2015-05-20

Vilken typ av fyra olika hyresavtal och arrendekontrakt samt hyreskontrakt och arrendeavtal finns det, och vad är samt innebär skillnaden?

Hej!

Jag och min hustru hyr ut en lantgård och vi har upprättat ett kontrakt som skrivits på av båda parter.

I kontraktet står bland annat ..."Förlorade eller skadade inventarier ersätts av hyresgästen..." och vidare..." Hyresgästen förpliktar sig att vårda och akta huset och dess inventarier. Hyresgästen svarar för all eventuell skada eller förlust.

Den förra hyresgästen lämnade en trasig varmvatten beredare efter sig vilket enligt vår tolkning av kontraktet ska ersättas av hyresgästen. Är det en fråga som kan besvaras här eller bör jag söka privat juridisk rådgivning?

MVH Peter


Hej Peter

Eftersom du inte har bifogat och vi inte har tillgång till ert kontraktet, och då det finns olika typer av arrendeavtal och hyreskontrakt, och alla dem har olika rättsverkningar. Så är de en mycket komplex fråga som du ställer, och som blir helt omöjlig för oss att besvara exakt, och endast utifrån de knapphändiga uppgifter som du har lämnat till oss här.

Därför kommer vi att kort redogöra för dem typ av fyra olika arrendeformerna som finns, och som är: Jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Därefter får du själva avgöra vilken typ av arrendeavtal och hyreskontrakt som du har upprättat och tecknat vid uthyrningen av lantgården.

Samt vi rekommenderar att man alltid tar kontakt med och anlitar en sakkunnig advokat eller jurist på området. Detta med tanke på att det kan vara svårt att reda ut samt avgöra vilken typ av arrendeavtal som de rör sig om.

Kort redogörelse av dem typ fyra olika hyresavtalen och arrendekontrakten samt hyreskontrakten och arrendeavtalen som finns.


Jordbruksarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som jordbruksarrende när jorden upplåts till brukande mot ersättning. Avsikten med upplåtelsen ska vara att jorden ska användas enligt de metoder som kännetecknar jordbruket som näring. Både en upplåtelse av åkermark och en upplåtelse av betesmark räknas som jordbruksarrende.

Gårdsarrende eller sidoarrende. Traditionellt skiljer man på sidoarrende och gårdsarrende, men benämningarna används inte i lagtexten. Skillnaden mellan gårdsarrende och sidoarrende är att det vid upplåtelse av gårdsarrende ingår en bostad för arrendatorn.

Jordbruksarrende kan upplåtas både till fysiska och juridiska personer. Eftersom en juridisk person inte anses kunna ha en bostad, räknas en upplåtelse av ett gårdsarrende till en juridisk person som ett sidoarrende.

Muntliga avtal om jordbruksarrende är inte giltiga. Om arrendatorn har tillträtt arrendestället utan att skriftligt avtal har upprättats och det inte beror på honom eller henne att parterna inte har tecknat ett skriftligt avtal, har arrendatorn rätt till skadestånd för nedlagda kostnader och för utebliven vinst.

Ändringar och tillägg till ett skriftligt avtal som inte ges skriftlig form är i princip ogiltiga.


Bostadsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som bostadsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:
 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att bygga eller ha kvar ett bostadshus på arrendetomten.
 • Det är inte uppenbart att det huvudsakliga syftet med upplåtelsen är ett annat än att göra det möjligt för arrendatorn och hans eller hennes närstående att bo på arrendestället.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.

Ett muntligt avtal som har träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som ett bostadsarrende enligt de nya reglerna, och är giltigt som bostadsarrende trots att arrendeavtalet är muntligt.

Upplåtelse till en förening som i sin tur upplåter bostadsarrende.

Bostadsarrende kan i princip bara upplåtas till en fysisk person. Upplåts ett sådant arrende till en juridisk person räknas upplåtelsen normalt som ett lägenhetsarrende.

Om däremot en förening vars huvudsakliga ändamål är att i sin tur upplåta bostadsarrende till sina medlemmar arrenderar mark, räknas upplåtelsen som bostadsarrende även i ledet mellan jordägaren och föreningen.


Anläggningsarrende

En skriftlig upplåtelse av jord räknas som anläggningsarrende när följande förutsättningar är uppfyllda:
 • Jorden ska inte användas för jordbruksändamål.
 • Arrendatorn har rätt att för förvärvsändamål bygga eller ha kvar en eller flera byggnader på arrendetomten.
 • Byggnaden eller byggnaderna är inte endast av ringa betydelse för verksamheten.
 • Arrendatorn ska ersätta jordägaren för arrendet.
 • Arrenderätten är inte upplåten på arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år.

Upplåtelser för följande ändamål räknas normalt som anläggningsarrende:
 • bensinstation
 • kommersiellt driven skidanläggning
 • fabrik
 • lagerhus
 • vindkraftpark
 • kommersiellt driven marina.

Upplåtelser för arrendatorns livstid eller på kortare tid än ett år räknas som lägenhetsarrende.

Muntliga avtal som träffats före den 1 juli 1968 som uppfyller förutsättningarna för att räknas som anläggningsarrende, är giltiga som anläggningsarrenden trots att avtalet är muntligt.


Lägenhetsarrende

En upplåtelse av jord räknas som lägenhetsarrende när den inte uppfyller förutsättningarna för att vara jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Exempel på upplåtelser som kan vara lägenhetsarrende
 • parkeringsplats på öppen mark utomhus
 • kolonilott med enklare byggnad som arrendatorn inte ska bo i
 • kolonilott utan byggnad
 • kajplats
 • lekplats
 • upplagsplats
 • plats för brygga eller båt

Om inte arrendatorn ska bedriva förvärvsverksamhet på arrendestället räknas också följande upplåtelser som lägenhetsarrende:
 • idrottsföreningars klubbhus
 • sjöbod för bad eller fritidsfiske
 • jakthydda

Inget krav på skriftligt avtal. Ett avtal om lägenhetsarrende kan vara muntligt.

Ofta är det en fördel att ändå teckna ett skriftligt avtal eftersom det då blir enklare att visa vilka arrendevillkor man har kommit överens om.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar