2014-12-16

Avtal och kontrakt vid arvskifte i ett dödsbo efter avliden

Här kan du beställa och köpa följande olika juridiska standard eller anpassade samt individuellt skräddarsydda juridiska avtal och kontrakt av oss.

När bouppteckningen är registrerad återstår bara den egentliga fördelningen av den avlidnes tillgångar.

Bodelningsavtal

Som nämnts under bouppteckning ska det – om den avlidne var gift eller sambo – även upprättas en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan/maken/sambon. Detta bodelningsavtal kan du läsa mer om och beställa här, och de reglerar egendomsfördelningen mellan dödsboet och den efterlevande. Det är dock vanligt att detta inte görs för det fall att den avlidne var gift och det bara finns barn som är gemensamma med den efterlevande. I detta fall ärver som bekant den efterlevande maken oftast hela kvarlåtenskapen och något avtal behöver i regel inte upprättas. Av praktiska skäl brukar bodelningsavtal och arvskifte upprättas i samma handling.

Arvskiftesavtal

För att fördela den avlidnes tillgångar mellan flera dödsbodelägare så krävs ett arvsskifte. Arvsskifteshandlingen är en handling av vilken det framgår till vem av arvingarna och testamentstagarna som egendom ska tillskiftas, till exempel att bostadsrättslägenheten ska tillskiftas en viss person. En arvsskifteshandling ska vara skriftlig och kan beställas av oss här, samt att den skall vara undertecknas av samtliga dödsbodelägare.
Bouppteckningen tillsammans med arvskiftet är de handlingar som behövs för att sedan kunna verkställa en egentlig fördelning och utgör bevis över att dödsbodelägarna är överens om vem som ska få viss egendom. Detta innebär att om det finns bankmedel krävs det ofta att en kommer in med båda handlingarna på ett bankkontor för att banken ska föra över pengar till en dödsbodelägares konto. Är det en bostadsrätt eller fastighet som ska fördelas krävs även att skifteshandling och bouppteckning skickas till föreningen eller lantmäteriet.
Arvskifte behöver inte förrättas om det bara finns en dödsbodelägare (s.k. enmansdödsbo). Då utgör den registrerade bouppteckningen underlag för överföring av tillgångar, t ex bostadsrättslägenhet.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar