2016-06-27

Hur skall man beräkna vistelsetiden och hemvisten när man ansöker om förlängning samt permanent uppehållstillstånd och Svenskt medborgarskap?

Hej

Finns något krav på minsta vistelsetid för en person som har fått arbetstillstånd i Sverige? De vill säga vid ansökan om förlängning efter två år och vid ansökan om permanent uppehållstillstånd efter fyra år, tar verket hänsyn till personens vistelsetid i Sverige under sina två respektive 4 år i Sverige?

Och i så fall, har yrkespositionen någon betydelse, de vill säga om personens yrkesroll kräver långa resor i arbetet (produktionsövervakning i tredje land, teknisk installation, marknadsföring, VD, företagsrepresentation mm)?

Bästa hälsningar

Majid


Hej Majid

Ja, vistelsetiden beräknas enligt följande:

I denna del bör även beaktas vad som uttalats i prop. 1999/2000:147 s. 47 om att frågan om vad som utgör avbrott i hemvistet har betydelse såväl i naturalisationsärenden som i vissa anmälningsärenden.

Det krävs givetvis inte att en utlänning måste ha varit innanför Sveriges gränser under hela den hemvisttid som föreskrivs. Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök och andra liknande besök i utlandet bryter inte hemvistet. De påverkar inte heller beräkningen av hemvisttiden.

Utlandsvistelser av annat slag bör bedömas mot den bakgrunden att en person normalt anses ha sitt hemvist på den ort där han eller hon bor och har för avsikt att kvarstanna. Hemvist på en viss ort anses alltså föreligga om bosättningen med hänsyn till vistelsens varaktighet och omständigheterna i övrigt måste anses vara stadigvarande.

Hemvisttiden bör inte anses avbruten om inte sökanden antingen tagit hemvist i ett annat land eller på annat sätt gett upp hemvistet i Sverige.

Vid bedömningen bör, vid sidan av de faktiska förhållandena, hänsyn tas till sökandens avsikt. De faktiska förhållandena tar sikte på objektivt konstaterbara omständigheter såsom familj, bostad och anställning.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar