2016-08-23

Vad krävs och hur gör man för att man skall kunna överklaga ett svenskt beslut till EU domstolen som är Europadomstolen i Strasbourg?

Hej

Jag har råkat ut för en vårdskada, sökte för en akut TIA men de förväxlade mitt person nummer och skickade hem mej.

Efter fyra dygn fick jag en riktig stroke med en ytterligare en vårdskada fick ingen behandling då heller till följd att jag fick hjärnstams infarkt.

Har anmält händelsen till Socialstyrelsen, IVO, LÖF, Patientskadenämnden men fått nej har försökt att gå upp i domstol. Men min advokat har sagt lagen är så skriven att domstolen endast gå på LÖFs intyg, det spelar ingen roll hur många intyg jag har.

Jag har bevis t.ex. tog de mitt EKG 20 minuter innan jag betalade i kassan på akuten sen undanhöll de mina EKG när de fick se att det hade hänt något fel. De har ljugit till alla instanser och de har förvanskat mina journaler.

Domstolen tar inte reda på sanningen sa advokaten och det går endast på LÖF s intyg så du har ingen skans att vinna du måste lägga ned det hela sa hon och annars kostar det bara pengar.

Nu vill jag gå vidare till EU domstolen men hur?

Blir glad om ni kan ge mig svar

Best Regards
Gunné


Hej Gunné

Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, lagen (1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och är på så sätt integrerad i vår rättsordning.

Om en enskild anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum.

Klaganden måste i de flesta fall ha fört sin sak ända till den högsta instansen, normalt Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller regeringen, innan denne kan gå vidare med ett klagomål till Europadomstolen i Strasbourg.

Europadomstolen kan inte upphäva en svensk domstols dom.

Om ett klagomål tas upp av Europadomstolen prövar och fastställer denna domstol om en kränkning har ägt rum eller ej. Europadomstolen kan också döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europadomstolen är dock ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Domstolens domar är bindande för den berörda staten. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillämpas alltså av svenska domstolar och myndigheter, men Europadomstolen har högsta tolkningsrätt.


Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar