2014-11-09

Ny lag 1 juli 2104: Rätt att välja hjälpmedel för handikappade blir tydligare och valmöjligheterna blir större

Det blir tydligare i lagstiftningen att den enskilde ska ha möjlighet att välja hjälpmedel när det finns olika hjälpmedel tillgängliga inom landstinget eller kommunen. Hjälpmedlet anses vara tillgängligt om sjukvårdshuvudmannens tillhandahållande är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning. Den enskildes val ska tillgodoses om det framstår som befogat med hänsyn till den enskildes behov och vad hjälpmedlet kostar. (Prop. 2013/14:67)
Lag (2014:290) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
Lag (2014:291) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar