2014-06-29

Ny lag 1 juli 2014: Brottsskadelagen och brottsoffrens brottsskadeersättningen förbättras

Den nya brottsskadelagen som ersätter brottsskadelagen (1978:413) syftar till att stärka brottsoffrens ställning, skärpa gärningsmännens ansvar och förbättra systemet med brottsskadeersättning. En nyhet är att Brottsoffermyndigheten inte längre kan bestämma brottsskadeersättning för kränkning till ett lägre belopp än det som en domstol har dömt ut i skadestånd. Vidare tar man bort begränsningen av vad som högst kan betalas i kränkningsersättning. Därutöver förlängs tiden för att ansöka om brottsskadeersättning från två till tre år. Om brottsoffret är ett barn, kan ansökan göras fram till 21-årsdagen. Större utrymme skapas också för Brottsoffermyndigheten att återkräva utbetalad ersättning från gärningsmannen (regress). (Prop. 2013/14:94)
Brottsskadelag (2014:322)
Lag (2014:323) om ändring i föräldrabalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar