2016-03-15

Vad kan och skall man göra om man är projektanställd på ett företag och inte har fått ut sin lön för flera hundra timmars arbete?

Hej

Min son är projektanställd på ett företag och har inte fått lön för flera hundra timmars arbete.

Vad har han för rättigheter och vad kan han göra?

Mvh
Agnetha


Hej Agnetha

Tidsbegränsad anställning varar till ett datum som har bestämts i förväg. Lagen säger att arbetsgivaren får tidsbegränsa anställningar om det handlar om allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete eller om den anställde fyllt 67 år. Här ingår många typer av det som kallas projektanställning.

Om han har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år, under en femårsperiod, blir hans anställning en tillsvidareanställning (med några undantag). Kolla reglerna i kollektivavtalet, de kan ha företräde framför lagens regler.

Dem flesta företaget har som standard att betala ut lönen i ”månaden efter” så att säga, så är det enligt praxis. Detta skall även finnas formulerat i hans anställningsavtal och är vanligast när man är timanställd.

Det vanliga är att lönen betalas ut innevarande månad när man är anställd med månadslön.

En anställds lön bestäms av kollektivavtalen och det finns inte reglerat i lag vilken lägstalön som gäller för en anställd. En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och tjänsteman har oftast sin lön reglerad som månadslön. Om personen jobbar deltid, exempelvis 75 % av heltid, utgår månadslön med 75 % av heltidslön.

Vad gäller kollektivanställda så är det även vanligt med timlön som utbetalas månaden efter intjänandet. Det finns kollektivavtal som kräver att anställda ska ha månadslön om de jobbar heltid. Ett exempel på detta är butiksavtalet Handelsanställdas Förbund. Den stora skillnaden mellan timlön och månadslön är att timlönen varierar från månad till månad beroende på hur många dagar som blir arbetstid. Månadslön täcker samtliga kalenderdagar och blir lika stor oavsett en kort eller lång månad.

Timlön bygger uppåt från noll. Det innebär att om man inte jobbar får man heller inte betalt. Vid frånvaro görs inga avdrag. Blir man sjuk kan man få sjuklön som är 80 % av timlönen. Vid semester kan man få semesterlön osv.

Månadslön är densamma varje månad men ger extra lön vid exempelvis övertid. Vid frånvaro blir det avdrag.

Hur stort blir då avdraget respektive tillägget?
Lön finns som tidigare nämnt inte reglerat enligt lag, med undantag för semesterlön som bygger på hur mycket man tjänar. Detsamma gäller vid sjukdom där arbetsgivaren ska ersätta den anställde med 80 % av den lön som skulle tjänats in dag 2 till dag 14 hos arbetsgivaren. Avdrag och ersättningar regleras av kollektivavtal och kan skilja sig mellan avtalen. Här nedan presenteras några av de vanligaste former gällande avdrag och ersättning:

För timlön
Timlön ersätter övertid med grundtimpeng + 50 % övertidstillägg. Vanligt är även grundtimpeng + 70 % övertidstillägg samt grundtimpeng + 100 % övertidstillägg.

Tilläggets storlek styrs i avtalen genom vilken tid som övertiden utförs. Ob-tillägg (vid s.k. obekväm arbetstid) ges om arbetstiden ligger på en kväll eller helg men inom ordinarie arbetstid. Detta är då inte övertid utan ett extra tillägg till timlönen med exempelvis 50, 70 eller 100 %. Vid sjukdom görs inget avdrag på timlön men ersättning utgår enligt lag med 80 % av timlönen för den tid man skulle ha jobbat under dag 2 till dag 14. Observera att sjuklön ska ges med 80 % av den lön den anställde skulle ha tjänat om personen inte hade blivit sjuk. Detta innebär att om Ob-tillägg skulle ha betalats ut för denna period skall även sjuklön utges med 80 % av detta.

För månadslön

Månadslön ger en annan beräkning. Kollektivanställda som har månadslön får oftast samma ersättning som de som har timlön. Vid exempelvis övertid och Ob måste man först räkna ner tiden till timlön. Även detta finns reglerat i kollektivavtalen och handlar om en divisor som man delar månadslönen med för att få fram timlönen. Jobbar man kvällar och nätter kan man istället för Ob få skifttillägg. Vid månadslön för tjänstemän finns även där frånvaro reglerad i kollektivavtalen. Här kommer några vanliga formler för beräkning:

Tjänstledig del av dag:
Månadslön/175 ger avdrag per timma.

Tjänstledig 1-5 dagar:
Månadslön/21 ger avdrag per arbetsdag.

Tjänstledig 6 dagar och fler:
Avdrag per kalenderdag enligt formel månadslön x 12/365

OBS! Räkna alltid upp deltidslön till heltid vid beräkning av tjänstledighet och övertid för tjänstemän.

Vid övertid använder många tjänstemannaavtal formeln månadslön/94 vid övertid före kl 20 på vardagskvällar och månadslön/72 efter kl 20 samt på lördag och söndag.

Samt att om arbetsgivaren vägrar att betala ut din sons lön korrekt. Kan han alltid vända sig direkttill arbetsdomstolen som du hittar här, och där kan han stämma sin arbetsgivare för att denna inte har betala ut hans lön korrekt enligt ovan.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Då tar vi tacksamt emot en gåva av dig till utgifterna som vi har haft för den juridiska rådgivningen och hjälpen som vi har givit till dig här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in och ställ dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, så besvarar vi dina juridiska frågor med svar helt gratis åt dig här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar