2017-04-07

Var vänder jag mig om jag blivit felbehandlad och skadats vid ett tandvårdsbesök och min tandvårdsbehandling?

Hej

Fann er på internet och undrar vart jag kan vända mig då jag blivit felbehandlad inom tandvården.

Har vid tandläkarbesök fått mitt tandstatus försämrat, och har idag svårt att äta och tala, har betalt mycket pengar utan att fått hjälp.

Mina tandläkarbesök har varit vid Folktandvården. Tidigare haft gott tandstatus och inte ofta gått till tandläkare .

Vart jag kan vända mig för att få hjälp. Har idag ingen ekonomisk möjlighet att fortsätta besöka tandläkare.

Med vänlig hälsning
Marie


Hej Marie

Om du har klagomål på tandvården finns det olika instanser du kan vända dig till. Vart du ska vända dig beror på vad du är missnöjd med och vad du vill ha hjälp med. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom att kontakta den som har utfört tandvården.

Om du inte kan komma överens eller det handlar om felbehandling eller skador, kan du behöva vända dig någon annanstans, till exempel till landstingens patientnämnder, Privattandvårdsupplysningen, Praktikertjänst reklamationsnämnd, Inspektionen för vård och omsorg eller Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.
Oavsett vem du vänder dig till kan det vara bra att be om ett skriftligt svar för att undvika missförstånd.

Klaga direkt hos tandvårdspersonal

I första hand kan du framföra ditt klagomål direkt till den person som du har blivit undersökt eller behandlad av. Det kan exempelvis handla om att du inte känner dig nöjd med arbetet som utförts, att du fått ett felaktigt bemötande eller tycker att du har fått betala för mycket.

Om du har behandlats inom folktandvården

Om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens, kan du vända dig till mottagningens klinikchef eller verksamhetschef. Du kan också kontakta folktandvårdschefen i din region eller någon annan där som ansvarar för folktandvården.

Varje landsting eller region har en patientnämnd. Deras uppgift är att vara en länk mellan patienten och vården genom att stödja och hjälpa, ta emot synpunkter och klagomål och ge information om patientens rättigheter i vården. Patientnämnden informerar också om vart du kan vända dig i olika typer av ärenden för att utreda vad som hänt. I nämnden sitter politiker medan det är tjänstemän som handlägger klagomålen.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och har heller inga befogenheter att avgöra om något fel har begåtts eller inte. Patientnämnden har tystnadsplikt och du får vara anonym.

Om du har behandlats på en privat mottagning

Om du inte vill kontakta den du har behandlats av eller om det inte går att komma överens, kan du vända sig till mottagningens klinikchef eller verksamhetschef.
Har du varit hos en tandläkarmottagning verksam i Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen, kan du vända dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. Nämnden kan bedöma både behandlingar och ekonomiska frågor, men tar inte ställning till anspråk på skadestånd. Vid krav på skadestånd måste du vända dig till tingsrätten.
Har du varit hos en privattandläkare som är medlem i organisationen Privattandläkarna kan du även vända dig till Privattandvårdsupplysningen, PTU.

PTU är Privattandläkarnas rådgivningstjänst för allmänheten. Hit kan du vända dig för att komma i kontakt med förtroendenämnderna. Du kan också vända dig till en förtroendenämnd om du har varit hos en tandsköterska eller tandhygienist som arbetar hos en tandläkare ansluten till Privattandläkarna.

Privattandläkarnas förtroendenämnder finns på flera olika platser i landet och de ger förslag på hur du kan komma överens med din tandläkare. Om privattandläkaren inte skulle följa deras rekommendation får hen inte vara med i Privattandläkarna. Normalt sett utreder förtroendenämnden inte händelser som är äldre än två år.

Är du inte nöjd med förtroendenämndens beslut kan du överklaga det till Privattandläkarnas centrala förtroendenämnd. På Privattandläkarnas webbplats kan du få information om vart du vänder dig om du har klagomål. Där kan du också göra en sökning för att se om tandläkaren är ansluten till Privattandläkarna.

Om tandläkaren inte är verksam i Praktikertjänst eller medlem i Privattandläkarna kan du inte vända dig till deras reklamationsnämnd eller förtroendenämnder. Däremot kan du driva ärendet rättsligt, men då bör du vara medveten om risken att få betala både de egna och motpartens rättskostnader om du förlorar, vilket kan kosta mycket pengar.

Du kan också kontakta Patientförsäkringsföreningen, PFF. Det är en ideell förening som försöker hjälpa de patienter som skadats av en oförsäkrad tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist.

Du kan även vända dig till landstingens patientnämnd när du behandlats av en privattandläkare där verksamheten helt eller delvis finansieras av landstingen. Det kan till exempel gälla en mottagning som bedriver barntandvård och ungdomstandvård.

Du vänder dig också till patientnämnden för den tandvård som bedrivs i privat regi där tandläkaren eller tandhygienisten utför tandvård som finansieras av landstinget eller regionen inom särskilt tandvårdsstöd.


Om du tycker att det har gjorts ett fel

Du kan anmäla en händelse eller en person du blivit behandlad av till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det har ingen betydelse om den personen jobbar inom folktandvården eller är privatpraktiserande.

Du måste göra anmälan inom två år efter att du fått behandlingen och den ska vara skriftlig. I första hand är det du själv som patient som får anmäla, men även anhöriga och närstående kan göra en anmälan om du inte kan göra den själv.

Både anmälan till IVO och dess beslut är offentliga handlingar som alla som vill kan läsa. Däremot är det sekretess på patientjournaler och andra liknande handlingar som ingår i utredningen och dem kan alla därför inte läsa.

IVO kan rikta kritik mot tandvårdspersonal och kan även anmäla personer till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Det ska ske om det behövs för att stoppa rutiner och arbetssätt som kan vara riskfyllda.
  • HSAN kan pröva och besluta om att återkalla legitimationen från den tandläkare eller tandhygienist som har misskött sitt arbete.
  • HSAN kan pröva och besluta om att utfärda prövotid, vilket innebär att tandläkaren eller tandhygienisten måste stå under uppsikt i upp till tre år, samt att en särskild plan upprättas under den tiden.
  • HSAN kan pröva och besluta om att begränsa eller dra in en tandläkares rätt att skriva ut läkemedel.
IVO och HSAN tar inte ställning till om du kan få ersättning. Om du tycker att du har skadats av en behandling måste du ansöka om ekonomisk ersättning från Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf.

En anmälan till IVO kan göras även när du har övergripande klagomål. Det kan till exempel gälla kritik mot organisationen eller allmänna brister i patientsäkerheten. Klagomål ska utredas förutsättningslöst och du behöver inte själv veta vem som har gjort något fel eller vad som inte fungerat bra.

Det är också till IVO du ska vända dig om du vill få något raderat ur din journal.
Folktandvården eller den privata mottagningen är skyldig att anmäla sig själv till IVO om det inträffar en skada eller att någon riskerar att få en allvarlig skada i tandvården. Det görs enligt
Lex Maria.

Möjligheter att få ersättning

Blir du skadad när du har fått tandvård kan du ibland ha rätt till ekonomisk ersättning från patientförsäkringen, som alla tandvårdsmottagningar måste ha. Det spelar ingen roll om skadan har inträffat inom folktandvården eller inom den privata tandvården. Du kan få ersättning för skador som skett i samband med en undersökning eller en behandling.
Detta gäller även om skadan exempelvis har uppstått på grund av ett misstag, att utrustning har gått sönder eller att du har fått en felaktig diagnos som medfört en skada.
Ersättningen som ges kan till exempel gälla fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan samt förlorad arbetsinkomst.

Tandvårdsbehandlingar innebär dock alltid en risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. Att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det kan bli besvärligt med värk efter en tandutdragning eller en lagning är till exempel något som är oundvikligt. Det kan du inte få ersättning för.

Får du inte ersättning för en skada eller ett lidande beror det oftast på att det inte hade kunnat undvikas.

Du gör en anmälan själv till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Löf. Anmälan kan även göras av en anhörig eller någon närstående om du inte själv kan.

Anmälan måste göras inom tre år efter att du fått kännedom om att du kan begära ekonomisk ersättning för skadan. Det måste också vara möjligt för försäkringsbolaget att bedöma att det finns en skada. Det gör försäkringsbolaget med hjälp av journaler och röntgenbilder från tandläkaren som undersökt skadan.

Skada som har inträffat inom folktandvården

Vill du anmäla en skada som har uppkommit då du har besökt folktandvården kan du göra det till patientförsäkringen hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Patientförsäkringen LÖF.

På deras webbplats finns blanketter som du ska fylla i när du gör en anmälan och där kan du läsa mer om vad som gäller för att du ska kunna få ersättning. Du kan också få information och hjälp av patientnämnden när du ska göra en anmälan.

Om du är missnöjd med Patientförsäkringens beslut kan du överklaga det till Patientskadenämnden. Mer information om Patientskadenämnden finns på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Löf:s webbplats.

Skada som har inträffat på en privat mottagning

Om tandläkaren är medlem i organisationen Privattandläkarna kan du vända dig dit för att göra din anmälan. Det gäller även om du fått skadan hos en tandhygienist eller tandsköterska som arbetar hos en tandläkare ansluten till Privattandläkarna. På Privattandläkarnas hemsida finns mer information om vart du ska vända dig.

Om tandläkaren är verksam i Praktikertjänst kan du vända dig direkt till dem för att göra en anmälan.

Är tandläkaren inte medlem i Privattandläkarna eller verksam i Praktikertjänst måste du ta reda på vilket försäkringsbolag anmälan ska skickas till. Det enklaste är att fråga din tandläkare men du kan också vända dig till Patientförsäkringsföreningen, PFF, för att få upplysning om vart anmälan ska lämnas. Det gäller även om du har varit hos en privat tandhygienist.

Skada av läkemedel i samband med tandvård

Om du fått en oförutsedd biverkning eller skada av ett läkemedel i samband med din tandvårdsbehandling kan du ha rätt till ersättning från Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen är en försäkring som alla tillverkare och importörer av läkemedel i Sverige har. Du måste anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen inom tre år från det att du har fått kännedom om att skadan sannolikt har orsakats av ett läkemedel.

Missnöjd med tandvård utomlands

Har man blivit felbehandlad, fått en behandlingsskada eller är missnöjd med tandvård man fått utomlands, kan man inte anmäla det i Sverige. I stället måste anmälan göras i det land där man blivit undersökt eller behandlad.

Försäkringsskyddet är oftast sämre i andra länder och som regel finns det mindre möjligheter att få hjälp. Nordiska länder har dock ett försäkringsskydd som har likheter med det svenska. 

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar