2014-12-28

Skulder, krediter kreditupplysning samt kreditutredning och skuldsanering pga borgenslån, borgenärslån

Hej, mitt namn är Monica och jag undrar om ni kan hjälpa mig med mina bekymmer.

Jag skrev på som borgenär på banken för över 20 år sedan. Dessutom samlade min bror på sig hyres skulder på lägenheten och som stod på mig.

Jag har bott utomlands sedan 2003. Sist jag hörde något om skulderna var år 2003.

Jag vill flytta hem till Sverige nu och undrar om skulderna finns kvar?

Snälla kan ni hjälpa mig. Jag flyttade från Sverige 1998. Bodde i Sverige under en period mellan 2002-2003. Jag har bott utomlands sedan dess.

Tack för er hjälp på förhand. Monica


Hej Monica

Tack för dit mejl och förfrågan om hjälp.

De var ju en ledsam historia att läsa, och som du har råkat utför angående dem uppkomna skulderna.

Vi kan hjälpa dig med att försöka lösa detta på bästa sätt för dig. Å de finns lite olika saker som man kan göra beroende på hur det ser ut med dina ekonomiska skulder idag.

De första man måste göra för att få en överblick över hur läget är idag, är att vi får ditt svenska personnummer av dig.

När vi har har fått ditt personnummer så kan vi göra en komplett kreditupplysningsutredning angående dig och din skyld situation. Å då kan vi se vilka registrerade skulder som finns och är aktuella idag. När vi har dessa uppgifter om skulderna, så kan vi föreslå och diskutera vilka olika alternativ som finns, och vad som är den bäst lösningen för den aktuella situationen av idag och just för dig.

Vill du att vi skall hjälpa dig och gå vidare med en kreditupplysningsutredning rörande dina ekonomiska skulder. Var god återkommer här till oss på denna e-post adressen och bekräfta detta, samt bifoga ditt svenska person nummer i mejlet till oss.

I redovisningen av kreditupplysningsutredning ingår det samt anger vilka olika alternativ som de finns, och som kan vara aktuella för att försöka lösa dina ekonomiska skuld problem på bästa sättet rörande den aktuella situationen just för dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-21

Vem och hur söker man rotavdrag vid ett bestridande av faktura

Hej hittade er på Google och det lät som en bra tanke att pröva er.

Fråga

Min dotter anlitade en firma att installera deras ny inköpta kök. Företaget var dåligt och slarvigt och höll inga tider trots överenskommelse. Det fans många brister men min dotter ville inte bråka och betala överenskommit pris.

I Februari 2014 kommer en tilläggs faktura på rent påhittade extra tider. ca 21 000:- Min dotter bestrider detta på det bestämdaste men brev och mejl.

I dag den 18/12 2014 får de en ny faktura som är reducerad med tre tusen och ska vara betald den 23/12 annars kommer företaget inte att lämna in Rot avdraget och då går de miste om detta bidrag.

Hur ska vi gå vidare?

Vänliga hälsningar

Gustafsson


Hej Gustafsson

Först och främst rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket och kontrollera om firman är registrerad, och om dem har blivit godkänd för rotavdrag enligt skatteverket.

I vilket fall som helst, och även om inte firman kommer att lämnar in och begär rotavdrag. Så kan din dotter självmant anmäla och begära rotavdrag på de utförda arbetet.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-17

Avtal och kontrakt angående bouppteckningen med instruktioner om så här gör du

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

Bouppteckningens funktion
En registrerad bouppteckning har följande funktion:
Legitimationshandling för dödsboet. Eftersom det står på bouppteckningen vilka som är dödsbodelägare kan de avsluta bank­konton och sälja fastigheter, bostadsrätter och värdepapper. Innan bouppteckningen registrerats kan inga sådana transaktioner göras. Läs mer om detta längre fram i avsnittet om skulder. Bouppteckningen behövs också tillsammans med arvskiftet för att den som har fått en fastighet ska kunna få lagfart eller för att den som har fått aktier ska kunna få dem överförda till sig.
Underlag för arvskifte. Bouppteckningen innehåller en förteckning över vilka tillgångar som kommer att kunna skiftas. Detta gör också bouppteckningen till ett skydd för arvtagare och lega­tarier. Dessutom förebygger en korrekt bouppteckning onödiga arvs­processer.
Underlätta för fordringsägare att bevaka sina fordringar på ­dödsboet.

Bouppteckningen kan också behövas i framtiden, till exempel för att bedöma efterarvingarnas rätt.

Skatteverket registrerar
Bouppteckningshandlingen ska lämnas in till Skatteverket. Det är skattekontoren i Härnösand, Visby och Kalmar som hand­lägger bouppteckningar.

Bouppteckningen ska egentligen lämnas in till rätt skattekontor men du kan lämna in den till närmaste skattekontor. Skattekontoret vidarebefordrar bouppteckningen till rätt kontor.

Bouppteckningen med bilagor
Bouppteckningen ska lämnas in i original och med en bestyrkt kopia (en vidimerad kopia, dvs när någon skrivit under och intygat att kopian överensstämmer med originalet). Du ska också lämna in kopior på testamente, testamentsgodkännanden och alla bilagor till bouppteckningen.

Om den avlidne var änka eller änkling ska en kopia av den gamla bouppteckningshandlingen samt av en eventuell delningshandling pga bodelning och arvskifte bifogas vid inlämningen av den nya bouppteckningen.

Kostar inget
Det är avgiftsfritt att registrera bouppteckningar. Däremot kan Skatteverket ta ut en avgift för kopior om du inte skickat med de kopior som behövs, men det görs nog rätt sällan.
Dödsbo

När någon avlider blir arvingarna inte genast ägare till den avlidnes kvarlåtenskap, dvs de tillgångar och skulder som den avlidne ­lämnar efter sig. Äganderätten övergår till arvingarna i regel först vid ett arvskifte. Fram till dess ingår den avlidnes kvar­låtenskap i dödsboet, som är en egen juridisk person.

Det är dödsbodelägarna som företräder dödsboet och förvaltar det till dess att det upphör. Läs mer om dödsbodelägare längre fram.

Boutredningsman
Eftersom alla dödsbodelägarna måste vara överens om vad som ska göras med boet kan det ibland bli problem. Är dödsbodelägarna så oense att de inte ens kan utse en boutredningsman, kan vilken som helst av dödsbodel­ägarna vända sig till tingsrätten och begära att tingsrätten utser en boutredningsman.

Boutredningsmannen ser till att bouppteckning och arvskifte görs. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersätt­ningen beror på hur mycket arbete han har varit tvungen att lägga ner. I första hand ska han få sin ersättning från boet, men om det inte räcker blir den eller de delägare som har begärt att en boutredningsman ska utses skyldiga att själva betala arvodet.

Vem ska ordna bouppteckningen?
Det är den dödsbodelägare som har hand om den egendom som finns – ofta änkan, änklingen eller en nära släkting som bor i närheten – som har ansvar för att bouppteckningen blir gjord.

Dödsbodelägare är i första hand legala arvingar och universella testa­mentstagare. Dessutom är efterlevande make eller sambo i de allra flesta fall också dödsbodelägare. Du kan läsa mer om detta längre fram.

Om det inte finns någon dödsbodelägare som har hand om sak­erna är det någon annan som har egendomen i sin vård och som då ska se till att boet tas om hand och att en bouppteckning görs. En hyres­värd t ex kan bli skyldig att åtminstone vända sig till socialnämnden för att berätta att det inte finns någon som tar hand om boutredningen. Han kan också vända sig till Skatteverket, som kan utse en särskild bouppteckningsförrättare.

Den som är ansvarig för att bouppteckningen görs ska
 • bestämma när bouppteckningen ska hållas,
 • kontakta förrättningsmän,
 • om inte någon av förrättningsmännen gör det – se till att de andra dödsbodelägarna och efterarvingarna kallas till bouppteckningen samt att värdeintyg och kontoutdrag skaffas fram. Detta torde dock vara mycket ovanligt eftersom förrättningsmännen normalt gör detta.
Vem ska göra bouppteckningen?
Dödsbodelägare eller den person som ska lämna uppgifter om boet ska utse två förrättningsmän. Det är dessa som ska göra själva bouppteckningen.

Förrättningsmännen måste vara människor, de kan inte vara jurid­iska personer. De får inte vara dödsbodelägare, efterarvingar eller företrädare (t ex fullmaktshavare eller förmyndare) för någon av dessa. De kan vara mer avlägsna släktingar till den avlidne, eller helt utomstående personer. Det finns inga jävsregler, utan den som är gift med någon av dödsbodelägarna kan vara förrättnings­man.

Det finns inga andra kvalifikationskrav än att förrättnings­männen ska vara kunniga och trovärdiga. Trots att det inte ställs särskilt höga krav på förrättningsmännens kunskaper och trovärdighet ­anlitar man ofta experter, till exempel begravningsbyråer, bank­jurister eller advokater.

Förrättningsmännen ska skriva under bouppteckningen och intyga att allt blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Förrättningen
Bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. Det är då dödsbodelägarna, och övriga som har kallats, träffas för att gå igenom vilka tillgångar och skulder som finns efter den avlidne.

Två stycken förrättningsmän ska förrätta boupppteckningen. Det finns inget krav på att de båda förrättningsmännen måste närvara samtidigt vid förrättningen. En av dem kan i efterhand kontrollera och granska att allt har blivit riktigt antecknat samt att alla tillgångar har tagits upp och blivit korrekt värderade.

Bouppgivaren ska också vara närvarande vid bouppteckningen. Det är den som bäst känner till boet brukar vara bouppgivare. Det kan t ex vara den efterlevande maken eller något barn.

Bouppteckningens innehåll
Om den avlidne
Du ska skriva den avlidnes fullständiga namn, personnummer och civilstånd (gift, sambo, änkling eller ogift) samt adress till dödsboet och döds­datum. Den bouppteckningsblankett som automatiskt ­skickas ut från Skatteverket har uppgifter hämtade från folkbok­föringen förtryckta.

Kallade personer
I bouppteckningen ska namnen på de personer som ska kallas till bouppteckningena anges.

Du ska anteckna om det finns kallelsebevis samt vilka som har varit närvarande vid förrätt­ningen, själva eller ­genom ombud. Om någon som blivit kallad inte är närvarande, vare sig personligen eller genom ombud, ska kallelsebevis bifogas bouppteckningen.

Du ska skriva namn och adress på de kallade. Du ska också ange hur de är släkt med den avlidne. Det är viktigt, för om du inte gör det måste du komplettera bouppteckningen innan Skatteverket kan registrera bouppteckningen. Det ska också anges om de kallade är dödsbodelägare eller inte.

Det är frivilligt att ange personnummer för de kallade. Om någon av dödsbodelägarna eller efterarvingarna är under 18 år, ska du ange födelseåret och vem som företräder barnet.

Ingivare
Ingivare av bouppteckningen är den person som företräder dödsboet gentemot Skatteverket. Ingivare av bouppteckningen är av praktiska skäl oftast någon av förrättningsmännen.
Tillgångar
I bouppteckningen ska du ta upp den avlidnes tillgångar vid tidpunkten för dödsfallet. Det kan t ex vara en fastighet, bankkonton, värdepapper, försäkringar utan förmånstagarförordnande och lösöre.

Det är inte värdet när du gör bouppteckningen som räknas, utan värdet när ägaren avled. Tillgångarna ska tas upp till marknads­värdet. När det gäller fastigheter och näringsverksamhet (företag) anser dock Skatteverket att man av förenklingsskäl kan använda taxerings­värden respektive substansvärden.

Skulder
Den avlidnes skulder på dödsdagen ska också finnas med i bouppteckningen. Den avlidne kan exempelvis haft inteckningsskulder, hyresskuld, avgifter för hushållsavgifter (el, vatten renhållning mm) och skatteskulder. Du får också ta med begravningskostnader och bouppteckningskostnader.

Skillnad mellan bouppteckning och arvskifte
När dödsbodelägarna gör arvskiftet är de inte alls bundna av de ­värden som finns i bouppteckningen – arvingarna kan komma överens om att helt andra värden ska gälla.

Både vid bouppteckningen och arvskiftet utgår man normalt från tillgångarnas marknadsvärde. Har man i bouppteckningen varit noggrann med att värdera samtliga tillgångar till marknadsvärdet med hänsyn till latenta skatteskulder mm kan man använda bouppteckningen som underlag vid arvskiftet.

Tänk dock på att om det har gått lång tid mellan bouppteckningen och arvskiftet kan tillgångarnas värde ha förändrats. Vid arvskiftet brukar man använda dagsaktuella värden. Även om det bara har gått en kortare tid kan mycket ha hänt. Vissa tillgångar, t ex aktier, kan ändra värde på mycket kort tid.

Äktenskap
Om den avlidne var gift ska du skriva upp den efterlevande makens egendom också. Du ska skilja på vad som var giftorättsgods och vad som var enskild egendom både för den efterlevande maken och för den avlidne. Du måste också skriva varför egendomen är ­enskild, om det är på grund av äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente.
Sambo
Om den avlidne var sambo, och efterlevande sambon säger att hon vill att en bodelning enligt sambolagen ska göras, ska du dels skriva upp vad av den avlidnes saker som kan bodelas, och dels skriva upp de av efterlevande sambons saker som ska ingå.
Övriga upplysningar
Alla uppgifter som har betydelse för bouppteckning, bodelning, ­arvskifte, mm ska tas med i bouppteckningen.

Det kan t ex vara att
 • det finns ett äktenskapförord
 • det finns ett testamente
 • en arvinge har gjort ett arvsavstående
 • efterlevande sambo begärt bodelning (ej tvungen att göra det)
 • en arvinge har har avsagt sig sitt arv
 • det finns en bouppteckning efter tidigare avliden make.
Förrättningsdag

Du ska datera bouppteckningen, dvs skriva vilken dag ni höll ­bouppteckningen. Detta datum kallas förrättningsdatum. Om ni har hållit på i flera dagar (det är nog ovanligt, men det kan förstås dra ut på tiden om det finns mycket att gå igenom) ska du skriva att bouppteckning har förrättats under tiden från startdatum till och med den dag ni är ­färdiga.
Underskrifter
Alla behöver inte skriva på bouppteckningen utan de enda som ­måste skriva på bouppteckningen är bouppgivaren och förrättningsmännen.

Bouppgivaren och förrättningsmännen undertecknar bouppteckningen under försäkran att bouppteckningen och uppgifterna i den är riktiga.

Tidsfrist för förrättning och inlämning
Bouppteckningsförrättningen måste hållas senast tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till Skatteverket senast en månad efter förrättningen.
Lättanvänd mall

Vi har tagit fram en tydlig och lättanvänd mall för bouppteckningen. I mallen finns kommentarfält inlagda som förklarar vad du ska ange i de olika rutorna i blanketten.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-16

Avtal och kontrakt vid arvskifte i ett dödsbo efter avliden

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

När bouppteckningen är registrerad återstår bara den egentliga fördelningen av den avlidnes tillgångar.

Bodelningsavtal

Som nämnts under bouppteckning ska det – om den avlidne var gift eller sambo – även upprättas en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon. Detta bodelningsavtal kan du läsa mer om och beställa här, och de reglerar egendomsfördelningen mellan dödsboet och den efterlevande. Det är dock vanligt att detta inte görs för det fall att den avlidne var gift och det bara finns barn som är gemensamma med den efterlevande. I detta fall ärver som bekant den efterlevande maken oftast hela kvarlåtenskapen och något avtal behöver i regel inte upprättas. Av praktiska skäl brukar bodelningsavtal och arvskifte upprättas i samma handling.

Arvskiftesavtal

För att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare så krävs ett arvsskifte. Arvsskifteshandlingen är en handling av vilken det framgår till vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska tillskiftas, till exempel att bostadsrättslägenheten ska tillskiftas en viss person. En arvsskifteshandling ska vara skriftlig och kan beställas av oss här, samt att den skall vara undertecknas av samtliga dödsbodelägare.
Bouppteckningen tillsammans med arvskiftet är de handlingar som behövs för att sedan kunna verkställa en egentlig fördelning och utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få viss egendom. Detta innebär att om det finns bankmedel krävs det ofta att en kommer in med båda handlingarna på ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till en dödsbodelägares konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs även att skifteshandling och bouppteckning skickas till föreningen eller lantmäteriet.
Arvskifte behöver inte förrättas om det bara finns en dödsbodelägare (s.k. enmansdödsbo). Då utgör den registrerade bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar, t ex bostadsrättslägenhet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-15

Avtal och kontrakt vid försäljning av fastighet

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Du som säljare har inte någon laglig skyldighet att upplysa om fastighetens fel och brister. Du kan dock bli ersättningsskyldig för så kallade dolda fel upp till tio år efter försäljningen, om en domstol anser att fastigheten var i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med.

Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig om domstolen anser att du kände till eller borde ha känt till felet redan då du sålde fastigheten. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Fastighetens skick
Lagen förutsätter att köparen gör en noggrann och ingående undersökning av den fastighet han tänker köpa. Många gånger kan det vara lämpligt att köparen tar hjälp av en fackman. Detta är något som du som säljare bör ha full förståelse för.


För att ett köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska bli giltigt finns vissa krav. Det viktigaste är att ett köp blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat ett skriftligt köpekontraktet som ni kan beställa här av oss. När ett köp kommit till stånd är detta bindande för bägge parter.

Villkor
För fastigheter och tomträtter gäller att villkor för köpet måste tas in i köpekontraktet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen vill sätta som villkor för köpet att han beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får överta vissa lån, att han får sin gamla bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga fastigheten.

Fast och lös egendom
Köparen ska kunna räkna med att egendomen har kvar det utseende och de funktioner som fanns när den visades. Därför ska byggnadstillbehör, som till exempel en diskmaskin, stå kvar i huset om inget annat har avtalats mellan dig och köparen. Det bästa är dock att skriva in det i kontraktet så att det inte råder några oklarheter. Man skiljer på fast och lös egendom, och på byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.

Handpenning
Handpenningen betalas av köparen i samband med kontraktsskrivningen, som en markering av att köparen har för avsikt att genomföra köpet och flytta in. Normalt är handpenningen 10 % av köpesumman.

Köpebrev
Man ska inte förväxla köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet skrivs när du och köparen kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. Där står eventuella villkor för köpet som kan hävas om de inte uppfylls. Köpebrevet kan beställas av oss här och skrivs när hela affären är klar och bekräftar dels att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet, dels att hela köpeskillingen är betald. Köpebrev kan beställas av oss här och innehåller normalt inga villkor.

Betalningen
Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen, samtidigt som säljaren lämnar över alla nycklar till bostaden. Vanligtvis träffas parterna hos en jurist eller på banken för att slutföra köpet. Då förs även de befintliga lånen över till köparen, om han har valt att ta över dem. Annars löser säljaren dem, om det inte är gjort tidigare.

Likvidavräkning
Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen och så vidare.


Här följer några exempel på olika klausuler som kan läggas in i
köpekontrakt i olika situationer. Dessa klausuler skall endast ses som
exempel och måste givetvis anpassas efter den specifika situationen. Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med en jurist inför tecknandeav köpekontrakt och det är alltid bra att diskutera utformning och betydelse av olika klausuler med en jurist. Samt att om en säljaren eller köpare lämnar en garanti i något avseende ligger det i både köparens och säljarens intresse att få med det skriftligt i köpekontraktet.

Här följer några exempel på sådana klausuler:
 • Säljaren garanterar att garaget är nybyggt och felfritt.
 • Säljaren garanterar att fastighetens areal är X m2 (och att fastighetens gränser stämmer överens med bifogad karta).
 • Säljaren garanterar att byggnaden är uppförd med bygglov.
 • Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av något servitut.

En säljare kan också friskriva sig från ansvar i någon del och då ligger
det i säljarens intresse att få med den friskrivningen i köpekontraktet.
Antingen helt och hållet för alla dolda fel eller för någon del i köpet.

Exempel på total friskrivning för dolda fel:
 • Köparen har upplysts om att säljaren, (som avser att köpa en annan villa, flytta utomlands etc. – ange gärna motiv) inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.
 • Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot säljaren p g a fastighetens skick.

Exempel på mer begränsad friskrivning från säljarens sida:
 • Säljaren friskriver sig från allt ansvar för dricksvattnets kvalitet. Vi rekommenderar alltid att köparen besiktigar fastigheten innan någon köpehandling skrivs under. Det förekommer dock av olika anledningar att någon part vill att kontrakt skrivs innan någon besiktning har hunnit företas. Det är då vanligt att en s.k. besiktningsklausul läggs in i kontraktet. För att undvika tvister angående tolkningen av dessa klausuler, så rekommenderar vi att klausulen görs så öppen som möjligt under en kort tid. För säljarens del bör avtalet och kontraktet vara upplagt så att ett eventuellt mäklararvodet erläggs först om köparen väljer att stå fast vid köpet.
 • Köparen bereds tillfälle att senast den (datum) undersöka fastigheten. Om det framkommer något som köparen inte anser sig kunna acceptera, äger köparen senast den (datum) genom skriftligt meddelande till säljaren eller utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning eller påföljd kräva att köpet återgår. Erlagd handpenning skall i sådant fall i sin helhet omgående återbetalas till köparen.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-14

Avtal och kontrakt vid försäljning av bostadsrätt

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Det finns inga krav på att du måste anlita en mäklare om du ska sälja din bostad. Om du ska sälja din bostad utan att anlita en mäklare krävs det att du gör mer av jobb själv, men du kan komma billigare undan.

Här har vi samlat generell information om vad som kan vara bra att tänka på när du ska sälja din bostadsrätt utan mäklare. Här kan du beställa avtal och kontrakt av oss som du behöver för att sälja din bostadsrätt själv.

Checklista
Börja med att värdera bostaden. Vilket pris ska du sätta?
Utforma en säljannons. Var och hur ska du annonsera?
Lägg upp en plan och avsätt tid för visningen av bostadsrätten.
Sätt ett utgångspris. Därefter kan spekulanterna börja buda via sms:a eller mejl.
Kolla upp köparens ekonomi. Begär att få se lånelöfte, kolla upp personens deklaration och eventuella betalningsanmärkningar.
Informera köparen om dolda fel.
Sist men inte minst är det dags att få ihop det juridiska avtalet och kontraktet som du kan beställa av oss här.

Värdering
Det första du bör göra är att värdera bostadsrätten. Om du tycker att det är svårt att värdera din bostadsrätt kan du titta på motsvarande objekt på säljsajter, om du har en bostadsrätt kan du kontakta din bostadsrättsförening för att höra vad andra lägenheter i fastigheten sålts för och du kan söka på internet. Du kan också välja att anlita en värderingsman, till exempel via Sveriges Handelskamrar.
Försäljning
När du har värderat bostaden är det dags att få ut information om att bostadsrätten är till salu. Det kan vara svårt att nå ut till en lika stor kundkrets som en mäklare, men det finns sajter där du kan annonsera ut din bostad. Kolla runt på internet och prata med vänner och bekanta om var de letar bostäder.

Visning
Lägg upp en plan och avsätt tid för visningen av bostadsrätten. Var bredd på att visningen kan behövas göras i flera omgångar.

Budgivning
Efter visningen har du förhoppningsvis fått in kontaktuppgifter till spekulanter. Nu är det dags att höra av sig till intressenterna och fråga om de vill lägga ett bud. Budgivningen sköter du smidigast via mejl eller telefon. Tänk på att informera alla intressenter om eventuella bud som inkommit, så att alla vet vilket det högsta budet är för tillfället. Som säljare är det du som bestämmer till vem och till vilket pris du vill sälja. Både säljare och köpare kan ångra sitt bud fram tills att ett köpeavtal skrivits under. Ingen är bunden innan dess.
Välja och kontrollera köparen
Det kan vara klokt att kontrollera att eventuella köpare verkligen kan fullfölja affären. Här kan du bland annat kolla lånelöfte, kolla med Skatteverket om köparens deklaration och du kan kolla med Kronofogden om köparen har några betalningsanmärkningar.
Kontraktsskrivning
Vi rekommenderar att ni använder ett köpekontrakt, det vill säga ett köpeavtal i skriftlig form. Vid köp av hus, ägarlägenhet och bostadsrätt krävs att avtalet är i skriftlig form för att det ska vara bindande för säljaren och köparen. Mallar för köpekontrakt finns att köpa via oss här.
Det är väldigt viktigt att du sköter det juridiska korrekt. Reglera allt och skriv upp vad ni kommer överens om för att slippa problem efter tillträdet. Konsumentverket råder personer som vill sälja privat att kontakta en jurist om det blir det minsta komplext. 

Dolda fel
Som säljare är det viktigt att du noga upplyser om de fel som du vet finns på bostadsrätten, för att undvika eventuella problem med dolda fel i framtiden. Som säljare har du ingen plikt att berätta om vilka fel och brister som finns i bostadsrätten. Däremot har du ansvar för dolda fel i upp till tio år från köparens tillträde till bostadsrätten. Gör en tydlig lista över bostadsrättens fel och brister och bifoga i köpekontraktet. Det innebär att du som säljare uppfyller din upplysningsplikt och att du friköper dig från ansvar. Då kan köparen inte komma i efterhand och ställa krav. I köpekontraktet kan du lägga in en friskrivningsklausul mot dolda fel. Det i sin tur kan innebära att köparen vill pruta något på priset. Tänk på att fel som normalt inte är dolda, kan bli dolda om köparen frågar dig om felen och du utelämnar information om felen eller förminskar felen. 

Särskilt om att sälja bostadsrätt
En bostadsrätt innebär inte att du äger en lägenhet utan att du äger en andel i en bostadsrättsförening. Denna andel är knuten till rätten att utnyttja en viss lägenhet. Det är viktigt att både köpare och säljare är på det klara med detta för att undvika konflikter under eller efter en försäljning.
Till skillnad från hus och ägarlägenhet kan en bostadsrättshavare friskriva sig mer generellt från ansvar för dolda fel genom svepande formuleringar som "bostadsrätten säljs i befintligt skick". Detta gäller givetvis under förutsättning att köparen accepterar en sådan klausul. Du kan däremot inte friskriva dig från dolda fel som du känt till, utan att upplysa köparen om dessa fel.
Om din make/maka, registrerade partner eller sambo är bostadsrättshavare tillsammans med dig, säljs bostadsrätten gemensamt. Även om du ensam är bostadsrättshavare, men bostadsrätten är er gemensamma bostad, krävs samtycke från din make/maka, registrerade partner eller sambo för att sälja lägenheten.

Skriva på kontraktet
För att avsluta försäljning skriver ni på köpekontraktet. Kontraktet ska upprättas i två exemplar. När köpekontraktet skrivs betalas handpenningen, som ofta brukar vara cirka tio procent av vad bostadsrätten kostar. Tänk på att inte låta köparen komma in i förväg för att till exempel renovera. Innan avtalat tillträdesdatum kan det bli ditt ansvar om något händer i bostadsrätten. Håll inte heller köpet öppet för senare kontroller, exempelvis en radonmätning. En lösning är snarare att antingen klara av alla kontroller innan försäljningen eller sänka priset och låta köparen ta hand om det.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Falsk ryktesspridning är förtalsbrott och ärekränkningsbrott av familjeförhållande och familjen

Hej!

Min familj består av sambo och ett barn. Jag har en anhörig som nu har ställt till det rejält för oss.

Se våra juridiska svar i kursivstil efter respektive fråga som du här ställt här.

Hen har påstått för åtminstone en person att min sambo misshandlar mig och vårt barn. Det har aldrig skett! Till saken hör att min sambo aldrig har gillat min släkting, och han har ganska tydligt visat det. Jag har genom åren förstått att min släkting är en elak person, och jag har mer och mer dragit mig undan allt umgänget med denna personen.

I somras var vi på en gemensam fest där min släkting be fann sig. Hen drack sig ganska berusad. När jag skulle åka från festen kom hen och fram och sa "Hur har du det?". "Vad då?" Jag fattade ingenting!
Hen tyckte att min sambo hade varit otrevlig mot mig och vårt barn på en tidigare avslutning. Hen säger att hen är orolig för att min sambo inte är snäll mot mig och vårt barn. osv. Jag sa att hen inte behöver vara orolig, och att min sambo är en bra sambo samt pappa till vårt barn.

Sen har jag alltså hört av flera personer att hen har sagt bl.a. "Tycker du att det är ok att sambon misshandlar sin egen kvinna och sitt barn?". Då hen är en person som missbrukar sprit och gärna pratar med "allt och alla". Gör att vi är nu oroliga för att hen skall sprider detta illvilliga rykte vidare, och därför känns det nu mycket oroväckande.

Vad jag förstår skulle vi kunna polisanmäla hen för förtal, är det så?

Ja, om hen sprider falska rykten om er familj och som kränker er, så klassas de som förtal enligt lagstiftningen.

Men förtalsbrott är tyvärr inget prioriterat brott i Sverige idag. Så räkna inte med att en polisanmälan mot hen kommer att leda till att polisen och åklagaren kommer att inleda och starta en utredning om förtals- och ärekränkningsbrott mot hen.

Ni kan själva välja att stämma hen och därmed väcka enskilt åtal mot hen för förtals- och ärekränkningsbrott, om ni önskar att få hen fälld för dessa brottsliga handlingarna, och som ni anser att ni ha blivit utsatta för. 
Men detta är förenat med en viss risk. För om man förlora ett enskilda åtalet så måste man bekosta motpartens rättegångskostnader. Därför rekommenderar vi er att först konsultera en jurist innan ni bestämmer om att ni skall väcka ett enskilt åtal eller inte mot hen.

Vi har även funderat på att skicka ett brev till hen, eventuellt då skrivet med hjälp av en jurist, i vilket vi typ skriver. - Att om vi hör fler sådan här falska illvilliga rykten, så kommer vi att polisanmäla hen för att ha spridit dessa falska anklagelserna och ryktena osv.

Detta är mer en psykologisk än en juridisk fråga. Men det kan ju helt klart vara värt ett försöka att ta kontakt med en diplomatisk jurist, och som kan förklara på ett bra och pedagogiskt för hen, och om hur ni upplever situationen, samt vilka allvarliga judiska konsekvenser detta kan få för hen, och speciellt om hen väljer med att fortsätter med sitt ”pladdrande” om er och er familj fram över och detta ”till allt och alla”. Plus detta är garanterat ett mycket mer riskfritt samt mindre kostsamt försök att göra, än att bestämma sig för att stämma och få hen fälld för ett förtalsbrott samt ärekränkningsbrott.

Å om vi hör att hen har sagt detta till någon mer efter denna kontakten från juristen, och om hen dementera att hen har sagt detta till flera olika personer. Vad gör vi då?

Om de fortsätter efter detta. Kan ni fundera över om ni skall stämma hen på ett civilrättsligt skadestånd, och detta för att hen är upphovsmannen till och har medverkat till att startat samt fortsatt med att sprida dessa falska rykten om er och er familj.

Men tänk på att det är ni som har bevisbördan och skall kunna bevisa att ni blivit utsatta för denna falska ryktesspridningen av hen. Därför är det mycket viktigt med att ni alltid dokumentera allt som ni både har hört samt vad ni ser och de som händer. Så att ni kan bevisa vad som hen har sagt och gjort, och detta fram tills dess att ni i så fall bestämmer er för att stämma hen på ett civilrättsligt skadestånd.

Mvh Xxxx

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-13

Avtal & kontrakt vid bodelningsavtal mellan gifta och sambors

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Vi tillhandahåller både bodelningsavtal för gifta och sambors. Här skall vi ge lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal.

Alla dokument är upprättade av jurister och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar görs både under bestående äktenskap och i samband med skilsmässa. En bodelning under bestående äktenskap är frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andre maken. Bodelning vid skilsmässa är däremot obligatorisk och omfattar all giftorättsgods som skall delas mellan makarna. Vid skilsmässa är det viktigt att makarna upprättar ett bodelningsavtal så ingen av parterna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal för makar som ni kan beställa hos här. Ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridiskt korrekt bodelning under bestående äktenskap:
Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur egendomen skall fördelas.
Registreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet då ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet har bodelats så måste den make som erhållit fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:
Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset skall fördelas mellan er.
Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
Ansökan om lagfart – Om en fastighet bodelas så måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen genomföras inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats. Det är endast så kallad samboegendom som skall bodelas, dvs sådan egendom som samborna skaffat för det gemensamma boendet. Det är viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand

I det bodelningsavtal för sambor som ni kan beställa hos här anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen och det finns naturligtvis även möjlighet för er att nedteckna precis hur ni fördelat er egendom samt era skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastighet i bodelningen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-12-07

Skillnaden emellan ett arbetsgivare intyg och betyg, samt vad gäller vid utbetalningen av övertidsersättning?

God morgon

Kan ni ge mig några råd. Min svenska är inte så bra, men min fru är svenska och kan översätta för mig.

Jag är en sydafrikansk medborgare som bor i Sverige, och jag har ett permanent svenskt uppehållstillstånd sedan februari 2014.

Jag arbetade för ett företag här i Sverige ifrån 2012- fram juli 2014, totalt 18 månader. Arbetet organiserades genom Arbetsförmedlingen, och jag blev erbjuden fyra timmars arbete per dag. Mitt kontrakt förnyades var sjätte månad.

Jag arbetade ofta övertid och erbjöds "svarta pengar" av min arbetsgivare. Plus jag tog aldrig en hel fikapaus eller en full lunchrast, och detta eftersom att jag ofta i stället jobbade för att bli klar snabbt.

Jag fick veta i juni 2014 om att min arbetsgivare inte längre kunde erbjuda mig mer arbete, eftersom saker och ting började bli "lugnare". Han föreslog att jag skulle söka ett "riktigt jobb" - Ett där jag kunde arbeta hela dagar och få en bättre lön.

Jag hade ett möte med min handläggare på Arbetsförmedlingen i juli 2014. Hon förklarade för mig att jag behöver ett arbetsgivare intyg ifrån min arbetsgivare. Jag fick ett mejl samma dag från min handläggare på Arbetsförmedlingen. - Om att hon hade pratat med min arbetsgivares fru och att hon hade lovat att tala med sin man om att skriva och skicka mig ett arbetsgivare intyg.

Jag har väntat nu i nästan tre månader med att få en referens eller ett arbetsgivare betyg. Jag har även varit på sin arbetsplats, samt att jag har ringt och skickat mejl flera gånger för att påminna dem om mitt arbetsbetyg.

Jag väntar fortfarande på mina övertidspengar från 2013 till 2014. Samt att i fredags mejlade jag även en komplett lista av min övertid som jag har jobbat. De har ännu inte svarar på min e-post.

Jag har varit arbetslös i nästan tre månader nu och jag kan inte gå på anställningsintervjuer eller skicka en komplett CV till potentiella ny arbetsgivare så länge jag inte har något arbetsgivare betyg.

Vänligen hjälpa mig om de är möjligt. Jag bifogar min korrespondens som jag haft med min tidigare arbetsgivare till dig, så att du kan läsa det som jag har sagt till dem.

Jag känner att jag har blivit både utnyttjad och orättvist behandlad nu.

Med vänlig hälsning
Andrew


Hej Andrew

Enligt lagen så skiljer man emellan arbetsgivare intyg och arbetsgivare betyg.

Ett arbetsgivare intyg måste en arbetsgivare alltid utfärda enligt lagen. Arbetsgivare intyget skall innehålla ditt namn samt person nummer, och emellan vilket datum som din anställning har ägt rum.

Ett arbetsgivare betyg måste inte arbetsgivaren utfärda enligt lagen. Men dem flesta arbetsgivare gör det om man begär det. Å ett arbetsgivare betyg som man även ofta kalla dagligdags för för anställningsintyg och anställningsbetyg. Innehåller nästan alltid samma uppgifter som ett arbetsgivare intyg.
Men man kompletterar ett arbetsgivare intyg med uppgifter om vilka arbetsuppgifter du har utfört på din arbetsplats, samt ofta innehållande ett omdöme om hur du har skött och utfört dina arbetsuppgifter också vidare och då blir det ett arbetsgivare betyg eller anställnings betyg och anställnings omdöme.

Angående övertidsersättningen. Så skall denna alltid betalas ut i samband med att en anställning upphör och avslutas enligt lagen om anställningsskydd.

Om inte arbetsgivaren följer lagen, kan du vända dig till kronofogdemyndigheten och begära att få den innestående lönen och övertidsersättningen utmätt och indriven.

Du kan kontakta en arbetsrättsjurist, eller oss här så kan vi hjälpa dig med att framföra och driva in dina lönekrav som du har.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.