2016-09-28

När träder förstärkt laglottssydd in och vad gäller det i avseende gentemot gåvor som har fullbordats och testamente som upprättats vid ett arvskifte?

Hej!

Tack för möjligheten att få gratis rådgivning! Jag har några arvsfrågor angående följande situation:

En efterlevande make, som ärver med fri förfoganderätt, har ett särkullbarn och ett gemensamt barn. Makarna hade endast giftorättsgods. Kvotandelen för efterarvet är 1/2.

För mer än fem år sedan gav den efterlevande maken, då 81 år gammal, hälften av sin fastighet i gåva till särkullbarnet, och skrev även ett testamente enligt vilket det gemensamma barnet ska totalt erhålla sin laglott ur dennes kvarlåtenskap, resten ska tillfalla särkullbarnet.

I gåvobrevet står det att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, inte intecknas, pantsättas eller säljas utan givarens skriftliga samtycke. Särkullbarnet fick lagfart och blev inskriven som ägare till halva fastigheten i samband med gåvotillfället. Gåvogivaren har bott kvar, ensam, i hela fastigheten fram till sin bortgång.

Det gemensamma barnet har fått nu beskedet att, eftersom gåvan är fullbordad (lagfart, äganderätt), efterarvet och laglotten kommer att beräknas på boets reella värde, utan gåvan, och att särkullbarnet kommer att behålla gåvan intakt och ur halva boet erhålla sin arvslott och, enligt testamentet, hälften av det gemensamma barnets arvslott.

Jag undrar över följande:

  • Uppfyller gåvan kriterierna för en gåva för dödsfalls skull?
  • Om så är fallet, och reglerna om förstärkt laglottssydd tillämpas, hur beräknar man det gemensamma barnets efterarv och laglott?
  • Om gåvan inte aktualiserar reglerna om förstärkt laglottssydd, finns det en annan regel som kan tillämpas i den här situationen, och kräver även den att talan väcks vid domstol?
  • Ska testamentet godkännas?

Vänliga hälsningar och tack på förhand!

Georgeta


Hej Georgeta

Ja, svaret är att gåvan får anses som fullbordad.

Förstärkt laglottssydd säger:
Att laglotten är den del av ett barns arvslott som inte kan fråntas honom eller henne genom testamente. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Laglotten innebär inte någon rätt till ett bestämt föremål eller andel i fastighet, utan endast rätt till ett visst värde. Så länge barnet får ut egendom till ett värde som motsvarar halva arvslotten föreligger ingen kränkning av laglotten, även om det finns ett testamente. Vid laglotts beräkningen är det egendomens värde vid tidpunkten då dödsboet är utrett som gäller.

I det här fallet som du beskriver det här om att efter det att den första personen i äktenskapet har från fallit, och att de där efter har de givits bort och testamenteras bort egendom. Gör vi bedömningen om att ett förstärkt laglottsskydd är och skall vara gällande ifråga.

Nej, testamente skall inte registreras eller godkännas. Men det skall vara var underskrivet av testamentatorn själv samt vara bevittnat av 2 personer. Å vill man göra gällande att ett testamente är ogiltigt skall man väcka en talan om detta vid domstol.  

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar