2014-09-14

Ny lag 1 juli 2014: Dammsäkerhet för vattendammar införs och skall utredas samt anmälas och deklareras till länsstyrelsen

I miljöbalken införs en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet. Syftet är att stärka tillsynen av dammsäkerheten och förebygga dammbrott. De dammar som omfattas av de nya reglerna ska klassificeras utifrån vilka konsekvenser ett eventuellt dammhaveri skulle kunna ha. De aktuella dammarna ska indelas i klasserna A, B eller C, beroende på om ett haveri skulle leda till nationella, regionala eller lokala konsekvenser och störningar. De nya reglerna innebär att en damminnehavare blir skyldig att utreda vilka konsekvenser ett dammhaveri skulle kunna medföra. Utredningen ska lämnas till länsstyrelsen som på grundval av utredningen fattar beslut om dammsäkerhetsklass. Länsstyrelserna får också en utökad möjlighet att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att komma till rätta med dammsäkerhetsbrister. En damminnehavare ska utföra egenkontroll på grundval av ett säkerhetsledningssystem som fastställs av damminnehavaren. Damminnehavaren ska också lämna in en dammsäkerhetsrapport till länsstyrelsen varje år och vart tionde år låta genomföra en helhetsbedömning av dammens säkerhet. För tillsynen ska innehavaren av en klassificerad damm betala en årlig avgift utformad som en schablonavgift. (Prop. 2013/14:38)
Lag (2014:114) om ändring i miljöbalken
Förordning (2014:214) om dammsäkerhet
Förordning (2014:215) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät
Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar