2014-06-15

Ny lag 1 juli 2014: Bygglovs kraven ändras på friggebodar och Attefallshus

Kravet på bygglov för vissa tillbyggnader och s.k. Attefallshus tas bort. Dessa bygglovsfria friggebodar på upp till 25 kvadratmeter är tänkta att kunna husera t.ex. studenter som inte hittat någon bostad. Den som vill bygga sådana komplementbostadshus på sin tomt behöver inte längre bygglov. En- och tvåbostadshus kan också byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det blir också tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014. (Prop. 2013/14:127)
Lag (2014:477) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar