavtalet, sa dem till mig att jag får bo kvar och detta även fast jag inte jobbar kvar längre på företaget.

Med vänlig hälsning, Souad


Hej Souad

Det står inget i den bifogade texten av dig här om att du har fått lägenheten på grund av att du har fått en anställning hos dem.

Plus det står inget om att du måste flytta ut och lämna lägenheten om din anställning upphör hos dem.

Därmed blir vår bedömning utifrån det du har skrivit. Att du behöver inte säga upp och omförhandla ditt hyresavtal, samt du behöver inte hellre flytta ut och lämna hyreslägenheten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-03

Finns det möjlighet att anmäla honom för förtal och ärekränkning, samt finns det en möjlighet till en fällande dom?

Hej!

Mitt namn är Håkan och på fritiden är jag en ideell idrottsledare. Jag är bland annat tränare och uppdragsgivare i en förening åt en tjej som är 27 år yngre, och vi håller på med kampsport. Jag har varit tränare åt tjejen i nu i över 10 år, och både jag och hon samt min familj är upprörda över det falska ryktet som vi fått kännedom om.

På gymmet där vi ibland tränar finns en kille i 20 års åldern som pratar om oss, och om att vi skulle ligga med varandra, samt att min elev skulle vara billig. För att vara helt säker på att det var rätt kille som spridit ryktet om oss, så har jag frågat honom rakt ut och han erkänner att så är fallet.

Jag kan inte göra mycket åt saken. Men jag och min elev samt familjen är ändå upprörda och känner oss kränkta.

Finns det möjlighet att anmäla honom för förtal och ärekränkning, samt finns det en möjlighet till en fällande dom?

Detta för att få upprättelse samt att vissa för honom att det inte är ok att prata så om folk, och för att vi har farit illa av detta här.

Mvh Håkan


Hej Håkan

Det är ett solklart fall av förtal om någon sprider ett rykte som är helt grundlöst om någon annan.

Ni kan göra en polisanmälan om förtal och ärekränkning. Men problemet är att denna typ av brott är inte och tillhör inte dem prioriterade av varken då polisen eller åklagarmyndigheten idag. Så med största sannolikhet så kommer dem inte att ta upp ärendet och utreda det, samt inte vecka något åtal i saken.

Däremot när polisanmälan är nedlagd kan ni själva väcka enskilt åtal som det heter. Det innebär att ni själva kan stämma den som har förtalat och ärekränkt er. Men detta innebär kostnader för er, och om ni förlorar målet så riskerar ni att även behöva betala motpartens rättegångskostnader.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-02

Kan och har butikerna rätt att själva ändra på den lagstadgade reklamations tiden på 3 år, till att bara gälla och vara i 2 år istället?

Hej!

Hur kommer det sig att vissa butiker sätter upp bara 2 års reklamation tid?

När 23 § Konsumentköplagen ger mig som en konsument 3 års reklamations rätt.

Kan verkligen butiker tillhandahålla kortare tid än vad svensk lagtext anger?

Tack på förhand!
Berdis


Hej Berdis

Du har helt rätt den lagstadgade reklamationstiden är på 3 år vid konsumentköp i butik enligt 23 § konsumentlagen.

Å inga butiker kan eller har ingen rätt att ändra på längden på reklamations tiden som är på 3 år, och som lagen föreskriver. Skriv någon butik detta så gäller inte de, utan det är alltid den på 3 års reklamationstid som gäller.

Men många tillverkare och butiker erbjuder själva garantier och det gör dem helt frivilligt, och dessa garanti tider är ofta på 2 år och på många produkter som säljs idag. Därför så förväxla inte en garanti tid som butiken lämnar, med den lagstadgade reklamations tiden som är på 3 år. För detta är två helt olika saker.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

2016-06-01

Hur och vad händer om man polisanmäler ett förtal samt falsk ingivelse och tillvitelse avseende en orosanmälan till dem sociala myndigheterna angående en osann misshandel av barn?

Hej!

Jag skulle vilja konsultera er gällande åtal för falsk tillvitelse.

Jag har nämligen fått 2 st anonyma mejl orosanmälningar till socialtjänsten där man uppgett att jag skulle ha örfilat min 4 v gamla dotter när jag varit ute med henne. Eftersom detta är groteska anklagelser som självklart inte stämmer har jag gjort polisanmälan.

Jag har mina starka misstankar om vem den skyldige till dessa falska anklagelser är, dock är bägge anmälningar anonyma mejl.

Min fundering är:

  1. Kan jag gå vidare med polisanmälan och låta åklagaren eventuellt väcka åtal mot den misstänkte personen?
  2. Hur stor chans har jag att man kan bevisa vem den brottslige är?

Till saken hör att den jag starkt misstänker är bosatt i Stockholm och jag tänker att om man spårar IP-adresserna i mejlen kan man eventuellt se att mejlen är skickade från Stockholmsområdet.

Tacksam för råd!

Med vänlig hälsning, Linda


Hej Linda

När polisen har fått in din anmälan. Så skall dem tittar på den och bedöma hur stora chansen är för dem att utreda och styrka ett brott är begånget.

Sen för att en åklagare skall väcka åtal så skall denna göra en egen bedömningen om att han kan vinna målet, och enligt statistiken ligger det på att åklagarsidan vinner i ca 80 % av ärendena som det väcks åtal i snitt.

Utan mer ingående uppgifter är det helt omöjligt för oss säga hur bra bevisningen är i just detta ärendet. Men det är ju en ganska bra start för att kunna utreda det om man redan har en ip-adress och den finns i ett specifikt område i Sverige.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.