2014-06-29

Ny lag 1 juli 2014: Brottsskadelagen och brottsoffrens brottsskadeersättningen förbättras

Den nya brottsskadelagen som ersätter brottsskadelagen (1978:413) syftar till att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmännens ansvar och förbättra systemet med brottsskadeersättning. En nyhet är att Brottsoffermyndigheten inte längre kan bestämma brottsskadeersättning för kränkning till ett lägre belopp än det som en domstol har dömt ut i skadestånd. Vidare tar man bort begränsningen av vad som högst kan betalas i kränkningsersättning. Därutöver förlängs tiden för att ansöka om brottsskadeersättning från två till tre år. Om brottsoffret är ett barn, kan ansökan göras fram till 21-årsdagen. Större utrymme skapas också för Brottsoffermyndigheten att återkräva utbetalad ersättning från gärningsmannen (regress). (Prop. 2013/14:94)
Brottsskadelag (2014:322)
Lag (2014:323) om ändring i föräldrabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-06-22

Ny lag 1 juli 2014: Egenmäktighet av barn får utvidgat straffansvar och omfattas av större krets av personer än vårdnadshavare

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn utvidgas. Straffansvaret för egenmäktighet med barn när gärningsmannen själv har del i vårdnaden utvidgas så att det omfattar också olovliga undanhållanden av ett barn och inte, som tidigare, enbart olovliga bortföranden. Ansvaret kommer därigenom att i huvudsak motsvara vad som gäller när någon som inte har del i vårdnaden skiljer ett barn från en vårdnadshavare. Ändringen innebär att situationer där en vårdnadshavare håller kvar ett barn så att det är oåtkomligt för den andra vårdnadshavaren, t.ex. efter en planerad utlandsvistelse eller en umgängesperiod, kan utgöra egenmäktighet med barn. (Prop. 2013/14:120)
Lag (2014:303) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-06-15

Ny lag 1 juli 2014: Bygglovs kraven ändras på friggebodar och Attefallshus

Kravet på bygglov för vissa tillbyggnader och s.k. Attefallshus tas bort. Dessa bygglovsfria friggebodar på upp till 25 kvadratmeter är tänkta att kunna husera t.ex. studenter som inte hittat någon bostad. Den som vill bygga sådana komplementbostadshus på sin tomt behöver inte längre bygglov. En- och tvåbostadshus kan också byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det blir också tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014. (Prop. 2013/14:127)
Lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-06-08

Ny lag 1 juli 2104: Enklare och större möjlighet till uthyrning i andrahand av sin bostadsrätt

Den som äger en bostadsrätt får större möjligheter att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det krävs nu enbart skäl för en bostadsrättsägare att hyra ut, och intebeaktansvärda skäl. Styrelsen för bostadsrättsföreningen måste ge tillstånd till uthyrningen om skäl finns. Bostadsrättsföreningar får nu ta ut en särskild avgift av en bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för extra kostnader som uthyrningar i andra hand kan innebära.
(Prop. 2013/14:142 och Prop. 2013/14:174)
Lag (2014:319) och (2014:336) om ändring i bostadsrättslagen (1991:614)
Lag (2014:318) och (2014:337) om ändring i jordabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

2014-06-01

Hur anmäler man felbehandling av Kriminalvården i fängelser?

Hej!

En bekant till mig bad mig försöka ta reda på vart man vänder sig som fängelsekund när man vill anmäla felbehandling. Det gäller både medicinskt och mer allmänt och om man anser att systemet inte riktigt fungerar.

Det rör sig om en person som tidigare haft missbruksproblematik vilket gjort att personen nu lider av gulsot samt skrumplever. Hen har en skada i ryggen och som gör att hen innan fängelset stod stod på medicinering för smärtan, men sedan hen har kommit till anstalten har dom där beslutat att byta medicin. Nu står hen tydligen efter ett anstaltens byte på en medicin som enligt bipacksedeln inte riktigt rekommenderas om man har försämrad leverfunktion.

Om man anser sig felaktigt bemött eller om anstalten inte håller vad dom utlovat, vart vänder mig sig då för att klaga/anmäla?

Med vänlig hälsning Sandra


Hej Sandra

Vill du klaga kan du vända dig direkt till kriminalvårdens huvudkontor på deras adressen här med dina synpunkter på hur dem behandlar din vän.

Vill du göra en anmälan där en oberoende myndighet utreder kriminalvårdens allmänna agerande på fängelset skall du vända dig till Justitieombudsmannen JO på länken här.

Vill du anmäla en ren vårdskada skall du vända dig direkt till Inspektionen för vård och omsorg och göra en lex Maria anmälan som du hittar på länken här.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.