2014-03-30

Google raderar anmälda personuppgifter i sökresultaten och sökmotorerna enligt Europa domstolens beslut

Google har blivit dömda till och måste ta bort sökresultat som inte är aktuella och relevanta för en privatpersoners namn på sökmotorn Google i Europa. Detta enligt Europeiska domstolens pressmeddelade som citeras här:

”Ett unionsdirektiv1 har till syfte att skydda fysiska personers grundläggande fri- och rättigheter (särskilt rätten till privatliv) i samband med behandling av personuppgifter, samt att avlägsna begränsningar av det fria flödet av personuppgifter.”

”Den berörda personen får direkt tillställa sökmotorleverantören en sådan begäran, varvid sökmotorleverantören i vederbörlig ordning ska pröva huruvida begäran är välgrundad. När den registeransvarige inte vidtar några åtgärder med anledning av en sådan begäran får den berörda personen vända sig till tillsynsmyndigheten eller den rättsliga myndigheten för att dessa ska genomföra nödvändiga kontroller och förelägga den registeransvarige att vidta vissa angivna åtgärder till följd av kontrollerna.”

Detta innebär att Google nu har ett anmälningsformulär. Där man kan fylla i och skicka in vilka länkar som man begär att sökmotorn Google skall ta bort ifrån sina sökresultat på Google.

På direkt länken här hittar och kan du göra din anmälan direkt till Google. Rörande vilka länkar som du vill att Google skall radera ifrån sina sökresultat angående dig.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar