2014-07-13

Ny lag 1 juli 2014: Rättegångsbalken ändras angående frånvaro och om mna uteblir ifrån en rättegång

Ändringarna innebär bl.a. att det strängaste straff som en tilltalad får dömas till i sin frånvaro höjs från tre till sex månaders fängelse. Vidare utökas möjligheterna att använda förenklad delgivning till den tilltalade. Tydligare bestämmelser införs om sanktioner och tvångsmedel när den som kallats till en förhandling inte kommer. Dessutom införs större möjligheter att avgöra delar av ett brottmål mot en person. Ändringarna leder sammantaget till att det blir möjligt att genomföra fler huvudförhandlingar. (Prop. 2013/14:170)
Lag (2014:320) om ändring i rättegångsbalken
Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar