2013-06-23

Vad är och innebär lagen om offentlig upphandling?

Vad innebär och säger lagen om offentlig upphandling?

Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (”försörjningslagen”) innebär att all offentlig upphandling som sker ska följa denna lagstiftning.

Därmed ska all upphandling hos kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag med flera (upphandlade myndigheter / upphandlande enheter) följa lagen vid anskaffning, köp, hyra, leasing m.m. av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. Bestämmelserna är olika över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar