2014-09-28

Ny lag 1 juli 2014: På arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner med sanktionsavgifter för att bli effektivare

För att åstadkomma ett effektivare sanktionssystem på arbetsmiljöområdet ersätts straffsanktioner (böter) med sanktionsavgifter. Straffsanktioner behålls för vissa överträdelser, bl.a. brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite. Arbetsmiljöverket reviderar alla sina föreskrifter (AFS) och beslutar om sanktionsavgifter (se AFS 2014:1- AFS 2014:34). En sanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller oaktsamhet. Högsta avgiften höjs från 100 000 kronor till 1 000 000 kronor. För att undvika att någon drabbas av både vite och sanktionsavgift alternativt straff, införs en konfliktlösningsregel. Regeln innebär att en sanktionsavgift inte tas ut och det ska inte dömas ut straff om gärningen omfattas av ett föreläggande eller förbud som utfärdats av tillsynsmyndigheten.
På arbetstidsområdet görs det ändringar i bl.a. arbetstidslagen och lagen om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik. På samma sätt som för arbetsmiljöområdet ersätts där straffsanktionerna av sanktionsavgifter men vissa överträdelser leder fortfarande till straff. (Prop. 2012/13:143)
Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Lag (2013:611) om ändring i arbetstidslagen (1982:673)
Lag (2013:612) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Lag (2013:614) om ändring i lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar