2013-11-29

Första #våldtäkt #målet efter #lagändringen om "hjälplöst tillstånd" till "särskilt utsatt situation" prövas nu #HbgNyheter




Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-24

Vad gäller vid överlåtelse, försäljning och köp av en bostadsrätt och bostadsrättslägenhet i en bostadsrättsförening?

Fråga: Är det Ok att sälja en bostadsrättslägenhet där ingen skrivit
på något upplåtelseavtal?

Jag och mina tre grannar har skrivit på ett överlåtelseavtal med säljarna
men ingen har "certifierat" lägenheterna som bostadsrätter genom att skriva
på något upplåtelseavtal.

Jag och min närmaste granne vill nämligen häva köpet med hänvisning
till att överlåtelseavtalet inte ska vara giltigt.

Bostadsrättsfrågor är kluriga och snåriga juridiskt…men kanske

du vet…:)

Svaret är eftersom det inte framgår av din fråga. Om detta rör sig om bostadsrätter som avser nybyggnation och nyproduktion, eller det rör sig om en ombildning av befintliga hyreslägenheter till en bostadsrättsförening, eller om det avser en överlåtelse av en redan befintliga bostadsrättslägenheter som ingår i en redan bildad och gammal bostadsrättsförening. Så kommer jag att ge dig svaren på alla tre varianterna här:

Då du köper en bostadsrätt finns tre olika varianter avtal att skriva beroende på om det är en ny eller gammal bostadsrätt du köper. Avtalen som regleras av bostadsrättslagen heter förhandsavtal, upplåtelseavtal eller överlåtelseavtal.

Förhandsavtal
Ett förhandsavtal skriver du innan bostadsrätten är färdigbyggd. Förhandsavtalet måste vara skriftligt och tecknas med föreningen även om det är byggföretaget som tillhandahåller avtalet. Avtalet är bindande och kan vara kostsamt för dig att säga upp. Du kan komma att krävas på ersättning för till exempel annonsering och visning samt den mellanskillnad som uppstår mellan vad föreningen kan få av en ny innehavare i jämförelse med vad den skulle ha fått av dig.

Men det finns tre undantag där du ibland kan dra dig ur utan att det kostar dig något:
  • Om inte lägenheten, villan, radhuset eller kedjehuset upplåts med bostadsrätt senast vid inflyttningen.
  • Om föreningen varit försumlig och upplåtelsen inte sker inom skälig tid från det från den beräknade tiden för upplåtelsen
  • Om avgiften för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angivits i förhandsavtalet och du säger upp avtalet på grund av detta inom tre månader från det att du fick veta det.
Om du inte uppfyller något av de här kraven och ändå väljer att bryta avtalet riskerar du att få betala den merkostnad du orsakar och ersätta föreningen för den skada den lider. Exempel på merkostnader kan vara: kostnader för annonsering och visning, mellanskillnaden på vad föreningen får betalt av en ny köpare och vad de skulle ha fått av dig, och om det hinner bli obetalda avgifter. Observera att din ersättningsskyldighet inte är begränsad till det förskott som du betalt i samband med att du skrev förhandsavtalet.

Upplåtelseavtal - första gången bostadsrätten säljs
I upplåtelseavtalet är det bostadsrättsföreningen som är din avtalspart. Samma gäller när en hyresrätt ombildas till bostadsrätt, fast själva bostaden inte är ny då. Avtalet ska vara skriftligt. Upplåtelseavtal har en särskild tyngd, eftersom det bara är här det står om det till exempel ingår en uteplats i bostadsrätten. Du har inte möjlighet att säga upp ett upplåtelseavtal - vill du inte längre ha bostadsrätten får du sälja den vidare.

Överlåtelseavtal - varje gång bostadsrätten säljs vidare
I överlåtelseavtalet är det bostadsrättshavaren som är avtalsparten, oftast den som bor i bostadsrätten. Det kan också vara en organisation, ett byggföretag eller liknande som är avtalspart om de varit bostadsrättshavare. Även överlåtelseavtalet ska vara skriftligt och ska skrivas under av både köpare och säljare.

Reservationsavtal
Ett reservationsavtal eller bokningsavtal (kan heta lite olika) bör inte vara bindande. Men se upp och läs noga igenom vad du skriver under. Det finns varianter på marknaden där du riskerar stora summor om du väljer att hoppa av från affären. Ett reservationsavtal kan användas för att undersöka hur stort intresse det är för att köpa nyproducerade bostadsrätter.

Slutkontentan på din fråga blir och utifrån dem uppgifter jag har fått av dig, och då jag inte haft tillgång till handlingarna och avtalen ifråga:

- Är att då det inte framgår vilken typ av avtal det rör sig om och som du har skrivit på, och det inte framgår vem som är själva säljaren av bostadsrättslägenheten, och vem det är som inte har skrivet på och ”certifierat” överlåtelseavtalet av bostadsrätterna.

- Så blir det nästan intill helt omöjligt att ge dig ett rakt och bra svara på din fråga. Men man kan iallafall utgår ifrån att om inte en av part har skrivit på ett avtal, så föreligger och finns det alltså inget avtal mellan parterna enligt avtalslagen mening ifråga.

I just det här fallet rekommenderar jag dig att ta kontakt med en sakkunnig jurist på området, och som då får titta på alla handlingarna samt avtalen. Detta för att kunna ge dig ett mer exakt svar, och detta utifall om du inte själv kan reda ut vad typ av avtal det är osv. och detta utifrån de svar som jag har lämnat här ovan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-22

#Skatteverket är igång #diskuterar nya #kontroller för att #stoppa #svartjobben i #byggbranschen nu.




Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-21

Offentlighetsprincipen sjunger på sista versen nu

Ökad sekretess kring EU-dokument | Inrikes | SvD: "Den svenska offentlighetsprincipen begränsas från årsskiftet. I går klubbades den nya lagen igenom med röstsiffrorna 263 mot 33 i riksdagen. Lagen innebär att dokument som rör EU kan bli hemlighetsstämplade. Journalisten och tryckfrihetsexperten Nils Funcke är kritisk.
– Det kan mycket väl bli så att man hemligstämplar dokument för säkerhets skull, säger han. "

Den snart 250-åriga och unika svenska offentlighetsprincipen är en av de främsta anledningarna till att korruptionen i Sverige är så låg och att vi har en väl fungerande demokrati idag.

Å samtidigt som insynen i myndigheter nu minskar och att bevakningen dessutom ökar av dem enskilda medborgarna gör det nu extra mycket oroväckande också att det råden en sådan extrem samstämmighet över parti och blockgränserna, och att politiker inte ens engagerar sig mer för vi skall bibehålla ett av våra mest demokratiska grundvalar. Detta är en stor bister bild av tillståndet i den svenska demokratin, och på hur man ser på rättssäkerheten som nu står på spel.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-17

100 km/h är ny hastighetsgränsen för tunga bussar

Nya hastighetsregler för tunga bussar: "Regeringen har beslutat att höja den högsta tillåtna hastigheten för tung buss från 90 kilometer i timmen till 100 kilometer i timmen, men enbart för de fall där samtliga som är äldre än tre år som färdas i bussen har tillgång till en plats försedd med bilbälte. "

Den nya hastighetsgränsen på 100 kr/h för tunga bussar är beslutad av regeringen och träder ikraft samt gäller ifrån och med den 1 mars 2014.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-10

Vad är PUL och vad innebär personuppgiftslagen?

Vad innehåller personuppgiftslagen?
Personuppgiftslagen (PUL) innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Lagen rör personuppgifter som behandlas (till exempel insamlas, registreras, lagras, sammanställs, bearbetas eller samkörs) i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.

Får personuppgifter behandlas utan krav på samtycke?
En grundläggande regel i personuppgiftslagen (PUL) är att behandling av personuppgifter bara får ske för särskilda, tydligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifter får därmed inte användas för något annat ändamål, som inte är överensstämmande med detta syfte. Huvudregeln är att behandling bara får ske utan samtycke, om behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål.
Fotografier och filmer
Fotografier och film som innehåller bild / bilder på identifierbara personer innehåller personuppgifter, och får därför inte behandlas i strid med personuppgiftslagen (PUL). Som regel får fotografier och filmer inte spridas på till exempel internet utan samtycke från den eller de som finns med på bilden eller i filmen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2013-11-03

Kan man kräva att få vatten och avlopp inkopplat utanför ett kommunalt VA-nätområde?

Hur hanterar man fastigheter som ligger utanför den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde och vill koppla in sig till kommunalt VA-nätområde?

Utanför verksamhetsområdet gäller inte vattentjänstlagen, eller taxan. Detta innebär att utanför kommunala vatten och avlopps verksamhetsområdet så är det ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och den inkopplade fastighetsägaren som gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.