2014-07-06

Ny lag 1 juli 2014: Lagen om dataintrång utvidgas till grovt och skärps i brottsbalken

Ett nytt brott, grovt dataintrång, införs i 4 kapitlet brottsbalken. Ett dataintrång bedöms som grovt om det har orsakat allvarlig skada eller avsett ett stort antal uppgifter eller annars varit särskilt farlig. Straffet för grovt dataintrång ska vara fängelse i lägst sex månader och max sex år. Tidigare var det högsta straffet för dataintrång fängelse i två år. I och med lagändringen anpassas svensk lag till ett EU-direktiv om angrepp mot informationssystem. (Prop. 2013/14:92)
Lag (2014:302) om ändring i brottsbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar