2015-02-08

Hur påverkar ett äktenskapsförord ett giftermål vid en skilsmässa eller ett dödsfall vid en bodelning

Hej

Marko och Helena ska gifta sig. De har bestämt sig för att ha ett äktenskapsförord där det står att all egendom som var och en för till boet och förvärvar under äktenskapet ska vara den personens enskilda egendom. Det är egentligen Helenas föräldrar som har rekommenderat dem att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom det underlättar bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Marko, som har bott i Sverige i endast tre år, tycker att det verkar ok med ett äktenskapsförord, speciellt eftersom att Helena till skillnad från honom har en stor förmögenhet och hög lön.

Se våra svar under respektive fråga som du har ställt här.


Hur påverkar äktenskapsförordet makarnas levnadsstandard under äktenskapet?
Ett äktenskapsförord påverkar inte makarnas levnadstand direkt i de vardagliga livet. Men ekonomiskt kan de indirekt påverka deras olika avdragsrätt.
T.ex. när dem skall deklarera sina inkomster och tillgångar, och då hur mycket av avdragen som dem kan flytta över emellan sig och göra avdrag i sina båda deklarationer för.
Samt att t.ex. om en av makarna skall ta ett enskilt personliga lån, och då hur mycket säkerhet som denna maken har och kan ställa som säkerhet vid en kreditvärderingsbedömning.


Hur kan ett äktenskapsförord underlätta en bodelning vid en skilsmässa?
Vid ett dödsfall eller en skilsmässa mellan makarna. Är huvudregeln att man skall dela egendomen enligt äktenskapsförordet. Detta underlättar vid en bodelningen på så vis att man behöver inte värdera dem olika tillgångarna, och man behöver inte avgöra vad som är deras gemensamma och skilda bohag och egendom vid en bodelningen. För de finns ju redan nedtecknat samt specificerat och delat igenom äktenskapsförordet emellan dem.


Finns det förutsättningar som gör att äktenskapsförordet kan jämkas vid en bodelning?
Huvudregeln är att ett äktenskapsförord skall följas vid en bodelning. Men det är möjligt att avvika från det som har bestämts i äktenskapsförordet, eller att helt lämna det utan avseende genom jämkning, och detta underförutsätt om att äktenskapsförordet skulle leda till ett helt oskäligt slutresultat.

Vilka?
Det kan vara så att äktenskapsförordet skulle leda till ett helt oskäligt resultat, eller om den andra maken skulle få en obehörigt mycket större ekonomisk fördel.
Vid en bedömning skall följande beaktas:
• Äktenskapets längd.
• Makarnas verksamhet för den gemensamma ekonomin, samt för förkovran och bibehållande av egendomen.
• Andra därmed jämförliga omständigheter som hänför sig till makarnas ekonomi.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar