2013-11-10

Vad är PUL och vad innebär personuppgiftslagen?

Vad innehåller personuppgiftslagen?
Personuppgiftslagen (PUL) innehåller bestämmelser som skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Lagen rör personuppgifter som behandlas (till exempel insamlas, registreras, lagras, sammanställs, bearbetas eller samkörs) i verksamheter som bedrivs både av enskilda och av myndigheter.

Får personuppgifter behandlas utan krav på samtycke?
En grundläggande regel i personuppgiftslagen (PUL) är att behandling av personuppgifter bara får ske för särskilda, tydligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifter får därmed inte användas för något annat ändamål, som inte är överensstämmande med detta syfte. Huvudregeln är att behandling bara får ske utan samtycke, om behandlingen är berättigad och nödvändig för vissa i lagen särskilt angivna ändamål.
Fotografier och filmer
Fotografier och film som innehåller bild / bilder på identifierbara personer innehåller personuppgifter, och får därför inte behandlas i strid med personuppgiftslagen (PUL). Som regel får fotografier och filmer inte spridas på till exempel internet utan samtycke från den eller de som finns med på bilden eller i filmen.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar