2013-09-29

Hur och vilka tidsgränser gäller för att överklaga ett förvaltningsbeslut och myndighetsbeslut?

Vem har rätten att överklaga ett förvaltningsbeslut?
Förvaltningsbeslut kan endast överklagas av den som beslutet angår (det vill säga är part i ärendet), om det har gått honom emot och det kan överklagas, vilket anges i berört beslut. Vid förvaltningsbesvär kan domstolen pröva både beslutets laglighet och faktiska innehåll.

Laglighetsprövning får göras av kommunmedlem det vill säga den som är folkbokförd i kommunen, äger fastighet i kommunen eller är taxerad för kommunalskatt där (Kommunallagen 1:4, 10:1). Vid laglighetsprövning kan domstolen endast pröva lagligheten.

Vilka tidsgränser gäller för överklagande?
Förvaltningsbesvär ska vara skriftligt och ges in till den myndighet som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då enskild klagande fått ta del av beslutet. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

Begäran om laglighetsprövning enligt kommunallagen måste vara skriftligt. Den ska ges in till den förvaltningsrätt inom vars område kommunen är belägen senast inom tre veckor räknat från den dag då bevis angående justering av det aktuella protokollet anslagits på kommunens anslagstavla. I skrivelsen ska den klagande ange det beslut som överklagas samt de omständigheter som överklagandet grundas på. Efter överklagandetidens utgång får den enskilde inte anföra nya omständigheter till grund för sitt överklagande.

Kan man ompröva ett beslut som inte kan överklagas?
Även om ett beslut inte går att överklaga kan den som berörs av beslutet alltid begära att den beslutande instansen omprövar sitt beslut. En begäran om omprövning kan göras såväl skriftligt som muntligt och ska tas upp till prövning i den beslutande instansen oberoende av hur lång tid som har förlöpt från det att beslutet gavs.
Har myndighet möjlighet att själv rätta beslut som blivit felaktigt?
Det finns möjlighet för en myndighet att rätta beslut som till följd av myndighetens eller någon annans, till exempel parts, skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet. Felet får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet (Förvaltningslagen 26 §).

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar