2013-03-31

När blir jag ägare till en hund som jag tagit hand om?

Jag har tagit hand om en hund i tre år. Äger jag den nu eller kan jag kräva ersättning av ägaren?

Att du haft hunden hos dig länge, kanske flera år, innebär inte automatiskt att du äger den. Tvister av detta slag måste lösas i domstol om parterna inte själva kan kommer överens. Nekar du att överlämna hunden får den andre väcka talan i  domstol som då får pröva äganderättsfrågan samt eventuella ersättningsanspråk.

Visst kan du yrka på ersättning för den tid du tagit hand om hunden. Det är den part som påstår något som har bevisbördan för att styrka sitt påstående.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar