2015-01-21

Hur länge är krav på återbetalning av lån och ekonomiska skulder giltig innan dem preskriberas?

Hej, mitt namn är Monika och jag undrar om ni kan hjälpa mig med mina bekymmer.

Jag skrev på som borgenär på banken för över 20 år sedan. Dessutom samlade min bror på sig hyres skulder på lägenheten som stod på mig.

Jag har bott utomlands sedan 2003, och flyttade från Sverige 1998. Jag bodde under en period mellan 2002-2003 i Sverige, och har bott utomlands sedan dess.

Sist jag hörde något om skulderna var år 2003, och nu vill jag flytta hem till Sverige igen, och därför undrar jag om skulderna finns kvar?

Snälla svara mig om ni kan, och tack på förhand för er hjälp. Monika


Svaret på din fråga är:

Att den person som har rätt att få prestationen kallas vanligen borgenär (alternativt fordringsägare eller kreditor). Den som är skyldig att utföra prestationen kallas gäldenär. En fordran är ett krav men ses också som ett ekonomiskt tillgodohavande för borgenären.

Borgenären kan överlåta sin fordran till någon annan, vilket kallas cession. Gäldenären får däremot inte överlåta sin skuld till någon annan utan borgenärens godkännande.

En fordran kan preskriberas efter en viss tid (vanligen tio år, 2 § preskriptionslagen (1981:130)) om inte preskriptionen avbryts på något sätt, exempelvis genom att borgenären skriftligen kräver in skulden eller gäldenären på något sätt erkänner skuldens existens (jfr 5 § preskriptionslagen).

Preskription är ett begrepp som används både inom civilrätten och inom straffrätten.

Inom civilrätten innebär det att en fordran efter viss tid upphör att gälla motgäldenären enligt 2 § preskriptionslagen (1981:130).

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Enligt 2 § andra st preskriberas fordran mot konsument efter tre år om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk.

Detsamma gäller fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev.

Inom straffrätten betecknas preskription som "bortfallande av påföljd", dvs. den tidsperiod, räknat från brottet, efter vilken åtal inte får väckas enligt BrB 35:1. Jfr också påföljdspreskription.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar