2013-08-18

Vad är ett samboavtal och vad ingår i en bodelning efter samboskap?

Vad innebär det vara sambo och ingå ett samboavtal samt bodelning efter ett samboskap?

Med sambo avses två personer som bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Ett samboförhållande upphör när någon av samborna ingår äktenskap, avlider eller om samborna flyttar isär. Ett samboförhållande ska också anses upphöra om någon av samborna ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i lägenheten. När ett samboförhållande upphör görs en bodelning av samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag om den har förvärvats för gemensam användning. Detta gäller oavsett vem som har betalat för egendomen.

I en bodelning efter samboskap ingår en eventuellt gemensamt införskaffad bostad(fastighet/bostadsrätt) samt tillhörande bohag (möbler etc.) som införskaffats under tidens gång. Begäran om bodelning efter samboskap skall göras senast 1 år från det att samboskapet upplöstes.

Sambor kan upprätta ett avtal, så kallat samboavtal, som reglerar vad som ska gälla vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan sambolagens regler avtals bort och egendom som enligt lagen skulle vara samboegendom kan skrivas om till att utgöra enskild egendom. Den enskilda egendomen ingår inte i en bodelning. Samboavtalet kan utformas hur man vill och det behöver inte registerats hos Skatteverket för att vara giltigt."

Om du tycker att svaret på frågan var till nytta och hjälp för dig?

Så tar vi tacksamt emot ett bidrag av dig till våra omkostnader och utgifter som vi har för servicen och hjälpen här. Du lämnar ditt bidrag enklast på länken här.

Här hittar du alla dem eventuella avtal och kontrakt som du behöver.

Samt har du juridiska frågor som du önskar ett svar på?

Skicka in dina juridiska frågor till oss här på jurist@2b4y.com, också besvarar vi dina juridiska frågor gratis åt dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar