2014-12-15

Avtal och kontrakt vid försäljning av fastighet

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

Du som säljare har inte någon laglig skyldighet att upplysa om fastighetens fel och brister. Du kan dock bli ersättningsskyldig för så kallade dolda fel upp till tio år efter försäljningen, om en domstol anser att fastigheten var i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med.

Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig om domstolen anser att du kände till eller borde ha känt till felet redan då du sålde fastigheten. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Fastighetens skick
Lagen förutsätter att köparen gör en noggrann och ingående undersökning av den fastighet han tänker köpa. Många gånger kan det vara lämpligt att köparen tar hjälp av en fackman. Detta är något som du som säljare bör ha full förståelse för.


För att ett köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska bli giltigt finns vissa krav. Det viktigaste är att ett köp blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat ett skriftligt köpekontraktet som ni kan beställa här av oss. När ett köp kommit till stånd är detta bindande för bägge parter.

Villkor
För fastigheter och tomträtter gäller att villkor för köpet måste tas in i köpekontraktet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen vill sätta som villkor för köpet att han beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får överta vissa lån, att han får sin gamla bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga fastigheten.

Fast och lös egendom
Köparen ska kunna räkna med att egendomen har kvar det utseende och de funktioner som fanns när den visades. Därför ska byggnadstillbehör, som till exempel en diskmaskin, stå kvar i huset om inget annat har avtalats mellan dig och köparen. Det bästa är dock att skriva in det i kontraktet så att det inte råder några oklarheter. Man skiljer på fast och lös egendom, och på byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.

Handpenning
Handpenningen betalas av köparen i samband med kontraktsskrivningen, som en markering av att köparen har för avsikt att genomföra köpet och flytta in. Normalt är handpenningen 10 % av köpesumman.

Köpebrev
Man ska inte förväxla köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet skrivs när du och köparen kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. Där står eventuella villkor för köpet som kan hävas om de inte uppfylls. Köpebrevet kan beställas av oss här och skrivs när hela affären är klar och bekräftar dels att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet, dels att hela köpeskillingen är betald. Köpebrev kan beställas av oss här och innehåller normalt inga villkor.

Betalningen
Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen, samtidigt som säljaren lämnar över alla nycklar till bostaden. Vanligtvis träffas parterna hos en jurist eller på banken för att slutföra köpet. Då förs även de befintliga lånen över till köparen, om han har valt att ta över dem. Annars löser säljaren dem, om det inte är gjort tidigare.

Likvidavräkning
Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen och så vidare.


Här följer några exempel på olika klausuler som kan läggas in i
köpekontrakt i olika situationer. Dessa klausuler skall endast ses som
exempel och måste givetvis anpassas efter den specifika situationen. Vi rekommenderar att ni alltid tar kontakt med en jurist inför tecknandeav köpekontrakt och det är alltid bra att diskutera utformning och betydelse av olika klausuler med en jurist. Samt att om en säljaren eller köpare lämnar en garanti i något avseende ligger det i både köparens och säljarens intresse att få med det skriftligt i köpekontraktet.

Här följer några exempel på sådana klausuler:
  • Säljaren garanterar att garaget är nybyggt och felfritt.
  • Säljaren garanterar att fastighetens areal är X m2 (och att fastighetens gränser stämmer överens med bifogad karta).
  • Säljaren garanterar att byggnaden är uppförd med bygglov.
  • Säljaren garanterar att fastigheten inte belastas av något servitut.

En säljare kan också friskriva sig från ansvar i någon del och då ligger
det i säljarens intresse att få med den friskrivningen i köpekontraktet.
Antingen helt och hållet för alla dolda fel eller för någon del i köpet.

Exempel på total friskrivning för dolda fel:
  • Köparen har upplysts om att säljaren, (som avser att köpa en annan villa, flytta utomlands etc. – ange gärna motiv) inte vill stå något som helst ansvar för fastighetens skick. Köparen som godtager fastigheten i det skick den befinner sig friskriver härmed säljaren från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten.
  • Fastigheten överlåtes härmed av säljaren i befintligt skick och säljaren friskriver sig härmed från allt ansvar för fel eller brister i fastigheten. Köparen har beretts tillfälle att före köpet låta besiktiga fastigheten genom sakkunnig person och avstår härmed från alla anspråk mot säljaren p g a fastighetens skick.

Exempel på mer begränsad friskrivning från säljarens sida:
  • Säljaren friskriver sig från allt ansvar för dricksvattnets kvalitet. Vi rekommenderar alltid att köparen besiktigar fastigheten innan någon köpehandling skrivs under. Det förekommer dock av olika anledningar att någon part vill att kontrakt skrivs innan någon besiktning har hunnit företas. Det är då vanligt att en s.k. besiktningsklausul läggs in i kontraktet. För att undvika tvister angående tolkningen av dessa klausuler, så rekommenderar vi att klausulen görs så öppen som möjligt under en kort tid. För säljarens del bör avtalet och kontraktet vara upplagt så att ett eventuellt mäklararvodet erläggs först om köparen väljer att stå fast vid köpet.
  • Köparen bereds tillfälle att senast den (datum) undersöka fastigheten. Om det framkommer något som köparen inte anser sig kunna acceptera, äger köparen senast den (datum) genom skriftligt meddelande till säljaren eller utan kostnad, skadestånd eller annan ersättning eller påföljd kräva att köpet återgår. Erlagd handpenning skall i sådant fall i sin helhet omgående återbetalas till köparen.
Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar