2017-03-22

Hur göra man en fastighetsdelning och klyver en korsvis samägd fastighet eller fastigheter?

Hej!

Min syster och jag samäger en fastighet som besår av två skogsskiften. På det ena skiftet finns det byggnader. Dessa skiften är samtaxerade. Vi äger alltså hälften var av båda skiftena.

Nu vill min syster avsluta samägandet och vi har kommit överens om att dela upp det. Så att vi blir ensam ägare till var sitt skifte. (Skiftena är likvärdiga).

Hur löser vi detta mest praktiskt och billigast?

Vi har förstått att vi inte kan ge respektive hälft som gåva. För det blir ett så kallt korsvis byte, och då räknas det inte som gåva, och de innebär att vi få betala mycket i skatt.

Har ni några bra alternativ?

Tack på förhand

MVH
Eva-Marie


Hej Eva-Marie

Visst kan det vara trevligt att äga tillsammans. Men i de flesta fall är inte samägandet resultatet av något aktivt val. Utan ett resultatet av föräldrars rättviseambitioner eller en enkel lösning på ett komplicerat arvskifte. Och i vissa fall fungerar det helt enkelt inte. Så här kan man avsluta ett korsvis samt samägande av fastigheter.

Upplösning av samägande
Ett samägande kan upphöra på flera sätt. Bäst resultat rent ekonomiskt uppnår ni normalt om fastigheten säljs till utomstående köpare med hjälp av en fastighetsmäklare. Är ni inte överens kan fastigheten säljas på offentlig auktion om denna möjlighet inte avtalats bort.

Offentlig auktion
Går det inte att få samarbetet att fungera återstår försäljning. Enligt samäganderättslagen kan du ansöka hos tingsrätten om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Övriga delägare kan då normalt inte hindra att försäljningen genomförs, men kan få den framskjuten om det finns synnerliga skäl. Ett sådant skäl kan vara att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ett rimligt pris. Ni kan också begära att tingsrätten beslutar om ett minimipris. Lämnas inget bud som uppgår till eller överstiger detta pris kan fastigheten inte säljas. Vid auktionen får även du och övriga delägare lämna bud. De kostnader som uppstår i samband med auktionen ska betalas av samtliga delägare i förhållande till var och ens andel i fastigheten.

Köp
Ska en delägare köpa ut övriga kan priset bestämmas på olika sätt. Ett sätt är att låta en eller två fastighetsmäklare värdera fastigheten så att ni kan ha värderingen som riktmärke för köpeskillingen. Ett annat sätt är att bestämma värdet till 1,33 x taxeringsvärdet eftersom ambitionen med taxeringsvärdet är att det ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet.

Gåva
En eller flera delägare kan ge sin andel i gåva till annan delägare. Sådan gåva kan villkoras så att gåvotagaren betalar eller övertar skulder till ett visst belopp i samband med gåvan. Om detta belopp understiger taxeringsvärdet för gåvoåret räknas överlåtelsen skattemässigt som gåva. Det blir då inte aktuellt med någon vinstbeskattning. Vid en framtida försäljning beräknar gåvotagaren vinsten med ledning av givarens omkostnadsbelopp, det vill säga inköpspris och förbättringsutgifter. Det som gåvotagaren betalade till givaren tas det ingen hänsyn till vid vinstberäkningen. Tänk på att du inte kan ge en gåva till någon som samtidigt ger en gåva till dig. Sådana korsvisa gåvor räknas som byte. Beskattning sker då med ledning av marknadsvärdet.

Klyvning
Om den samägda fastigheten är stor kan samägandet lösas upp genom att fastigheten klyvs i flera mindre fastigheter. Ansökan om klyvning lämnar du till Lantmäteriet. Om klyvningen genomförs utan att någon kontantersättning betalas ut till någon av delägarna uppstår inga skattekonsekvenser.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar